Ngữ Văn 7 Bài 5

Kết quả cần đạt Cảm nhận được tinh thần độc lập, khí phách hào hùng, khát vọng lớn lao của dân tộc trong hai bài thơ Sông núi nước Nam và Phò giá về kinh. Bước đầu hiểu hai thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt và ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật. Nắm được thế nào là yếu tố Hán Việt, cách cấu tạo đặc biệt của một số loại từ ghép Hán Việt. Đánh giá được chất lượng bài đã làm để làm tốt hơn nữa những bài sau. Hiểu được nhu cầu biểu cảm và đặc điểm chung của văn biểu cảm.