Bài 10. Thường thức mĩ thuật - Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

I - Vài nét về bối cảnh lịch sử Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Giơ-ne-vơ được kỳ kết. Đất nước ta tạm bị chia làm hai miện. Mièn bắc bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh chông đế quốc Mĩ và chính quyền tay sau để hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Năm 1964, đế quốc Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Cùng với quân dân cả nước, các họa sĩ cũng tích cực tham gia vào mặt trận sản xuất và chiến đấu.