Bài 8. Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225)

I - Vài nét về bối cảnh lịch sử - Nhà lý đời đó từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành là Thăng Long, tiến hành xây dựng kinh đô mới với qui mô lớn hơn - Đạo Phật đi vào cuộc sống đã khơi nguồn cho nghệ thuật phát triển, nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc và hội họa đặc sắc đã ra đời trong thời kì này - Nhờ Chính sách nở rộng giao lưu với các nước láng giềng, nền văn hóa dân tộc có diều kiện phát triển phong phú hơn