Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

1.1. Kieán thöùc:

 - HĐ1: HS biết được hiện trạng ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa; nguyên nhân và hậu quả.

 - HĐ2: HS biết được hiện trạng ô nhiễm nước ở đới ôn hòa; nguyên nhân và hậu quả.

 1.2. Kyõ naêng:

 - HĐ1: Quan sát tranh ảnh, nhận xét và trình bày một số đặc điểm về ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa.

 - HĐ2: Quan sát tranh ảnh, nhận xét và trình bày một số đặc điểm về ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.

 1.3. Thaùi ñộ:

 - Ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước.

 - Không hành động tiêu cực làm ảnh hưởng xấu tới môi trường không khí và môi trường nước.

 

doc 6 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/09/2015 Lượt xem 1021Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 - Tieát 19
Nd: 23/10/2014 
 OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG ÔÛ ÑÔÙI OÂN HOØA
1. MUÏC TIEÂU:
 1.1. Kieán thöùc: 
 - HĐ1: HS biết được hiện trạng ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa; nguyên nhân và hậu quả.
 - HĐ2: HS biết được hiện trạng ô nhiễm nước ở đới ôn hòa; nguyên nhân và hậu quả.
 1.2. Kyõ naêng:
 - HĐ1: Quan sát tranh ảnh, nhận xét và trình bày một số đặc điểm về ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. 
 - HĐ2: Quan sát tranh ảnh, nhận xét và trình bày một số đặc điểm về ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa. 
 1.3. Thaùi ñộ:
 - Ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước.
 - Không hành động tiêu cực làm ảnh hưởng xấu tới môi trường không khí và môi trường nước.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP: 
 - Ô nhiễm không khí.
 - Ô nhiễm nước.
3. CHUẨN BỊ:
 3.1. Giaùo vieân: Khai thác hình sgk. Sưu tầm 1 số aûnh veà oâ nhieãm khoâng khí vaø nöôùc (möa axit, oâ nhieãm soâng raïch, tai naïn taøu chôû daàu ) . ( nếu có)
 3.2. Hoïc sinh: Ñoïc vaø tìm hieåu kyõ baøi tröôùc ôû nhaø.
 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 
 4.1.OÅn ñònh tổ chức và kiểm diện:(1’)
 Lớp7A1Lớp7A2
 Lớp7A3Lớp7A4 
 4.2. Kieåm tra miệng: (4’) 
 Câu 1: Neâu nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa vấn đề đô thị hoá ôû ñôùi oân hoaø ? (8đ)
 - Coù tæ leä daân ôû ñoâ thò cao, coù nhöõng chuoãi ñoâ thò hay sieâu ñoâ thò coù caùc ñöôøng giao thoâng heát söùc phaùt trieån ; coù nhöõng ñoâ thò phaùt trieån theo quy hoaïch khoâng chæ môû roäng ra chung quanh maø coøn vöôn leân caû chieàu cao laãn chieàu saâu , laø vuøng maø loái soáng ñoâ thò phoå bieán caû ôû vuøng ven ñoâ .
 ? Hãy cho biết bài học tiếp theo chúng ta học là bài gì?Có mấy nội dung chính? (2đ)
 - Bài học tiếp theo chúng ta học là bài “ Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà”
Có hai nội dung chính là: OÂ nhieãm khoâng khí và ô nhieãm nöôùc. 
 Câu 2: Neâu caùc vaán ñeà xaõ hoäi naûy sinh khi caùc ñoâ thò phaùt trieån quaù nhanh vaø höôùng giaûi quyeát (8đ)
 - Moâi tröôøng oâ nhieãm nöôùc vaø khoâng khí do khoùi, buïi. Xaõ hoäi daân ngheøo ñoâ thò taêng, naïn thất nghieäp, ngöôøi voâ gia cö tăng.
 - Hieän nay, nhieàu nöôùc ñang qui hoaïch laïi ñoâ thò theo höôùng " Phi taäp trung" ñeå giaûm aùp löïc cho caùc ñoâ thò.
 ? Hãy cho biết ô nhiễm môi trường là ô nhiễm những vấn đề gì?(2đ)
 - Ô nhiễm môi trường là ô nhiễm khoâng khí vaø oâ nhieãm nöôùc.
 4.3.Tiến trình bài học: (33’) Ô nhieãm moâi tröôøng ôû ñôùi oân hoaø, ñaëc bieät laø oâ nhieãm khoâng khí vaø oâ nhieãm nöôùc ñaõ ñeán möùc baùo ñoäng. Nguyeân nhaân laø do söï laïm duïng kó thuaät  vaø chuû yeáu laø söï thieáu yù thöùc baûo veä moâi tröôøng cuûa con ngöôøi . 
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS 
Noäi dung baøi hoïc 
HĐ 1. (17’) (GDMT) Vào bài:Ô nhieãm moâi tröôøng ôû ñôùi oân hoaø, ñaëc bieät laø oâ nhieãm khoâng khí vaø oâ nhieãm nöôùc ñaõ ñeán möùc baùo ñoäng. Nguyeân nhaân laø do söï laïm duïng kó thuaät  vaø chuû yeáu laø söï thieáu yù thöùc baûo veä moâi tröôøng cuûa con ngöôøi . 
? Quan saùt H16.3, H16.4, H17.1 SGK cho bieát Ba böùc aûnh treân coù chung moät chuû ñeà gì?
HS: OÂ nhieãm moâi tröôøng.
? Ba böùc aûnh treân caûnh caùo chuùng ta veà vaán ñeà gì? Hiện trạng việc ô nhiễm không khí như thế nào?
HS: OÂ nhieãm khoâng khí vaø oâ nhieãm nguoàn nöôùc laø nhöõng vaán ñeà raát lôùn veà moâi tröôøng ôû ñôùi oân hoaø . à
? Nguyeân nhaân nào laøm cho khoâng khí bò oâ nhieãm?
HS: do khoùi buïi cuûa caùc nhaø maùy vaø khí thaûi xe coä 
à
GV: Baét ñaàu cuoäc caùch maïng coâng nghieäp, löôïng khí CO2 taêng nhanh. Caùc trung taâm CN Chaâu Aâu, Chaâu Mó thaûi ra baàu k2 . . . . . .
? Nguoàn khoâng khí bò oâ nhieãm naëng noù gaây neân nhöõng haäu quaû gì.Neâu taùc haïi cuûa chuùng?
HS: Möa axit, hieäu öùng nhaø kín, loã thuûng trong taàng oâzoân , gaây nguy hieåm cho söùc khoeû con ngöôøi .
GV: Giaûi thích 	
- Möa axít: laø möa coù chöùa 1 löôïng axit ñöôïc taïo neân chuû yeáu töø khoùi xe coä vaø khoùi cuûa caùc nhaø maùy thaûi vaøo khoâng khí .
 - Hieäu öùng nhaø kính laø hieän töôïng lôùp khoái khí ôû gaàn maët ñaát bò noùng leân laø do caùc khí thaûi taïo ra moät lôùp maøn chaén treân cao, ngaên caûn nhieät maët trôøi böùc xaï töø maët ñaát khoâng thoaùt ñöôïc vaøo khoâng gian.
? Möa axít thöôøng xaûy ra ôû nhöõng nôi naøo treân theá giôùi ? Vì sao? 
HS: - ÔÛ oân ñôùi: Baéc Mó, chaâu AÂu, ÑBAÙ.
- Vì söï phaùt trieån CN vaø phöông tieän giao thoâng ôû ñôùi oân hoøa => hieän töôïng oâ nhieãm khoâng khí.
Liên hệ TT: ? Hiện nay ở địa phương em không khí bị ô nhiễm như thế nào? Nguyên nhân?
HS: Hiện nay ở địa phương em vào những mùa cắt lúa thì không khí bị ô nhiễm rất nặng do khói bụi từ những trận đốt rơm của bà con nông dân và do số lượng xe cộ, máy nổ càng tăng, nhà máy đường, mì
*GDMT: Nêu giải pháp xử lý rác thải ở địa phương?
 HS trả lời:
? Để giảm bớt ô nhiễm trong không khí cộng đồng quốc tế đã làm gì?
HS: Đưa ra Nghị định thư KI-ô-tô về cắt giảm khí thải gây ô nhiễm, bảo vệ bầu khí quyển của Trái Đất.
- GV cho hoïc sinh laøm taäp baûn ñoà.
GV: Khoâng nhöõng khoâng khí bị oâ nhieãm thì hieän nay ôû nhieàu nôi treân TĐ đaëc bieät ôû ñòa phöông mình hieän nay thì tình traïng oâ nhieãm nguoàn nöôùc cuõng laø vaán ñeà nan giaûi vaø noù ñang laø nguy cô aûnh hưởng xaáu ñeán söùc khoûe cuûa con ngöôøi vaø ñeå tìm hieåu tieáp ng. nhaân naøo gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc ta sang phaàn 2 :
HĐ 2. (16’) ( GDMT, KNS)
? Dựa vào vốn hiểu biết của mình em hãy cho biết hiện trạng nguồn nước hiện nay như thế nào? 
HS: Nhiều nguồn nước bị ô nhiễm như nước sông, nước biển, nước ngầm.
GV : cho HS quan saùt aûnh 17.3 & 17.4 
? Nguyeân nhaân naøo gaây oâ nhieãm nöôùc caùc soâng raïch vaø nöôùc bieån. ?
HS: Nöôùc thaûi nông nghiệp ( thuốc trừ sâu, phân hóa học) nước thải sinh hoạt, nước thải cuûa caùc nhaø maùy không qua xử lí ñoå vaøo soâng ngoøi, do tai nanï cuûa taøu chôû daàu trên biển
? Caùc ñoâ thò taäp trung ven bieån gaây oâ nhieãm nhö theá naøo cho nöôùc soâng vaø nöôùc bieån ?
HS: laøm cho nöôùc bieån ven bôø bò oâ nhieãm naëng .
GV Cho HS neâu nguyeân nhaân ô nhieãm nguoàn nöôùc ôû ñòa phöông caùc em ñang soáng 
? Nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm sẽ gây neân những haäu quaû gì?
HS: Gây ra bệnh ngoài da, đường ruột do sử dụng nước sông 
à
GV: giaûi thích " Thuyû trieàu ñoû " nguyeân nhaân gaây ra thuyû trieàu ñoû : do nöôùc coù quaù thöøa ñaïm töø nöôùc sinh hoaït, phaân boùn hoaù hoïc, töø ñoàng ruoäng xuoáng soâng raïch  taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho loaøi taûo ñoû phaùt trieån nhanh neân ta thaáy caû 1 vuøng coù maøu ñoû . 
- Thuyû trieàu ñen : do taøu chôû daàu bò ñaém & nöôùc thaûi coâng nghieäp .
? Thuyû trieàu ñoû & thuyû trieàu ñen aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán sinh vaät döôùi nöôùc vaø ven bôø ?
HS: laøm oâ nhieãm nöôùc bieån, laøm cho caùc loaøi sinh vaät soâng döôùi nöôùc cheát ngaït (thieáu oâ xi)
GV: Nêu thông tin nguồn nước sông Thị Vải bị ô nhiễm do nhà máy bột ngọt Vedan thải nước thải ra không qua xử lí đã làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sông Thị Vải làm cho sinh vật chết hết ven bờ cây cối không phát triển được, gây thiệt hại hành tỉ đồng.
? Theo em chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm?
HS: Không thải nước có sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học xuống các dòng sông, không vứt rác bừa bãi, nước trước khi thải xuống sông phải được xử lí .
GV: Hướng dẫn HS làm bài tập số 2 cuối bài. Hướng dẫn HS cách vẽ biểu đồ hình cột 
*GDMT: ÔÛ ñòa phöông em taùc nhaân gaây oâ nhieãm nguồn nước laø gì?
 Trả lời: Thuoác tröø saâu.
? ÔÛ bieån vaø ñaïi döông khu vöïc naøo thöôøng bò oâ nhieãm?
 HS: Vuøng ven bôø.
? Taïi sao söï taäp trung vôùi maät ñoä cao đô thò ôû ven bieån ñôùi oân hoøa laïi gaây oâ nhieãm ven bôø?
HS: - Chaát thaûi nhaø maùy, phaân hoùa hoïc, thuoác tröø saâu, chaát thaûi sinh vaät.
? Giaûi phaùp haïn cheá oâ nhieãm laø gì?
 Trả lời: - Giaûm löôïng khí thaûi.
1. OÂ nhieãm khoâng khí :
- Hiện trạng: bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề.
 - Nguyeân nhaân: do khoùi buïi cuûa caùc nhaø maùy vaø phương tiện giao thông thải vào khí quyển. 
- Haäu quaû: Tạo nên những trận mưa axit, tăng hieäu öùng nhaø kính, khiến cho TĐ nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở hai cực tan chảy, mực nước đại dương dâng caoKhí thải còn làm thuûng taàng oâzoân gaây nguy hieåm cho söùc khoeû con ngöôøi.
2. OÂ nhieãm nöôùc :
 - Hiện trạng: Các nguồn nước bị ô nhiễm gồm nước sông, nước biển, nước ngầm.
 Nguyeân nhaân: Ô nhiễm nước biển là do váng dầu, các chất độc hại bị đưa ra biển,
Ô nhiễm nước sông,hồ và nước ngầm là do hóa chất thải ra từ các nhà máy, lượng phân hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng, cùng các chất thải nông nghiệp.
- Hậu quả: làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước, thiếu nước sạch cho đời sống và sản xuất.
- Caùc hieän töôïng möa axít, thuyû trieàu ñoû, thuyû trieàu ñen, hieäu öùng nhaø kính  khoâng nhöõng gaây haäu quaû nghieâm troïng cho ñôùi oân hoaø maø coøn cho toaøn Traùi Ñaát.
4.4.Tổng kết: (4’) - Höôùng daãn laøm taäp baûn ñoà.
 + Neâu nguyeân nhaân vaø haäu quaû cuûa hieän töôïng oâ nhieãm khoâng khí ôû ñôùi oân hoøa? 
 - Nguyeân nhaân: Khói bụi từ các nhà máy vaø phöông tieän giao thoâng thải vào khí quyển.
 - Haäu quaû: Tạo nên những trận möa axít, taêng hieäu öùng nhaø kính, khiến cho TĐ nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở hai cực tan chảy, mực nước đại dương dâng caoKhí thải còn làm thủng tầng ôzôn.
 + Choïn yù ñuùng: Haäu quaû cuûa hieän töông oâ nhieãm nöôùc:
 a. Gây ra bệnh ngoài da
 b. Bệnh đường ruột do sử dụng nước sông 
 @. Caû a,b ñeàu ñuùng
4.5. Höôùng daãn hoïc tập:(3’)
 - Đối với bài học ở tiết học này:
 + Hoïc baøi vaø hoaøn thaønh baøi taäp baûn ñồ baøi 17.
 + Trình bày được nguyên nhân và hậu quả ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.
 - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
 + Chuaån bò baøi 18: “TH: Nhận biết đặc điểm môi trường ñôùi oân hoøa” 
 + Chú ý: bài 2 giảm tải không làm. Các em về nhà quan sát kĩ biểu đồ bài 1 và nhận xét thuộc kiểu môi trường nào của đới ôn hòa ? Bài 3 các em dựa vào số liệu các năm nhận xét và giải thích. 
5. PHỤ LỤC:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.doc