Một số dạng bài ôn thi Toán học Violymbic (dạng 2)

Dạng 1: Viết số và tính

1- Tính giá trị của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2

2- Số gồm 36 nghìn, 2 trăm, 6 đơn vị được viết là?

3- Số gồm 6 triệu, 5 trăm và 4 chục được viết là?

4- Tính giá trị của biểu thức: 68 x m + 32 x m với m = 9.

5- Tính giá trị của biểu thức: 665 x n + 3421 x 2 với n = 6.

6- Giá trị của y trong biểu thức 65 x y x 5 = 650 là?

7- Khi viết số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số mới hơn số cũ bao nhiêu đơn vị?

8- Tính giá trị biểu thức 65 x n + 34 x n + n biết n = 8.

9- Khi viết chữ số 5 vào bên phải số 45 thì số này tăng lên . đơn vị

10- Khi viết chữ số 8 vào sau số 56 thì số này tăng lên . đơn vị

11- Giá trị biểu thức 135 : a + 1234 = 1243 khi a = .

12- Giá trị biểu thức 124 x a + 621 khi a = 6 là?

13- Cho biểu thức P = (x - 342) : 6 với giá nào của x thì biểu thức P có giá trị bằng 0?

14- Cho biểu thức M = 2004 : m x 5 (m là số tự nhiên khác 0 và 2004 chia hết cho m).Tìm m để M có giá trị lớn nhất?

15- Tìm số có 3 chữ số biết tổng các chữ số bằng 26 và khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi.

16- Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 123 đến 567 có tất cả bao nhiêu số lẻ?

17- Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 123 đến 567 có tất cả bao nhiêu số chẵn?

18- Viết số gồm: 5 trăm nghìn, 7 chục và 6 đơn vị .

19- Viết số gồm: 6 chục nghìn, 3 đơn vị và 5 trăm .

20- Tính nhanh: 234 x 24 + 75 x 234 +234 = ?

21- Kết quả của dãy tính: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 + 64 : 8 có tận cùng là chữ số nào?

22- Số gồm 52 vạn, 6 trăm, 6 chục được viết là ?

23- Tìm X, biết X : 5 – 6 666 = 1 111

24- Đổi 6 hm5m5dm = .dm

25- Đổi 4 km4hm4m = .m

26- Tìm y biết, y: 2 x 5 = 1 000

27- Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 94020 = 90000 + 4000 + .

 

docx 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 16/04/2019 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số dạng bài ôn thi Toán học Violymbic (dạng 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIOLYMBIC 4-2
Dạng 1: Viết số và tính
Tính giá trị của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2
Số gồm 36 nghìn, 2 trăm, 6 đơn vị được viết là?
Số gồm 6 triệu, 5 trăm và 4 chục được viết là?
Tính giá trị của biểu thức: 68 x m + 32 x m với m = 9.
Tính giá trị của biểu thức: 665 x n + 3421 x 2 với n = 6.
Giá trị của y trong biểu thức 65 x y x 5 = 650 là?
Khi viết số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số mới hơn số cũ bao nhiêu đơn vị?
Tính giá trị biểu thức 65 x n + 34 x n + n biết n = 8.
Khi viết chữ số 5 vào bên phải số 45 thì số này tăng lên ... đơn vị
Khi viết chữ số 8 vào sau số 56 thì số này tăng lên ... đơn vị
Giá trị biểu thức 135 : a + 1234 = 1243 khi a = ....
Giá trị biểu thức 124 x a + 621 khi a = 6 là?
Cho biểu thức P = (x - 342) : 6 với giá nào của x thì biểu thức P có giá trị bằng 0?
Cho biểu thức M = 2004 : m x 5 (m là số tự nhiên khác 0 và 2004 chia hết cho m).Tìm m để M có giá trị lớn nhất?
Tìm số có 3 chữ số biết tổng các chữ số bằng 26 và khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi.
Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 123 đến 567 có tất cả bao nhiêu số lẻ?
Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 123 đến 567 có tất cả bao nhiêu số chẵn?
Viết số gồm: 5 trăm nghìn, 7 chục và 6 đơn vị .
Viết số gồm: 6 chục nghìn, 3 đơn vị và 5 trăm .
Tính nhanh: 234 x 24 + 75 x 234 +234 = ?
Kết quả của dãy tính: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 + 64 : 8 có tận cùng là chữ số nào?
Số gồm 52 vạn, 6 trăm, 6 chục được viết là ?
Tìm X, biết X : 5 – 6 666 = 1 111
Đổi 6 hm5m5dm = .....................dm
Đổi 4 km4hm4m = .....................m
Tìm y biết, y: 2 x 5 = 1 000
Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 94020 = 90000 + 4000 + ....
Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là số 
Tìm :
số lớn nhất vừa lớn hơn 10 000 vừa bé hơn 100 000 là ............................. 
số bé nhất vừa lớn hơn 10 000 vừa bé hơn 100 000 là ................................ 
Từ các chữ số 5,9,1,0 có thể lập được mấy số có 3 chữ số khác nhau?
Có bao nhiêu số có hai lớp thỏa mãn: lớp đơn vị gồm các chữ số 1, lớp nghìn ba chữ số chẵn khác nhau khác 0 và nhỏ hơn 8 
Viết số có 5 chữ số biết tổng các chữ số của chúng bằng 44 và khi đổi chữ số hàng chục nghìn cho hàng đơn vị , đổi chữ số hàng nghìn cho hàng chục thì số đó không đổi?
Số 806408 được viết thành tổng là?
Số 30 845 được viết bằng chữ là?
Nếu m = 9 thì giá trị của biểu thức 156 + 45 x m là?
Tìm x biết: x – 4872 = 56231?
Số 200345 được đọc là:
Các số 683; 836; 863; 638 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
Trong số 8 325 714, chữ số  ở hàng nghìn, lớp 
Số gồm 3 vạn, 7 đơn vị được viết là:
5 tạ + 23 yến =  kg Số cần điền vào chỗ chấm là:
Ba số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 15 là:
Cách đọc đúng số 700 007 190 là:
8 giờ bằng một phần mấy của một ngày?
Tìm y biết; y : 2 x 5 + 1234 = 2234
Tìm số có hai chữ số biết chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị và nếu đổi chỗ cho nhau thì số đó giảm đi 18.
Số gồm 6 trăm nghìn, 7 đơn vị, 9 trăm và 4 chục được viết là
Để viết các số tự nhiên liên tiếp từ 45 đến 62 cần tất cả bao nhiêu chữ số ?
Từ 345 đến 445 có bao nhiêu số có chữ số hàng trăm bằng 4?
Khi viết các số tự nhiên từ 97 đến 109 cần tất cả bao nhiêu chữ số?
Khi viết số tự nhiên chẵn có hai chữ số cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số?
Cho bốn chữ số 2,3,4,5. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho?
Cho bốn chữ số 6,8,3,9. Có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho?
Cho sáu chữ số : 8;0;9;4;5;2. 
Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho là .............
Cho các chữ số 3,2,1. Tính tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số trên.
Giá trị của biểu thức x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + 5 với x + y = 20 là ...
Từ các chữ số 0,7,9,8 có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau và lớn hơn 900
Có thể viết được bao nhiêu số có 5 chữ số mà trong mỗi số đó có ba chữ số 1 và hai chữ số 0?
:Cho 4 chữ số 2; 1; 0; 9. 
Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số trên là..............
Cho 4 chữ số 2; 1; 0; 9.
Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số trên là ............................
3 phút 24 giây = ................ giây
Số gồm 4 trăm triệu, 7 triệu, 6 nghìn, 6 trăm 7 chục và 8 đơn vị được viết là ..............
Hãy lập các số có 2 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho. Tổng của các số vừa lập được là bao nhiêu?
Số liền sau của số lớn nhất có 5 chữ số là: .......................................
8 phút 15 giây = .............. giây
1 nửa thế kỉ và 6 năm = .................. năm
Số gồm 4 trăm triệu, 7 triệu, 6 nghìn, 6 trăm 7 chục và 8 đơn vị được viết là............
Số trung bình cộng của 5 số là 162. Số thứ năm gấp đôi số thứ tư, số thứ tư bằng trung bình cộng của 3 số đầu. Tìm số thứ năm.
Tìm một số biết số đó nhỏ hơn 800 và chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị và tổng các chữ số của số đó bằng 24.
Trung bình cộng của 3 số bằng 26, biết số thứ nhất và thứ hai bằng nhau và bằng 18. Tìm số thứ ba.
Tìm số có 3 chữ số biết chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị và tổng các chữ số của số đó bằng 6.
Để đánh số trang của một cuốn sách dày 124 trang người ta cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số?
Có bao nhiêu số có hai lớp thỏa mãn: lớp đơn vị gồm các chữ số 2, lớp nghìn 3 chữ số lẻ khác nhau khác 0 và nhỏ hơn 6?
Dạng 2: Toán có lời văn
Tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi bố được bấy nhiêu tuần, biết năm nay con 6 tuổi. Hai năm nữa tuổi bố là....tuổi?
Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất sau khi lấy ra 25 lít thì số dầu còn lại bằng 12 thùng thứ hai . Thùng thứ hai lấy ra 8 l thì còn lại trong thùng 40 l. Tính số dầu có ở cả hai thùng?
Có ba bao gạo, bao thứ nhất nặng 45 kg, bao thứ hai nặng gấp đôi bao thứ nhất. Bao thứ ba nặng hơn bao thứ nhất 35 kg. Cả ba bao nặng ...kg?
Năm nay mẹ 36 tuổi, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con, 4 năm nữa tuổi mẹ gấp tuổi con ... lần?
Có 105 lít mật ong chia đều vào 5 thùng.Hỏi có 63 lít mật ong thì đựng trong mấy thùng như thế ?
Mỗi thùng dầu chứa số lít dầu như nhau. Nếu lấy 6 thùng và 20 lít thì được 170 lít dầu. Hỏi nếu lấy 3 thùng bớt ra 15 lít thì được bao nhiêu lít dầu?
Một phân xưởng quý I sản xuất được 47 894 đôi giày, quý II phân xưởng sản xuất gấp đôi quý I. Tính số giày phân xưởng sản xuất được trong cả hai quý?
Một phân xưởng quý I sản xuất được 23 451 đôi giày, quý II phân xưởng sản xuất gấp ba quý I. Tính xem quý II phân xưởng sản xuất đượchơn quý I bao nhieu đôi giày?
Mẹ mua về 5 chục kg gạo nếp và 1 tạ 6 kg gạo tẻ.Hỏi mẹ đã mua về tất cả bao nhiêu kg gạo?
Ba bạn nam mỗi bạn thu được 35kg giấy báo, 2 bạn nữ mỗi bạn thu được 30kg giấy báo. Số giấy báo trung bình mỗi bạn thu được là bao nhiêu?
Một nhà máy sản xuất trong ngày thứ nhất được 231 sản phẩm, ngày thứ hai sản xuất hơn ngày thứ nhất 21 sản phẩm và hơn ngày thứ ba 12 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất bao nhiêu sản phẩm?
Xe thứ nhất chở 5 tạ gạo, xe thứ hai chở kém xe thứ nhất 1 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Ba đội trồng rừng, đội I trồng được 3564 cây, đội II trồng được ít hơn đội I 558 cây. Đội III trồng được số cây bằng  tổng số cây của đội I và đội II. Vậy trung bình mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?
Trung bình cộng tuổi bố, tuổi mẹ và tuổi Mai là 26, biết Mai 7 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi Mai. Tính tuổi bố.
Một công nhân trong hai giờ đầu mỗi giờ làm được 65 sản phẩm, 3 giờ sau người công nhân đó sản xuất mỗi giờ được 60 sản phẩm. Trung bình mỗi giờ người công nhân đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm.?
Người ta đánh số nhà trong một dãy phố theo quy luật các nhà bên phải được đánh bằng các số chẵn, các nhà bên trái được đánh số lẻ. Bên trái của dãy phố đó có tất cả 56 nhà. Hỏi nhà cuối cùng bên trái của dãy phố đó mang số bao nhiêu?
Dạng 3: Hình học
Chu vi hình vuông có diện tích là 16 cm2 là?
Tính diện tích của hình chữ nhật biết khi tăng chiều rộng 14cm và giảm chiều dài 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông có chu vi 92cm.
Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bằng 76cm và chiều dài hình chữ nhật bằng 30cm.
Một hình chữ nhật có chiều dài 24cm, chu vi hình chữ nhật bằng 64cm. Tính diện tích hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật.
Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 45 m, chu vi hình chữ nhật bằng 108 m. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng ?
Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 5 m và tăng chiều rộng 5 m thì được một hình vuông có chu vi bằng 164 m .tính chu vi hình chữ nhật?
Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5 dm, chiều dài gấp 6 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh bìa đó?
Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5 dm, chiều dài có số cm là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số . Hỏi chu vi mảnh bìa là mấy dm?
Một hình vuông có chu vi là 32 cm, chu vi hình chữ nhật bằng 72 cm. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông?
Đoạn thẳng AB dài 3dm 2cm. Đoạn thẳng AB có trung điểm của là M. Đoạn thẳng AM có trung điểm là N. Độ dài đoạn thẳng MN là:
Diện tích hình vuông có chu vi 20cm là:
Chu vi của một hình vuông là 28cm. Diện tích của hình vuông là:
Chu vi một hình vuông bằng 16cm, diện tích hình vuông đó là bao nhiêu?
Chu vi một hình chữ nhật bằng 64cm, chiều rộng bằng  chu vi. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu cm2 ?

Tài liệu đính kèm:

  • docxViolymbic_42.docx