Ngữ Văn 7 Đại từ

Ghi nhớ Đại từ dùng để trỏ người, sự vật, hoạt động, tính chất được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi. Đại từ có thể đảm nhiệm các vai trò ngữ pháp như chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay phụ ngữ của danh từ, của động từ, của tính từ. Đại từ để hỏi dùng để : Hỏi về người, sự vật ; Hỏi về số lượng ; Hỏi về hoạt động, tính chất, sự việc.