Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Cho đề bài : Loài cây em yêu. 1. Tìm hiểu đề và tìm ý a) Đề yêu cầu viết về điều gì ? Tìm hiểu yêu cầu của đề qua các từ ngữ : loài cây, em, yêu. b) Em yêu câu gì ? Vì sao em yêu cây đó hơn các cây khác ? (Gợi ý : Tìm các đặc điểm của cây, mối quan hệ gần gũi giữa cây với đời sống của em. Cây đêm lại cho em những gì trong đời sống vật vất và tinh thần ?).