Một số bài tập môn Toán 6

Bài 1: Định nghĩa hai phân số bằng nhau. Cho VD?

Bài 2: Dùng hai trong ba số sau 2, 3, 5 để viết thành phân số (tử số và mấu số khác nhau)

Bài 3: 1/ Số nguyên a phải có điều kiện gì để ta có phân số? a/ ; b/

2/ Số nguyên a phải có điều kiện gì để các phân số sau là số nguyên: a/ ; b/

3/ Tìm số nguyên x để các phân số sau là số nguyên: a/ ;

doc 10 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 716Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số bài tập môn Toán 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1: Định nghĩa hai phân số bằng nhau. Cho VD?
Bài 2: Dùng hai trong ba số sau 2, 3, 5 để viết thành phân số (tử số và mấu số khác nhau)
Bài 3: 	 1/ Số nguyên a phải có điều kiện gì để ta có phân số? a/ ;	b/ 
2/ Số nguyên a phải có điều kiện gì để các phân số sau là số nguyên: a/ ;	b/ 
3/ Tìm số nguyên x để các phân số sau là số nguyên: a/ ;	b/ 
Bài 4: Tìm x biết:
 a/ 	b/ 	c/ 	d/ 	 e/ ; f/ 
Bài 5: 	1/ Chứng tỏ rằng các phân số sau đây bằng nhau:
a/ ; và 	b/ ; và 
2/ Tìm phân số bằng phân số và biết rằng hiệu của mẫu và tử của nó bằng 6.
Bài 6: Điền số thích hợp vào ô vuông 
 a/ 	b/ 
Bài 7. Giải thích vì sao các phân số sau bằng nhau: a/ ;	b/ 
Bài 8. Rút gọn các phân số sau: 
 a/ 	b/ 
c/ 	d/ 
Bài 9. Rút gọn 
 a/ 	b/ 	c/ 	d/ 
Bài 10. Tổng của tử và mẫu của phân số bằng 4812. Sau khi rút gọn phân số đó ta được phân số . Hãy tìm phân số chưa rút gọn.
Bài 11. Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số 14 đơn vị. Sau khi rút gọn phân số đó ta được . Hãy tìm phân số ban đầu.
Bài 12: 	a/ Với a là số nguyên nào thì phân số là tối giản.
b/ Với b là số nguyên nào thì phân số là tối giản.
c/ Chứng tỏ rằng là phân số tối giản
Chủ đề QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ - SO SÁNH CÁC PHÂN SỐ
Bài 13: a/ Quy đồng mẫu các phân số sau:	
b/ Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:	
Bài 14: Các p/số sau có bằng nhau hay không?
 	a/ và ;	b/ và 	c/ và 	d/ và 
Bài 15: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:
a/ và 	b/ và 
Bài 16: Tìm tất cả các phân số có tử số là 15 lớn hơn và nhỏ hơn 
Bài 17: Tìm tất cả các phân số có mẫu số là 12 lớn hơn và nhỏ hơn 
Bài 18: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự 
a/ Tămg dần: 	b/ Giảm dần:
Bài 19: Quy đồng mẫu các phân số sau: a/ , và 	;	b/ , và 
Bài 20: Cho phân số là phân số tối giản. Hỏi phân số có phải là phân số tối giản không?
Chủ đề CỘNG TRỪ PHÂN SỐ
Bài 21: Cộng các phân số sau:
a/ 	b/ 	c/ 	d/ 
Bài 22: Tìm x biết: a/ 	b/ 	c/ 
Bài 23: Tính: 	
Bài 24: Tính : a/ 	b/ 
Bài 25: Tính:	a/ 	b/ 
Bài 26: Tìm x, biết: a/ ;	b/ ; 	c/ ; 	d/ 
Bài 27: Tính: a/ 	b/ 
Chủ đề PHẫP NHÂN VÀ PHẫP CHIA PHÂN SỐ
Bài 28: Thực hiện phép nhân sau:
a/ 	b/ 	c/ 	d/ 
Bài 29: Tìm x, biết:	
a/ x - = 	b/ 	c/ 	d/ 
Bài 30: Lớp 6A có 42 HS được chia làm 3 loại: Giỏi, khá, Tb. Biết rằng số HSG bằng 1/6 số HS 
khá, số HS Tb bằng 1/5 tổng số HS giỏi và khá. Tìm số HS của mỗi loại
Bài 31: Tính: a/ 	b/ 	c/ 
Bài 32: Tìm các tích sau: a/ 	b/ 
Bài 33: Tính nhẩm a/ ; 	b/ ; 	c/ ;	d/ 
Bài 34: tính: a/ ;	b/ 	c/ 	d/ 
Bài 35: Tìm x biết: a/ 	b/ 	c/ 
BÀI TẬP TỔNG HỢP 
 Bài tập 1. Tìm các số nguyên x và y biết.
 a). b) c) d) 
Bài tập 2. Viết các phân số sau đay dưới dạng phân số có mẫu dương.
 (với a < 3); 
Bài tập 3. Trong các phân số sau, những phân số nào bằng nhau.
Bài tập 4. Tìm x biết a) ; b)
Bài tập 5. Tìm n Z để các phân số sau đồng thời có giá trị nguyên. 
Bài tập 6. Cho . Tìm n Z để A có giá trị nguyên.
Bài tập 7. Tìm x Z biết. a) ; b) ; c) 
Bài tập 8. Viết tập hợp A các phân số bằng phân số -7/15 với mẫu dương có hai chữ số.
Bài tập 9. Tìm phân số bằng phân số 32/60, biết tổng của tử và mẫu bằng 115.
Bài tập 10. Rút gọn các phân số sau. 
Bài tập 11. Cho phân số . CMR : thì 
Bài tập 12. Rút gọn phân số mà không cần thực hiện các phép tính ở tử.
Bài tập 13. Hai phân số sau có bằng nhau hay không? 
Bài tập 14. Tìm phân số a/b bằng phân số 60/108, biết:
 a) ƯCLN(a,b) = 15 ; b) BCNN(a,b)=180
Bài tập 15. CMR với n N*, các phân số sau là phân số tối giản a) ; b) 
Bài tập 16. 1) CMR nếu thì a = b = c
 2) Tìm x, y, z biết và x + z = 7 + y
Bài tập 17. Tìm phân số có mẵu bằng 9, biết rằng khi cộng tử với 10 và nhân mẫu với 3 thì giá
 trị của phân số không thay đổi.
Bài tập 18. Tìm phân số có tử bằng -7, biết rằng khi nhân tử với 3 và cộng mẫu với 26 thì giá trị 
của phân số không thay đổi.
Bài tập 19. Cho phân số ; cần bớt cả tử và mẫu cùng một số bằng bao nhiêu để được phân số bằng 1/2
Bài tập 20. Cho phân số a/b có b - a = 25. phân số a/b sau khi rts gọn thì được phân số 63/68. 
Tìm phân số a/b.
Bài tập 21. Lớp 6A có 4/5 số học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng chuyền, 
23/25 số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn lớp 6A yêu thích nhất?
Bài tập 22. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần.
 a) 	b) 
Bài tập 23. Tìm các số nguyên x,y sao cho 
Bài tập 24. So sánh và 
Bài tập 25. Tính. a); b);	c)
Bài tập 26. Tính bằng cách hợp lý.
a) b) 
c) 	 d) 
Bài tập 27. Chứng minh rằng các tổng sau lớn hơn 1.
a) 	b) 
Bài tập 28. Tìm x biết 
Bài tập 29. Một người đi xe đạp từ A đến B hết 5 giờ; Người thứ hai đi xe máy từ B về A hết
 2 giờ; Người đi xe máy khởi hành sau người đi xe đạp 2 giờ. Hỏi sau khi người đi xe máy đi 
được 1 giờ thì hai người đã gặp nhau chưa?
Bài tập 30. Tìm x biết. 
	 a) ;	b) ; 	c) 
Bài tập 31. Chia đều 7 quả táo cho 8 em bé sao cho mỗi em bé đều được 3 phần.
Bài tập 32. Tìm số đối của các số sau:
	 ;-4; ; ; ; 0 ; 16
Bài tập 33. Tính 
	a) - 	b) - 	c) - 	 d) - 	 	 e) - 
 	g) - 	h) - 	i) 1 - 	 	 k) 2 - 	 	 l) - 1
Bài tập 34. Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước. Trong một giờ vòi thứ 
nhất chảy được bể., vòi thứ hai chảy bể. Hỏi vòi nào chảy nhanh hơn và trong một giờ cả hai
 vòi chảy được bao nhiêu phần bể?
Bài tập 35. Luc 6h50' bạn Việt đi xe từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc 7h10' bạn Nam đi xe
 từ B đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau tại C lúc 7h30'. Tính quảng đường AB.
Bài tập 36. Tính
 a) - . ; 	b) . ; 	 c) . ;	d) . (- 21)
Bài tập 37. Tính nhanh. 
	a) M = . . . . ; 	b) N = . + . + . + . 
 	 c) P = . + . - . 	d) Q = ( ) . - ( )2. 
Bài tập 38. Tìm x biết 
	a) x - = ; b) - x = + ; c) x - = . ; d) = . 
Bài tập 39. Tính chu vi và diện tích của một hình vuông có cạnh dm.
Bài tập 40. Tính tích: P = (1 - ).(1 - ).(1 - )...(1 - ).( 1 - ) 
Bài tập 41. Tính ( tính nhanh nếu có thể)
 	a) - 	b) - - 	c) ( : ) : 	d) - + . - 
 	e) + 2 . ( - ) . 32 - 3 ; g) . . 	 h) . + . 
Bài tập 42. Tìm x biết 
	a) x - = ; c) . - x = ; d) . x = : ; e) : x = - 	
 Bài tập 43. Một kho chứa tấn thóc. Người ta lấy ra lần thứ nhất tấn, lần thứ 2 tấn thóc. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn thóc?
Bài tập 44. Tính ( tính nhanh nếu có thể)
 A = + + + + ... + ; B = + + + ... + 
 Bài tập 45. Tính ( tính nhanh nếu có thể)
 a) - ( + )	 ; b) ( + + ) - ( - ); 	 c) - ( - - )
 d) C = + + + ... + e) D = + + + ...+ 
 Bài tập 46. Xét biểu thức A = . + . 
 	a) Rút gọn A.	b) Tìm các số nguyên x để A có giá trị là các số nguyên.
 	c) Trong các giá trị nguyên của A, Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
Bài tập 47. Tính ( tính nhanh nếu có thể)
a) ; b) 
Bài tập 48. Cho phân số . Với giá trị nguyên nào của x thì ta có 
 a) < 0	b) = 0	c) 0 < < 1	d) = 1	e) 1 < < 2
Bài tập 49. Điền số thích hợp vào ô trống: 
Bài tập 50. Rút gọn: a) 	 b) 	c) 	d) 
Bài tập 51. Viết các số đo thời gian sau đây dưới đơn vị là giờ:
	 15 phut; 45 phút; 78 phút; 150 phút
Bài tập 52. So sánh hai phân số. a) và 	 ; b) và 
Bài tập 53.Tìm phân số bằng phân số . Biết rằng ƯCLN(a;b) = 13.
Bài tập 54. Tính ( tính nhanh nếu có thể)
	a) - + ;	b) . + . - ; c) . : . - ; d) + ( + ) 
Bài tập 55. Tìm x biết 
	 a) x - = ; b) x. - = ; c) : x + = + ; d) . x + . x = 
Bài tập 56. CMR với mọi số tự nguyên n, phân số là phân số tối giản.
Bài tập 57. Tính tổng. A = + + + ... + 
Bài tập 58. Hai vòi nước cùng chảy vào trong một bể, vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ thì đầy bể,
 vòi thứ hai chảy trong 8 giờ thì đầy bể. Hỏi hai vòi cùng chảy thì trong bao lâu sẽ đầy bể? 
Bài tập 59. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi 1 chảy trong 10 h thì đầy bể, vòi 2 chảy
 trong 6h thì đầy bể.
	a) Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì trong bao lâu sẽ đầy bể?
	b) Nếu có vòi thứ 3 tháo nước ra trong 15 giờ sẽ cạn hết bể đầy nước, thì khi mở cả ba vòi cùng một lúc sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể?( lúc đầu bể cạn hết nước) Chủ đề PHẫP NHÂN VÀ PHẫP CHIA PHÂN SỐ
Bài 28: Tính: a/ 	b/ 	c/ 	d/ 
Bài 29: Tìm x, biết:	
a/ x - = 	b/ 	c/ 	d/ 
Bài 30: Lớp 6A có 42 HS được chia làm 3 loại: Giỏi, khá, Tb. Biết rằng số HSG bằng 1/6 số 
HS khá, số HS Tb bằng 1/5 tổng số HS giỏi và khá. Tìm số HS của mỗi loại
Bài 31: Tính giá trị của cắc biểu thức sau bằng cach tính nhanh nhất:
a/ 	b/ 	c/ 
Bài 32: Tìm các tích sau:	a/ 	b/ 
Bài 33: Tính nhẩm 
 	 a/ 	b/ 	c/ 	d/ 
Bài 34: Thực hiện phép tính chia sau:
a/ ;	b/ 	c/ 	d/ 
Bài 35: Tìm x biết:
a/ 	b/ 	c/ 
BÀI TẬP TỔNG HỢP 
 Bài tập 1. Tìm các số nguyên x và y biết.
 a). b) c) d) 
Bài tập 2. Viết các p/số sau đay dưới dạng p/số có mẫu dương. 
 (với a < 3); 
Bài tập 3. Trong các phân số sau, những phân số nào bằng nhau. 
Bài tập 4. Tìm x biết a) ; b)
Bài tập 5. Tìm n Z để các phân số sau đồng thời có giá trị nguyên. 
Bài tập 6. Cho . Tìm n Z để A có giá trị nguyên.
Bài tập 7. Tìm x Z biết.
 a) b) c) 
Bài tập 8. Viết tập hợp A các phân số bằng phân số -7/15 với mẫu dương có hai chữ số.
Bài tập 9. Tìm phân số bằng phân số 32/60, biết tổng của tử và mẫu bằng 115.
Bài tập 10. Rút gọn các phân số sau.
Bài tập 11. Cho phân số . CMR : thì 
Bài tập 12. Rút gọn phân số mà không cần thực hiện các phép tính ở tử.
Bài tập 13. Hai phân số sau có bằng nhau hay không? 
Bài tập 14. Tìm phân số a/b bằng phân số 60/108, biết:
 a) ƯCLN(a,b) = 15 ; b) BCNN(a,b)=180
Bài tập 15. CMR với n N*, các phân số sau là phân số tối giản a) ; b) 
Bài tập 16. 1) CMR nếu thì a = b = c
 2) Tìm x, y, z biết và x + z = 7 + y
Bài tập 17. Tìm phân số có mẵu bằng 9, biết rằng khi cộng tử với 10 và nhân mẫu với 3 thì giá 
trị của phân số không thay đổi.
Bài tập 18. Tìm phân số có tử bằng -7, biết rằng khi nhân tử với 3 và cộng mẫu với 26 thì giá trị 
của phân số không thay đổi.
Bài tập 19. Cho phân số ; cần bớt cả tử và mẫu cùng một số bằng bao nhiêu để được phân số bằng 1/2
Bài tập 20. Cho phân số a/b có b - a = 25. phân số a/b sau khi rts gọn thì được phân số 63/68. Tìm phân số a/b.
Bài tập 21. Lớp 6A có 4/5 số học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng chuyền, 
23/25 số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn lớp 6A yêu thích nhất?
Bài tập 22. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần.
 a) 	b) 
Bài tập 23. Tìm các số nguyên x,y sao cho 
Bài tập 24. So sánh và 
Bài tập 25. Tính các tổng sau.
 a)	b)	c)
Bài tập 26. Tính bằng cách hợp lý.
a) b) 
c) 	 d) 
Bài tập 27. Chứng minh rằng các tổng sau lớn hơn 1.
a) 	b) 
Bài tập 28. Tìm x biết 
Bài tập 29. Một người đi xe đạp từ A đến B hết 5 giờ; Người thứ hai đi xe máy từ B về A hết 
2 giờ; Người đi xe máy khởi hành sau người đi xe đạp 2 giờ. Hỏi sau khi người đi xe máy đi 
được 1 giờ thì hai người đã gặp nhau chưa?
Bài tập 30. Tìm x biết.
a) ;	b) ; 	c) 
Bài tập 31. Chia đều 7 quả táo cho 8 em bé sao cho mỗi em bé đều được 3 phần.
Bài tập 32. Tìm số đối của các số sau: ;-4; ; ; ; 0 ; 16
Bài tập 33. Tính 
 a) - 	b) - 	c) - 	 d) - 	 e) - 
 g) - 	h) - 	i) 1 - 	 k) 2 - 	 l) - 1
Bài tập 34. Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước. Trong một giờ vòi thứ nhất chảy được bể., vòi thứ hai chảy bể. Hỏi vòi nào chảy nhanh hơn và trong một giờ cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể?
Bài tập 35. Luc 6h50' bạn Việt đi xe từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc 7h10' bạn Nam đi xe 
từ B đến A với vận tốc 12km/h. Hai bạn gặp nhau tại C lúc 7h30'. Tính quảng đường AB.
Bài tập 36. Tính
 a) - . 	 b) . c) . 	d) . (- 21)
Bài tập 37. Tính nhanh.
 a) M = . . . . 	b) N = . + . + . + . 
 c) P = . + . - . 	d) Q = ( ) . - ( )2. 
Bài tập 38. Tìm x biết 
 a) x - = 	b) - x = + 	c) x - = . 	 d) = . 
Bài tập 39. Tính chu vi và diện tích của một hình vuông có cạnh dm.
Bài tập 40. Tính tích: P = (1 - ).(1 - ).(1 - )...(1 - ).( 1 - ) 
Bài tập 41. Tính ( tính nhanh nếu có thể)
 	a) - 	b) - - 	c) ( : ) : 	d) - + . - 
 	e) + 2 . ( - ) . 32 - 3 ; g) . . 	 h) . + . 
Bài tập 42. Tìm x biết 
 a) x - = 	c) . - x = 	d) . x = : e) : x = - 	
 Bài tập 43. Một kho chứa tấn thóc. Người ta lấy ra lần thứ nhất tấn, lần thứ 2 tấn thóc. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn thóc?
Bài tập 44. Tính các tổng sau bằng phương pháp hợp lý nhất.
	 A = + + + + ... + 	B = + + + ... + 
 Bài tập 45. Tính bằng phương pháp hợp lý.
 a) - ( + )	 b) ( + + ) - ( - ) c) - ( - - )
 d) C = + + + ... + e) D = + + + ...+ 
 Bài tập 46. Xét biểu thức A = . + . 
 	a) Rút gọn A.
 	b) Tìm các số nguyên x để A có giá trị là các số nguyên.
 	c) Trong các giá trị nguyên của A, Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
Bài tập 47. Tính giá trị của biểu thức.
a) 	 b) 
Bài tập 48. Cho phân số . Với giá trị nguyên nào của x thì ta có 
 a) < 0	b) = 0	c) 0 < < 1	d) = 1	e) 1 < < 2
Bài tập 49. Điền số thích hợp vào ô trống: 
Bài tập 50. Rút gọn:
 a) 	 b) 	c) 	d) 
Bài tập 51. Viết các số đo thời gian sau đây dưới đơn vị là giờ: 15 phut; 45 phút; 
 78 phút; 150 phút
Bài tập 52. So sánh hai phân số.
 a) và 	 b) và 
Bài tập 53.Tìm phân số bằng phân số . Biết rằng ƯCLN(a;b) = 13.
Bài tập 54. Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể)
 a) - + 	b) . + . - 	c) . : . - 	d) + ( + ) 
Bài tập 55. Tìm x biết
 a) x - = 	b) x. - = 	 c) : x + = + 	d) . x + . x = 
Bài tập 56. CMR với mọi số tự nguyên n, phân số là phân số tối giản.
Bài tập 57. Tính tổng. A = + + + ... + 
Bài tập 58. Hai vòi nước cùng chảy vào trong một bể, vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy trong 8 giờ thì đầy bể. Hỏi hai vòi cùng chảy thì trong bao lâu sẽ đầy bể? 
Bài tập 59. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi 1 chảy trong 10 h thì đầy bể, vòi 2 chảy trong 6h thì đầy bể.
	a) Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì trong bao lâu sẽ đầy bể?
	b) Nếu có vòi thứ 3 tháo nước ra trong 15 giờ sẽ cạn hết bể đầy nước, thì khi mở cả ba vòi cùng một lúc sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể?( lúc đầu bể cạn hết nước)

Tài liệu đính kèm:

  • docGa_toan6.doc