Bài 26. Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm

I - Đặc điểm chữ nét thanh nét đậm - Trong kiểu chữ nét thanh nét dậm, mỗi chữ đều có nét thanh (nét nhỏ) mvà nét đậm (nét to) trừ chứ I - Tỉ lệ chiều cao và chiều ngang của chữ có thể thay đổi tùy theo ý định trình bày của người kẻ chữ