Một số mẫu bìa giáo án

Một số mẫu bìa giáo án

doc 21 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 187Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Một số mẫu bìa giáo án", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
ĐỀ TÀI
Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty TNHH Hiệp Hưng
 Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Vân
 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Đình Cương
 Lớp : BKKTB1
 MSSV : 003
PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Giáo viên : NGUYEÃN THÒ HOÀNG
NAÊM HOÏC: 2008 - 2009
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
 Khoa hoïc
 Lòch söû
 	Ñòa lyù
 	 Söùc khoeû
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG
Giaùo vieân: NGUYỄN THỊ HỒNG
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng
Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng 
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng
Đầy là một số mẫu trang bìa tôi làm, Tuy hơi màu mè nhưng vì tôi muốn đưa rất nhiều mẫu lên cho các thầy cô. Các thầy cô có thể bỏ bớt để trở thành một trang bìa như ý 

Tài liệu đính kèm:

  • docbia_giao_an_dep.doc