Truyện Kiều của Nguyễn Du

Ghi nhớ Nguyễn Du là thiên tài văn học, danh nhân văn hóa, nhà nhân đạo chủ nghãi, có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của văn học Việt Nam. Truyện Kiều là kiệt tác văn học, kết tinh giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo và thành tựu nghệ thuật tiêu biểu của văn học dân tộc.