Cụm động từ

1. Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho những từ nào? Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người (Em bé thông minh) 2. Thử lược bỏ các từ ngữ in đậm nói trên rồi rút ra nhận xét về vai trò của chúng.