Mẫu: Chương trình đại hội liên đội

Đón đại biểu:

Liên đội trường Nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý thầy cô về dự Đại hội liên đội hôm nay .

( Trống đánh bài chào mừng, tất cả đội viên cùng hát bài Như có Bác . Vỗ tay)

Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, cùng tất cả các bạn để chương trình Đại hội thêm phần sinh động và vui tươi, xin kính mời quý đại biểu, thầy cô và các bạn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các bạn đội viên của Liên đội trường biểu diễn ( Khoảng 3 tiết mục)

Chương trình văn nghệ chào mừng đã kết thúc, xin cám ơn các bạn đã đem đến niềm vui cho chương trình đại hội hôm nay.

 

doc 9 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 208Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu: Chương trình đại hội liên đội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
Đón đại biểu:
Liên đội trường Nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý thầy cô về dự Đại hội liên đội hôm nay .
( Trống đánh bài chào mừng, tất cả đội viên cùng hát bài Như có Bác.. Vỗ tay)
Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, cùng tất cả các bạn để chương trình Đại hội thêm phần sinh động và vui tươi, xin kính mời quý đại biểu, thầy cô và các bạn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các bạn đội viên của Liên đội trường biểu diễn( Khoảng 3 tiết mục)
Chương trình văn nghệ chào mừng đã kết thúc, xin cám ơn các bạn đã đem đến niềm vui cho chương trình đại hội hôm nay.
1. Nghi thức chào cờ:
Đến phần nghi thức chào cờ xin kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn đứng lên làm lễ chào cờ.
Mời đội trống và đội cờ vào vị trí. (Đánh trống hành tiến và vào vị trí)
Nghỉ.. Nghiêm!
Chào cờ.. Chào! (đánh trống chào cờ)
Quốc ca! Đội ca ( Đội viên hát và đội trống đánh trống)
TPT hô khẩu hiệu: Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, Sẳn sàng, Đội viên đáp: Sẳn sàng
Sinh hoạt truyền thống.
Phuùt sinh hoaït truyeàn thoáng
                Thô.
Ngöôøi ñöùng treân ñaøi laëng phuùt giaây
Troâng ñaøn con ñoù vaãy hai tay.
Cao cao vaàng traùng ngôøi ñoâi maét.
Ñoäc laäp baây giôø môùi thaáy ñaây.	
               Ngaâm thô.
  OÂi! Baùc Hoà ôi! Nhöõng xeá chieàu
Nghìn thu nhôù Baùc bieát bao nhieâu
Ra ñi Baùc daën coøn non nöôùc.
Nghóa naëng loøng khoâng daùm khoùc nhieàu.
   Ñoïc.Baùc Hoà ôi ! Hai tieáng thieâng lieâng tha thieát, tieáng goïi cuûa nhöõng con tim mang taâm quyeát vaø khí theá cuûa ngöôøi, Baùc laø leû soáng, laø nieàm tin, laø ngoïn ñuoác saùng ngôøi cho chuùng chaùu. Duø baát cöù nôi đđâu, duø trong hoaøn caûnh naøo chuùng chaùu vaãn nhôù veà Baùc, vaãn haèng mong Baùc ñeán nôi naøy cho thoaû loøng chuùng chaùu chôø mong.
         Ngaâm thô.
  Baùc Hoà ôi coù bao giôø vaéng Baùc.
Baùc laø maët trôøi moãi saùng moïc leân.
Baùc laø vaàng traêng moãi ñeâm dòu maùt.
Baùc laø bieån khôi muoân truøng daøo daït.
OÂm queâ höông chan chöùa tình thöông.
         Ñoïc.
   Trong giôø phuùt voâ cuøng thieâng lieâng vaø caûm ñoäng naøy, chuùng chaùu höôùng veà thuû ñoâ Haø Noäi thaân yeâu gôûi Baùc loøng bieát ôn voâ haïn. Ñöùng tröôùc ñaøi cao chuùng chaùu höùa coá gaéng thi ñua laøm nghìn vieäc toát ñeå xöùng ñaùng laø chaùu ngoan cuûa Baùc.
     Ngaâm thô.
Baùc Hoà ôi xin ñeà ngöôøi yeân giaác nguû say
Coøn trôøi ñaát ñoù nöôùc non ñaây.
Coøn 30 trieäu con Nam, Baéc.
Quyeát thaéng beàn gan tay naém tay.
Trong phần đọc thơ có thể hát múa lồng vào các bài như: Bên tượng đài Bác, Bác sống đời đời. 
Nghi thức chào cờ đã xong, kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn nghỉ.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Để đẩy mạnh phong trào hoạt động của Liên đội và hỗ trợ tích cực cho công tác học tập, nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường xã hội chủ nghĩa, thì cần có một đội ngũ chủ chốt để dẫn dắt và lôi kéo các bạn tham gia xuyên suốt năm học. Vì thế được sự đồng ý của Ban Phụ Trách và Chi đoàn, Liên đội trường  tiến hành Đại hội năm học 2015 – 2016. Thay mặt ban tổ chức Đại hội tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Liên đội . (Đánh trống chào mừng)
Giới thiệu đại biểu
Về dự đại hội hôm nay chúng ta vinh dự đón tiếp:
.
Đặc biệt có  bạn đội viên đại diện cho các bạn ở các chi đội về dự Đại hội hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. (Đánh trống chào mừng)
3. Giới thiệu chủ tịch đoàn và thư ký đoàn:
Căn cứ vào phiên họp trù bị ngày ... đã thống nhất chủ tịch đoàn gồm các bạn:
1. .  
2.  
3.   
4.   
5.   
Thư ký đoàn gồm:
1. 
2.  
       Xin các bạn cho biểu quyết lại lần cuối, nếu các bạn đồng ý thì xin biểu quyết bằng cách giơ tay.Cám ơn các bạn, mời các bạn để tay xuống.
Mời chủ tịch đoàn và thư ký đoàn lên bàn làm việc.
Kính mời cô Tổng phụ trách tham gia đoàn chủ tịch cùng với chúng em.
4. Chúc mừng đại hội của đội nhi đồng:
Hay tin chúng mình đại hội, đội nhi đồng cũng đã về đây chúc mừng. Mời đội nhi đồng.
DCT: Trước khi vào đại hội mình xin đại diên chủ toa đoàn thông qua nội dung chương trình đại hội:
1. Báo cáo tổng kết năm học: 2014- 2015
2. Thông qua phương hướng năm học: 2015-2016
3. Ban chỉ huy củ tuyên bố mãn nhiệm kì
4. Chủ tọa đoàn thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu ban chỉ huy Liên đội mới
5. Nêu thể lệ bầu cử
6. Tiến hành bầu cử
7. Kiểm phiếu ( Thời gian kiểm phiếu mời văn nghệ, hoặc các Chi đội lên đăng kí Chi đội mạnh năm học: 15-16)
8. Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu
9. Ban chỉ huy Liên đội cùng cô TPT Đội họp phân công nhiệm vụ
10. Ban chỉ huy mới ra mắt, TPT Đội gắn cấp hiệu cho Ban chỉ huy
11. Ban chỉ huy mới đọc hạ quyết tâm
12. Đáp từ và bế mạc
5. Đọc báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014:
Kính thưa toàn thể đại hội!
Một năm học đã trôi qua, dưới bóng cờ tươi thắm của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, với sự chỉ dẫn tận tình của quý thầy cô, chúng mình đã hết sức cố gắng, không ngừng phấn đấu đã đạt được những thành tích tương đối khả quan. Để tổng kết hoạt động của đội trong năm học qua mình xin mời 2 bạn .. và .. thay mặt chủ tịch đoàn thông qua bảng tổng kết năm học 2014 – 2015. Mời 2 bạn.( 2 bạn đọc bước ra chào tay ảnh Bác, sau đó quay xuống chào đại biểu, các bạn )
(Đọc xong) DCT: Cám ơn 2 bạn, sau đây mời các bạn có ý kiến đóng góp cho bàng báo cáo tổng kết. ( Nhìn xuống các bạn nói, nếu các bạn không có ý kiến đóng góp, mời các bạn cho biểu quyết nhất trí bằng cách đưa tay). Đại hội đã thống nhất với bảng tổng kết 100%, cám ơn các bạn
Văn nghệ 1 bài
6. Đọc phương hướng năm học 2014 – 2015
Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn đội viên thân mến!
Để định hướng cho hoạt động đội trong năm học thì bảng phương hướng hoạt động đội trong năm là không thể thiếu được. Sau đây 2 bạn  và sẽ thông qua phương hướng hoạt động đội năm học 2015- 2016 trước đại hội ( đọc xong)
DCT: Mời các bạn đóng góp cho bảng phương hướng, nhất là chỉ tiêu đề ra trong năm học. Nếu các bạn có ý kiến, xin mời biều quyết nhất trí bắng cách đưa tay ( DCT nhìn xuống các bạn)
Đại hội đã nhất trei1 với bảng phương hướng 100% cám ơn các bạn
Thay đổi không khí đại hội xin mời quý đại biểu cùng thưởng thức văn nghệ.
7. Ban chỉ huy cũ tuyên bố mãn nhiệm kỳ:
Kể từ giờ phút này, Ban chỉ huy liên đội nhiệm kỳ 2014 – 2015 đã hết. Giờ đây chúng mình xin trao trả lại cấp hiệu. Mời các bạn trong ban chỉ huy cũ lên trao trả lại cấp hiệu.( Ban chỉ huy cũ lên trả cấp hiệu.)
Mời cô Tổng phụ trách lên nhận lại cấp hiệu.
Do có một số bạn đã chuyển trường nên ban chỉ huy cũ còn thiếu ..bạn xin báo cùng đại hội.
8. Thông qua cơ cấu Ban chỉ huy Liên đội của trường:
Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ năm học
Căn cứ vào thực lực của Đội
Căn cứ vào phiên họp trù bị ngày
Cần thành lập 1 ban chỉ huy Liên đội của trường gồm . bạn. Trong đó 1 liên đội trưởng, 2 liên đội phó và . uỷ viên. Danh sách ứng cử viên gồm các bạn sau:
1..
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Tiến hành bầu cử:
Cũng trong phiên họp trù bị đã thống nhất tổ bầu cử gồm 3 bạn sau:
1..  
2. 
3.  
Mời tổ bầu cử tiến hành làm nhiệm vụ
( 1 bạn đại diện tổ bầu cử lên nêu thể lệ bầu cử)
Phát phiếu bầu ( phiếu phải có đóng dấu mộc của trường mới hợp lệ)
Phát phiếu xong thu phiếu bầu phải kiểm tra số phiếu thu vào, phát ra trước đại hội, sau đó tiến hành kiểm phiếu)
Ban kiểm phiếu công bố kết quả:
Đến giờ phút nầy Ban kiểm phiếu đã kiểm xong mời bạn.. đại diện lên công bố kết quả trước đại hội, bạn. lên ghi kết` quả trên bảng danh sách ban chỉ huy liên đội
Như vậy với số phiếu bầu được tín nhiệm từ cao xuống thì các bạn sau đây sẽ đứng vào hàng ngũ Ban chỉ huy liên đội năm học: 2015-2016 nêu tên ., mời các bạn sang phòng bên cùng TPT Đội họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị ra mắt đại hội.
Thời gian nầy cứ văn nghệ , chơi trò chơi băng reo
Ban chỉ huy họp xong, mời các bạn ra mắt và mời cô TPT Đội lên gắn cấp hiệu.
9. Mời đại diện Ban chỉ huy mới lên đọc Hạ quyết tâm
10. Ý kiến đại biểu:
Kính thưa toàn thể đại hội!
Để có được những thành tích hôm nay là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần của các ngành đoàn thể, uỷ ban nhân dân xã, xã đoàn cùng hội phụ huynh học sinh của trường. Hôm nay đại hội chúng em vinh dự đón tiếp .
Vậy chúng em xin kính mời.. lên đóng góp ý kiến cho chúng em. Xin kính mời.
Đến dự Đại hội hôm nay, chúng ta còn vinh dự đón tiếp:  
Chúng em muốn nghe lời phát biểu của ..
Về phía nhà trường chúng mình rất vinh dự đón tiếp Thầy Đoàn Thanh Nhàn - Hiệu trưởng trường. Chúng em muốn nghe lời chỉ bảo của thầy. Xin kính mời thầy.
Thay mặt các bạn em xin chân thành cám ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp vô cùng quý báu của quý đại biểu. Chúng em xin hứa sẽ phấn đấu hết sức mình để đưa phong trào của trường ngày đi lên và giữ vững các danh hiệu đã đạt được.
11. Bế mạc:
Kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng các bạn đội viên thân mến!
Qua mấy giờ làm việc, đại hội của chúng em đã thành công tốt đẹp. Thay mặt các bạn em xin chân thành cám ơn quý đại biểu, quý thầy cô đã dành thời gian quý báu đến dự đại hội cùng chúng em. Xin chúc sức khoẻ quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn.
Sau đây chúng em xin kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn đứng lên chào cờ bế mạc.
NghỉNghiêm!
Chào cờChào!  
Thôi!
Chương trình đại hội đã xong xin kính mời quý thầy cô cùng các bạn nghỉ. 

Tài liệu đính kèm:

  • docchuong_trinh_chi_tiet_dai_hoi_lien_doi.doc