Những vấn đề cơ bản về quản lý và sự vận dụng vào đổi mới giáo dục

 1.2/ Văn hoá = Văn trị giáo hoá

 Văn trị cai trị bằng cáI đẹp

 * Hướng con người vào cáI đẹp

 * Yêu cầu con người làm theo cáI đẹp

 “Văn trị” bằng sự cảm hoá con người theo con đường giáo dục.

 Giáo dục là nền tảng của văn hoá

 

ppt 38 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 253Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Những vấn đề cơ bản về quản lý và sự vận dụng vào đổi mới giáo dục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Những vấn đề cơ bản về Quản lý và sự vận dụng vào Đổi mới giáo dục1. 28 điểm tựa Kim Cương2. 16 Tư duy vàng 		Đặng Quốc Bảo2	1/ Một số khái niệm cơ bản cần nhận diện	1.1/- Giáo dục = Giáo + Dục	Giáo : 	dạy	Dục : 	nuôI	Giáo bất dục tắc vong	Dục bất giáo tắc đãI	(Dạy mà không nuôI dưỡng thì uổng phí	NuôI dưỡng mà khôang dạy chu đáo thì nguy hiểm)3	1.2/ Văn hoá = Văn trị giáo hoá	Văn trị  cai trị bằng cáI đẹp	* Hướng con người vào cáI đẹp	* Yêu cầu con người làm theo cáI đẹp	“Văn trị” bằng sự cảm hoá con người theo con 	đường giáo dục.	Giáo dục là nền tảng của văn hoá4	1.3/- Kinh tế = Kinh + Tế	Kinh :	Cứu	Tế :	Giúp	*/ Kinh tế 	= 	Kinh bang tế thế	=	Cứu nước giúp đời	*/ Kinh tế	= Economy = Tiét kiệm = Sản xuất –	 tiêu dùng = m	m>0	đưa m vào tái sản xuất xã hội	*/ Sản xuất gì	 Sản xuất bằng gì	--> Kinh tế thực chứng	 Sản xuất thế nào	 Sản xuất cho ai	 Sản xúât để làm gì	--> Kinh tế chuẩn tắc	Đạo đức trong kinh tế	Văn hoá trong kinh tế5	1.4/- Quản lý = Quản + lý	Quản :	 giữ	Lý : Chỉnh sửa	Quản lý = ổn định + Phát triển	Trong "Quản" có "Lý"	Trong "Lý" có "Quản"	Trong ổn định tạo mầm mống cho sự phát triển	Trong phát triển giữ được hạt nhân cho ổn định1.5 Quản lý là nhõn tố tạo nờn sự cõn bằng của hai kết cấu: G-V và G-KKết cấu đời sống tớnh thần của xó hội G-VKết cấu đời sống vật chất của xó hội G-KQuản lý làm cho G-V và G-K phỏt triển hài hũa để cộng đồng đất nước phỏt triển bền vữngF(Phỏt triển bền vững) = f (G-V-K-Q)7	2/ Bốn vấn đề then chốt của hoạt động quản lý	2.1/- Mục tiêu quản lý và hệ thống quyền lực 	 đảm bảo thực hiện mục tiêu quản lý (MQL)	*/ Đảm bảo cho hệ ở các trạng thái:	- ổn định	- Thích ứng	- Tăng trưởng	- Phát triển	*/ Bằng hệ thống quyền lực	- Quyền lực chuyên môn	- Quyền lực hình thức (Chức vụ)	- Quyền lực đạo đức (Uy tín tinh thần)8	2.2/- Nội dung quản lý và nhân tố	 gắn kết nội dung quản lý (MQL)	*/ Bốn nội dung cơ bản:	- Kế hoạch	- Tổ chức	- Chỉ đạo	- Kiểm tra	*/ Gắn kết bốn nội dung trên bằng các hành động.	- Quyết định 	(Ra quyết định đúng đắn)	- Điều chỉnh 	(Điều chỉnh kịp thời)	- Thông tin 	(Cung cấp thông tin chính xác)9	2.3/ Động lực quản lý và nhân tố thúc đẩy 	 	 	 động lực quản lý (ĐQL)	*/ Động lực quản lý:	- Biết mình 	(Tri kỷ)	- Biết người 	(Tri bỉ)	- Biết tình thế 	(Tri thế)	- Biết thời cơ, nguy cơ (Tri thời)	*/ Nhân tố thúc đẩy động lực quản lý:	- Biết cách biến đổi 	(Quản lý sự thay đổi - Tri biến	Dĩ bất biến - ứng vạn biến)	- Biết đến đâu là đủ 	(Tri túc)	- Biết lúc nào phải dừng (Tri chỉ)10	2.4/ Giá trị quản lý và phương thức	 đạt tới giá trị quản lý (ZQL)	*/ Thực hiện đồng bộ bốn giá trị quản lý:	- Đạt tới cái thực 	(Chân)	- Đạt tới cái tốt lành 	(Thiện)	- Đạt tới cái đẹp 	(Mỹ)	- Đạt tới cái hiệu quả (Lợi)	 vật chất	*/ Bằng các phương thức:	- Dùng lời khuyên, động viên 	(Đạo lý)	- Dùng mệnh lệnh hành chính 	(Pháp lý)	- Dùng dư luận đúng đắn 	 lành mạnh của tập thể 	(Công lý)11Hai mươi tỏm Điểm Tựa kim cương cho người QLNT  MQL	NQL	 ĐQL	 	ZQL ổn	 Kế 	 Kỷ	 	Chân Thích	 Tổ	 Bỉ	Thiện	Tăng	Đạo	Thế	MỹPhát	Kiểm	Thời 	Lợi----------	---------	---------	---------chuyên	quyết	biến	đạohình	điều	chỉ	phápđức	thông	túc	công12	3/- Quốc hiệu của nước ta và lý tưởng thực hiện	" Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam	 	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"	Nước Việt nam theo chế độ cộng hoà với lý tưởng Xã hội chủ nghĩa	- Dân tộc độc lập	 - Dân quyền tự do	 -Dân sinh hạnh phúc	Lời Bác Hồ	 * "Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc	ai cũng được học hành"	* Nếu dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi	 Nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi	 Nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi 	 Nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi13	4/-Mười hai nội dung chủ yếu 	Quản lý Nhà nước về giáo dục 	(Theo điều 99 Luật giáo dục 2005)	1/. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục.	2/. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác.		3/. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách agiáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng chứng chỉ.	 4/. Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục.14	5/. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục.	6/. Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục.	7/. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.	8/. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục.	9/. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.	10/. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về giáo dục.	11/. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục.	12/. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.15	5/- Ba mô hình khái quát 12 nội dung	quản lý giáo dục nhà nước5.1/- Mô hình quản lý tính toàn vẹn của quá trình giáo dục:M: Mục tiêu đào tạo giáo dục	N: Nội dung đào tạo giáo dụcP: Phương pháp đào tạo giáo dục	Th: Lực lượng đào tạoTr: Đối tượng đào tạo (Chủ thể đào tạo)	Đ: Điều kiện đào tạo (Vật lực, tài lựcQ: Quản lý quá trình đào tạo 	 và nhân lực, công nhân viên)NThMTrPĐQ165.2/-Mô hình chất lượng hiệu quả giáo dụcH1H2H3KABS- Knowledge	Kiến thức	*Head:	Đầu (Trí lực)- Attitude	Thái độ	*Heart:	Tim (Tâm lực)- Skill	Kỹ năng	*Hands:	Tay (Thể lực)- Behaviour	Hành động	Quá trình giáo dục phải đạt tới sự hài hoà đồng bộ của K A B S & 3 H175.3/- Những công việc chỉ đạo trong quản lý giáo dục để có được K A B S & 3 H	P: Planning	Kế hoạch hoá	O: organizing	Tổ chức	L: Leading	Chỉ đạo	C: Controling	Kiểm tra	I: Information	Thông tin	Thông tin kết nối bốn vấn đề Kế - Tổ - Đạo - Kiểm và cấp năng lượng cho bốn công việc này hoạt động hài hoà đồng bộ với nhau.PCLOI186/- Thông điệp6.1/- Thông điệp của UNESCO	"Ngày nay không có một sự tiến bộ nào, sự thành đạt nào có thể tách khỏi sự tiến bộ và thành đạt trong lĩnh vực giáo dục của quốc gia đó, và những quốc gia nào coi nhẹ giáo dục hoặc không đủ tri thức và khả năng cần thiết tiến hành sự nghiệp giáo dục một cách hiệu quả thì số phận quốc gia đó xem như đã an bài và điều đó còn tồi tệ hơn cả sự phá sản"196.2/- Thông điệp của các nhà kinh tế	 Anphơrét Macsen (Anh) :	Những khoản tiền bỏ vào để mở trường học sẽ thừa 	sức được thanh toán bằng sự xuất hiện của những 	MôZa, BétTôven, Sếch spia, Niutơn.	  X G.Strumilin (Nga):	Đầu tư cho giáo dục là sự đầu tư khôn ngoan nhất, 	sáng suốt nhất và có lãi nhất.206.3/- Năm nhiệm vụ then chốt của Giáo dục Việt nam trong bối cảnh hiện nay		- Nâng cao dân trí	-Đào tạo nhân lực	- Bồi dưỡng nhân tài	- Hình thành phát triển nhân cách	- Xây dựng xã hội học tập	  	- Phi phổ thông bất thành dân trí	- Phi chuyên nghiệp bất thành 	nhân lực	- Phi đại học bất thành nhân tài	- Phi mầm non bất thành nhân cách	- Phi GDTX bất thành xã hội học tậpnhân lựcnhân cáchnhân tàidân tríXã hội học tập2121Ba ngôi thiêng liêng và năm giá trị đạo đức(Ngũ thường)theo tiền nhân và sự phát triển của Bác Hồ trong thời đại mớiNhân hữu tam ân tình khả sự như nhất	- Phi phụ bất sinh	- Phi sư bất thành	- Phi quân bất vinh (Khổng Tử)	Bác Hồ nhấn mạnh sự phối hợp ba phương thức giáo dục :	Giáo dục gia đình	Giáo dục nhà trường	Giáo dục xã hội	22Bốn mô hình Ngũ thường	khổng tửmạnh tửthích cahồ chí minhNhânLòng trắc ẩnKhông sát sinhNhânNghĩaSự biết hối hậnKhông đạo tặcNghĩaLễSự biết tôn trọng ohục tùngKhông tà dâmTríTríSự biết phjân biệt phải tráiKhông uống rượuDũngTínSự biết băn khoăn khi thay đổi ýKhông nói dốiLiêm 16 Tư duy vàng PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG CễNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAYKiờn trỡ quan điểm: Tứ thụ+Tam phi...bất + Tứ Tụn+Ngũ quyQUẢN TRỌNG VÀ TỨ THỤ (730-645 TCN)	Nhất niờn thụ cốcThập niờn thụ mộcBỏch niờn thụ nhõn Thiờn niờn thụ đức	KHỔNG TỬ (551-479 TCN) VÀ TAM PHI BẤTNhõn hữu tam õn tỡnhKhả sự như nhấtPhi phụ bất sinhPhi sư bất thànhPhi quõn bất vinhNGUYỄN KHẮC NIấM VÀ TỨ TễN (1889-1954)NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM (1721 - 1784) (VƯƠNG PHI CHÚA TRỊNH) VÀ NGŨ QUYQuy nụng tất ổnQuy cụng tất phỳQuy thương tất hoạtQuy trớ tất hưngQuy phỏp tất bỡnh* Bà đó kế thừa ý tưởng Tứ phi của Bảng nhón Lờ Quý ĐụnTỨ GIÁC ĐỀU: ĐẢM BẢO VÀNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN Bỏch niờn thụ nhõn (A) Phi sư bất thành (B) Tụn tài đại thinh (C) Quy trớ tất hưng (D)BẢNG TỔNG KẾT"Nhất niên thụ cốc	 Nhõn hữu tam õn tỡnhThập niên thụ mộc	 Khả sự như nhấtBách niên thụ nhân	 Phi phụ bất sinhThiên niên thụ đức Phi sư bất thành Phi quõn bất vinh 	Tôn tộc đại quy	 “Quy nông tất ổn	Tôn lộc đại nguy	 Quy công tất phú	Tôn tài đại thịnh	 Quy thương tất hoạt	Tôn nịnh đại suy“	 Quy trí tất hưng	 Quy pháp tất bình”	 	 	 “Quy pháp tất bình” của ông Trần Chu (Quảng Trị)Luật cấm ghenĐiều 1: 	Bà vợ đến sau phải chấp hành lệnh bà vợ đến trước. Tất cả các bà vợ thứ đều phải chấp hành lệnh của bà vợ cả.Điều 2: 	Ông trưởng xóm có quyền điều một hay hai ba bà đến "Thực thi nhiệm vụ". Cấm bất cứ ai vì việc đó mà điều to tiếng nhỏ làm ảnh hưởng đến danh dự của xóm.Điều 3:	Không ai được từ chối khi ông trưởng xóm yêu cầu. Không ai được tự tiện chen ngang hay phá đám người được yêu cầu.Điều 4: 	Mọi luật lệ riêng trái với điều trên đều bị bãi bỏ.Luật sinh nhaiĐiều 1:	Mỗi bà vợ phải tự làm lấy mà nuôi con, không ai xin ai. Không ai được vòi tiền bạc với ông trưởng xóm.Điều 2:	Tiền bạc ông trưởng xóm làm ra là để nuôi ông, số còn lại để dành giúp đỡ gia đình ai hoạn nạn.Điều 3: 	Tất cả các gia đình đều phải có nghĩa vụ đóng góp quỹ tiết kiệm chung của xóm. Quỹ này do ông trưởng xóm giữ.Điều 4:	Các bà vợ sẽ nhất loạt đóng cửa không cho ông trưởng xóm bén mảng tới nếu xét thấy nếu ông trưởng xóm không chí công vô tư , làm trái với các điều trên.Điều 5:	Ông trưởng xóm, bà vợ cả và các bà vợ thứ có trách nhiệm thi hành luật này GIÁO DỤC VỚI SỰ TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚCTăng trưởng khụng mất việc làmTăng trưởng khụng mất tiếng núiTăng trưởng khụng mất lương tõmTăng trưởng khụng mất gốc rễTăng trưởng khụng mất tương laiĐừng nghĩ chỳng ta thừa hưởng đất nước này của cỏc vị tiền bối mà chỳng ta đang mượn trước của cỏc thế hệ mai sauĐời cha ăn mặn, đời con khỏt nướcBức thư của người cha gửi cho thày Hiệu trưởng ngôi trường nơI con ông theo học.	Kính thưa thày:	Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm. 	Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...	Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...	Xin hãy giúp cháu nhỡn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.	ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm... 	Xin hãy dạy cho cháu đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.	Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cháu biết cần phải sàng lọc những gỡ nghe được qua tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gỡ tốt đẹp mà thôi. 	Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã... Xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.	 Xin hãy dạy cho cháu rằng: Cháu có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.	 Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh mặt làm ngơ trước một đám đông gào thét và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải.	 Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi với chỉ có sự thử thách của lửa mới tôI luyện nên những thanh thép cứng rắn. Hãy giúp cho cháu có can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫnvà có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.	 Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phảI luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.	 Cây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết thưa thầy, nhưng xin thầy cố gáng hết sức mỡnhCon trai tôi là một cậu bé tuyệt vời ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABCTHANK YOUAbc abc abc Abc abc abc Abc abc abcAbc abc abc Abc abc abc Abc abc abcAbc abc abc Abc abc abc Abc abc abcAbc abc abc Abc abc abc Abc abc abcAbc abc abc Abc abc abc Abc abc abcXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUí THẦY Cễ! XIN ĐƯỢC TIẾP THU CÁC í KIẾN ĐểNG GểP CỦA CÁC QUí THẦY Cễ!

Tài liệu đính kèm:

  • ppt1_28_diem_tua_Kim_Cuong2_16_Tu_duy_vang.ppt