Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016

Trong năm học 2014-2015, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả, tiến bộ đáng ghi nhận. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng và đầu tư nâng cấp, thiết bị giáo dục được tăng cường

Các cấp quản lý giáo dục thực hiện tốt vai trò tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục ở địa phương; các cơ sở giáo dục tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đánh giá đúng chất lượng giáo dục. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, triển khai thí điểm, nhân rộng mô hình trường học mới (VNEN), Chương trình công nghệ giáo dục ở cấp tiểu học đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh và giáo viên vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm; hoạt động xã hội hóa giáo dục tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi và tỷ lệ huy động học sinh so với dân số còn thấp. Chất lượng giáo dục tuy đã có những chuyển biến tích cực, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu đổi mới giáo dục. Đội ngũ giáo viên vẫn còn thừa, thiếu cục bộ giữa các địa phương, cấp học, môn học; số lượng giáo viên mầm non còn thiếu so với quy mô. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 466Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
Trong năm học 2014-2015, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả, tiến bộ đáng ghi nhận. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng và đầu tư nâng cấp, thiết bị giáo dục được tăng cường
Các cấp quản lý giáo dục thực hiện tốt vai trò tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục ở địa phương; các cơ sở giáo dục tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đánh giá đúng chất lượng giáo dục. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, triển khai thí điểm, nhân rộng mô hình trường học mới (VNEN), Chương trình công nghệ giáo dục ở cấp tiểu học đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh và giáo viên vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm; hoạt động xã hội hóa giáo dục tiếp tục phát triển.
Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi và tỷ lệ huy động học sinh so với dân số còn thấp. Chất lượng giáo dục tuy đã có những chuyển biến tích cực, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu đổi mới giáo dục. Đội ngũ giáo viên vẫn còn thừa, thiếu cục bộ giữa các địa phương, cấp học, môn học; số lượng giáo viên mầm non còn thiếu so với quy mô. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Năm học 2015-2016 là năm học đầu tiên thực hiện các chủ trương, chính sách về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 1825/CT-UBND đề nghị:
Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và đổi mới công tác quản lý với các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của ngành nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Phổ biến, triển khai thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015, 2016 về “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.
Củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường phổ thông; đa dạng hóa phương thức học tập, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi.
Triển khai đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh.
Tích cực xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.
Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực của ngành và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.
Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội, học sinh, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, quan tâm tạo cơ hội học tập cho học sinh khuyết tật.
Bổ sung, hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục để đạt yêu cầu tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục mới, tăng cường thiết bị phục vụ rèn luyện thể lực và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, nhất là lĩnh vực giáo dục mầm non và các địa phương vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.
Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa ngành giáo dục và địa phương trong quản lý giáo dục, đào tạo. Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện các mục tiêu về giáo dục và đào tạo của địa phương, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới 2015-2016.
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức cán bộ, cơ chế, chính sách tài chính, đầu tư phát triển tạo điều kiện cho sự nghiệp giáo dục phát triển ổn định, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra đôn đốc và định kỳ hàng tháng, mỗi học kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học theo quy định về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tài liệu đính kèm:

  • docxchỉ thị Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 ubnd kg.docx