Ngữ Văn 6 Bài 22

Kết quả cần đạt Hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện : phải biết giữ gìn và yêu quý tiếng mẹ đẻ, đó là một phương diện quan trọng của lòng yêu nước. Nắm được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của nhân vật qua miêu tả ngoại hình, hành động, ngôn ngữ. Củng cố va nâng cao kiến thức về phép nhân hóa đã học ở bậc Tiểu học. Biết cách viết một bài văn, đoạn văn tả người theo một thứ tự nhất định.