Mẫu Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

 1. Phẩm chất chính trị , đạo đức, lối sống (trên cơ sở phiếu nhận xét và xếp loại viên chức hàng năm do thủ trưởng cơ sở giáo dục cung cấp).

 2. Kết quả công tác được giao .

 a) Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn :

 - Về hồ sơ chuyên môn :

- Việc thực hiện các quy định về chuyên môn:

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 1231Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Biên bản thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 , ngày ......... tháng .......... năm 2015.
BIÊN BẢN THANH TRA 
Hoạt động sư phạm của nhà giáo 
Họ và tên nhà giáo : ..........................................................................................
Dạy môn :...........................................................................................................
Năm vào ngành :................................................................................................
Nhiệm vụ được giao :.........................................................................................
............................................................................................................................
Đơn vị công tác : Trường TH – THCS Bãi Thơm.
I. KẾT QUẢ KIỂM TRA 
 1. Phẩm chất chính trị , đạo đức, lối sống (trên cơ sở phiếu nhận xét và xếp loại viên chức hàng năm do thủ trưởng cơ sở giáo dục cung cấp).
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................
 2. Kết quả công tác được giao .
 a) Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn :
 - Về hồ sơ chuyên môn : 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Việc thực hiện các quy định về chuyên môn:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 b)Kết quả xếp loại giờ dạy do cán bộ thanh tra dự (có phiếu dự gởi theo mẫu của Bộ GD&ĐT ).
....................................................................................................................................................
 c) Kết quả giảng dạy của nhà giáo : do cán bộ thanh tra trực tiếp khảo sát và kết quả học tập bộ môn ( sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy ).
 - Loại giỏi : đạt tỷ lệ : %
 - Loại khá : đạt tỷ lệ : %
 - Loại trung bình: đạt tỷ lệ : %
 - Loại yếu : đạt tỷ lệ : %
 - Loại kém : đạt tỷ lệ : %
 d) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao ( trên cơ sở nhận xét của thủ trưởng cơ sở giáo dục ).
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 3. Đề xuất xếp loại nhà giáo theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/03/2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá , xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD& ĐT.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. KIẾN NGHỊ 
Với đối tượng thanh tra .
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Với cơ quan quản lý giáo dục các cấp .
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Ý KIẾN CỦA NHÀ GIÁO 
 ( Ký và ghi rõ họ , tên )
 TM. CƠ SỞ GIÁO DỤC TM .ĐOÀN THANH TRA 
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên ) (Ký , ghi rõ họ , tên)

Tài liệu đính kèm:

  • docxBB_thanh_tra_nghiep_vu_su_pham.docx