Phân phối chương trình Lịch sử lớp 7

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu.

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu.

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến.

 

doc 182 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Phân phối chương trình Lịch sử lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 th­ëng).
H? Em h×nh dung ra c¶nh nhµ TrÇn lóc ®ã nh­ thÕ nµo?
->TriÒu ®×nh rèi n¸t, lo¹n l¹c, kÕt bÌ ®¶ng.
GV ®äc c©u th¬ cña NguyÔn Phi Khanh:
"Ruéng lóa ngµn dÆm ®á nh­ ch¸y
§ång quª than v·n tr«ng vµo ®©u.
L­íi chµi quan l¹i cßn v¬ vÐt.
M¸u thÞt nh©n d©n c¹n nöa råi”
Hs:§äc sgk.
H? Tr­íc t×nh h×nh ®êi sèng cña ng­êi d©n nh­ vËy, vua quan nhµ trÇn ®· lµm g×?
Gv: Lîi dông t×nh h×nh ®ã nhiÒu kÎ nÞnh thÇn lµm rèi lo¹n kØ c­¬ng. ThÇy gi¸o Chu V¨n An d©ng thÊt tr¶m së xin chÐm 7 viªn quan nÞnh thÇn -> vua kh«ng nghe, «ng tõ quan vÒ quª d¹y häc.
H? ViÖc lµm cña Chu V¨n An nãi lªn ®iÒu g×?
- ¤ng lµ vÞ quan thanh liªm... biÕt ®Æt lîi Ých nh©n d©n lªn trªn, 1 ng­êi thÇy ®¸ng kÝnh ®­îc d©n téc ViÖt Nam ®êi ®êi t«n träng.
Thảo luận nhóm.
H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc sèng cña vua quan nhµ TrÇn nöa cuèi XIV?
- Vua bÊt tµi, v« dông, quan l¹i ®ôc khoÐt, nÞnh bî.
Gv:TrÇn Nguyªn §¸n:
“Xin bÖ h¹ thê nhµ Minh nh­ cha, yªu Chiªm Thµnh nh­ con...>.
H? Lîi dông nhµ TrÇn suy yÕu c¸c n­íc l¸ng giÒng cã hµnh ®éng g×?
H? Em h·y kÓ tªn, thêi gian næ ra c¸c cuéc khëi nghÜa thêi TrÇn.
? KÕt qu¶ cña nh÷ng cuéc khëi nghÜa nµy nh­ thÕ nµo?
? V× sao cuèi thêi TrÇn c¸c cuéc khëi nghÜa l¹i liªn tiÕp næ ra?
- BiÓu hiÖn sù ph¶n øng m·nh liÖt cña nh©n d©n TrÇn
? Em cã suy nghÜ g× vÒ x· héi TrÇn XIV?
 1.T×nh h×nh kinh tÕ.
- Cuèi XIV nhµ n­íc kh«ng quan t©m ®Õn s¶n xuÊt.
-> ®êi sèng nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n lµng x· tiªu ®iÒu, x¬ x¸c
2.T×nh h×nh x· héi.
-Vua quan ¨n ch¬i sa ®o¹, kÎ nÞnh thÇn lµm lo¹n phÐp n­íc.
-Bªn ngoµi nhµ Minh yªu s¸ch,Ch¨m Pa x©m l­îc.
à§êi sèng nh©n d©n cùc khæ-> khëi nghÜa bïng næ.
a. Khëi nghÜa Ng« BÖ (1344-1360) H¶i D­¬ng-> bÞ ®µn ¸p
b. Khëi nghÜa NguyÔn Thanh; NguyÔn KÞ (1379) Thanh Ho¸-> bÞ thÊt b¹i
c. Khëi nghÜa Ph¹m S­ ¤n 1390 Hµ T©y-> bÞ ®µn ¸p
d. Khëi nghÜa NguyÔn Nh÷ C¸i (1399-1400) S¬n T©y, VÜnh Phóc, Tuyªn Quang-> bÞ thÊt b¹i
	* Cñng cè bài học:
	H?Cho biÕt t×nh h×nh XH nhµ TrÇn cuèi TK XIV?
	*H­íng dÉnvn:
	- Học thuộc bài và tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK
	- §äc tr­íc môc II SGK
 * * *
 Ngày soạn:Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2014
 Ngày dạy: Thứ 2 ngày 16 tháng 12 năm 2014
TiÕt 31 
II. Nhµ Hå vµ c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly
a- Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc:
Nắm được:
- Nhµ Hå lªn thay nhµ TrÇn trong hoµn c¶nh ®Êt n­íc gÆp nhiÒu khã kh¨n, nh©n d©n ®ãi khæ.
- Sau khi lªn cÇm quyÒn Hå Quý Ly cho thi hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch c¶i c¸ch ®Ó trÊn h­ng ®Êt n­íc.
2.T­ Tưởng:
- ThÊy ®­îc vai trß, søc m¹nh to lín cña quÇn chóng nh©n d©n.
3.KÜ n¨ng:
Rèn luyện kĩ năng phân tích sự kiện.
B- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Tranh, di tÝch thµnh nhµ Hå ë Thanh Ho¸.
C- CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP.
*KiÓm tra bµi cò:
H?Em h·y tr×nh bµy t×nh h×nh kinh tÕ x· héi n­íc ta cuèi XIV?
* Bµi míi 
 Giíi thiÖu bµi:
- Cuèi thÕ kØ XIV, khi nhµ TrÇn suy yÕu, xuÊt hiÖn mét nh©n vËt lÞch sö míi ®ã lµ Hå Quý Ly. Hå Quý Ly lîi dông c¬ héi th©u tãm dÇn quyÒn lùc vµo tay m×nh, phÕ truÊt vua TrÇn ThiÕu §Õ råi lªn ng«i lËp ra nhà Hå 1400-1407. TriÒu Hå ®· lµm g× trong hoµn c¶nh ®ã, kÕt qu¶ ra sao?
H«m nay...
Ho¹t ®éng cña thÇy- trß
Néi dung bµi häc
H1? Cuèi thÕ kØ XIV t×nh h×nh ®ất n­íc ta nh­ thÕ nµo? 
- Vua quan ¨n ch¬i, nhµ n­íc suy yÕu kinh tÕ gi¶m sót, nh©n d©n ®ãi khæ-> khëi nghÜa kh¾p n¬i
GV:Hå Quý Ly léng quyÒn, 1 sè quý téc TrÇn muèn trõ khö Quý Ly, kh«ng thµnh, bÞ Hå Quý Ly næi dËy giÕt chÕt kho¶ng 370 ng­êi sau ®ã phÕ truÊt ng«i vua lªn ng«i hoµng ®Õ lËp ra n­íc “§¹i Ngu”.
H2? Nhµ Hå ®­îc thµnh lËp trong hoµn c¶nh nµo?
H3? Em cã suy nghÜ g× vÒ viÖc nhµ Hå lªn thay nhµ TrÇn?
- Hîp quy luËt lÞch sö, TrÇn kh«ng ®ñ søc
Gv: Khi Hå Quý Ly lªn ng«i, t×nh h×nh ®Êt n­íc v« cïng rèi lo¹n v× vËy Quý Ly ®Ò ra biÖn ph¸p c¶i c¸ch...
Gv:Hồ Quý Ly xuÊt th©n trong gia ®×nh quan l¹i cã hai ng­êi c« lÊy vua. Quý Ly gi÷ chøc vô cao nhÊt trong triÒu TrÇn lóc ®ã.
Khi nhµ TrÇn lung lay «ng truÊt ng«i vua vµ quyÕt ®Þnh thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p c¶i c¸ch trªn mäi lÜnh vùc.
Hs:§äc sgk.
H1? VÒ mÆt chÝnh trÞ Hå Quý Ly ®· thùc hiÖn biÖn ph¸p c¶i c¸ch nh­ thÕ nµo?
H2? V× sao Quý Ly l¹i bá c¸c quan l¹i dßng hä TrÇn?.
- Sî hä lËt ng«i...
H3? ViÖc cö quan l¹i vÒ ®Þa ph­¬ng th¨m hái tá th¸i ®é g×?
- Quan t©m ®Õn nh©n d©n, muèn chia sÎ khã kh¨n, ®éng viªn nh©n d©n
H1? VÒ mÆt kinh tÕ Hồ Quý Ly cã biÖn ph¸p c¶i c¸ch g×?
H2? Nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã cã t¸c dông g×?
- PhÇn nµo lµm cho kinh tÕ tho¸t khái khñng ho¶ng
H1? VÒ mÆt x· héi cã biÖn ph¸p c¶i c¸ch g×?
H2? ChÝnh s¸ch h¹n n« cã t¸c dông g×?
- Gi¶m bít n« t×, t¨ng lùc l­îng lao ®éng cho x· héi
H3? Nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi ®éng ch¹m ®Õn quyÒn lîi cña ai?
- Quan l¹i, quý téc ng­êi giµu cã
H? Nªu nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ v¨n ho¸, gi¸o dôc.
H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ chÝnh s¸ch qu©n sù, quèc phßng cña Hå Quý Ly?
- Kiªn quyÕt phßng thñ, b¶o vÖ tæ quèc>
H4? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly?
- NhiÒu mÆt tÝch cùc, c¶i c¸ch toµn diÖn t¸c ®éng ®Õn c¸c tÇng líp x· héi...
 Thảo luận nhóm
H1? Nh÷ng biÖn ph¸p c¶i c¸ch cña Hå quý Ly cã t¸c ®ông g×?
Gv:Hå Quý Ly ®· thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch Êy víi mét lßng quyÕt t©m cao, mét tµi n¨ng xuÊt chóng vµ mét b¶n lÜnh phi th­êng, nh÷ng chÝnh s¸ch c¶i c¸ch Êy cã ý nghÜa tÝch cùc, tiÕn bé song nh×n chung ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu bøc thiÕt cña x· héi lóc bÊy giê.
H2? Nh÷ng c¶i c¸ch nµy cßn cã h¹n chÕ g×?
Gv:Lµm bít thÕ lùc hä TrÇn nh­ng l¹i t¨ng thÕ lùc hä Hå, lµm lîi cho hä Hå h¬n lµ lµm lîi cho quèc gia.
ViÖc truÊt ng«i giÕt h¹i 370 ng­êi giÕt trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp nhiÒu vua vµ tiÕp tôc tµn s¸t trong nhiÒu n¨m -> lµm mÊt lßng d©n, lµm cho ng­êi quen biÕt kh«ng d¸m nãi chuyÖn víi nhau.
=>C¸i «ng lµm ra kh«ng b»ng bµi häc «ng ®Ó l¹i “lµm mÊt lßng d©n ng­êi ®êi cho «ng lµ gian x¶o"
 1.Nhµ Hå thµnh lËp 1400
-1400 Nhµ TrÇn suy yÕu hå Quý Ly phÕ truÊt ng«i vua lËp ra nhµ Hå (§ai Ngu).
2.Nh÷ng biÖn ph¸p c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly.
- VÒ chÝnh trÞ:
+ C¶i tæ bé m¸y vâ quan, thay ng­êi dßng hä TrÇn bằng c¸c dßng hä kh¸c th©n cËn vµ cã tµi n¨ng.
+ §æi tªn ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp trấn, quy ®Þnh c¸ch lµm viÖc cña bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp.
+ Cö quan triÒu ®×nh vÒ ®Þa ph­¬ng th¨m hái.
+ Dêi kinh ®« vµo An T«n (Thµnh T©y §«).
-Kinh tÕ: 
+Ph¸t hµnh tiÒn giÊy thay tiÒn ®ång , ban hµnh chÝnh s¸ch h¹n ®iÒn.
+Quy ®Þnh l¹i thuÕ ®inh, thuÕ ruéng.
- VÒ mÆt x· héi:
+ Thùc hiÖn chÝnh s¸ch h¹n n«.
+ B¸n thãc, ch÷a bÖnh cho nh©n d©n.
- VÒ v¨n ho¸, gi¸o dôc:
DÞch s¸ch ch÷ N«m.
Quy ®Þnh l¹i quy chÕ thi cö, häc tËp.
- VÒ quèc phßng:
+ Cñng cè quèc phßng, qu©n sù, qu©n sè, chÕ t¹o sóng (thÇn c¬).
+ X©y dùng Thµnh T©y §«, thµnh §a Bang (phßng thñ).
3.T¸c dông cña c¶i c¸ch Hå Quý Ly.
- T¸c dông:
+ æn ®Þnh t×nh h×nh x· héi.
+ H¹n chÕ sù tËp trung ruéng ®Êt cña quý téc.
+ X©y dùng nÒn v¨n ho¸ gi¸o dôc mang tÝnh d©ntéc.
+ Lµm suy yÕu thÕ lùc hä TrÇn.
+ T¨ng thu nhËp cho ®¸t n­íc.
-H¹n chÕ: Ch­a triÖt ®Ó ch­a phï hîp víi thùc tÕ kh«ng hîp víi lßng d©n.
->TriÒu Hå khã v÷ng.
	* Cñng cè bài học:
H? H·y nªu nh÷ng chÝnh s¸ch c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly?
H? Nh÷ng chÝnh s¸ch Êy cã mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ g×?
	* H­íng dÉn về nhà:
	- Học thuộc bài và tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK
 * * *
 Ngày soạn: Thứ 4 ngày 17 tháng 12 năm 2014
 Ngày dạy: Thứ 5 ngày 18 tháng 12 năm 2014
TiÕt 32 Bài 17
¤n tËp CHƯƠNG II VÀ III
a- Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc:
- Gi¸o viªn gióp học sinh hÖ thèng l¹i phÇn kiÕn thøc lÞch sö ViÖt Nam mµ c¸c em ®· ®­îc häc ở chương II và III.
2.T­ tưởng:
- Gi¸o dôc th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n, ®¸nh gi¸ kh¸ch quan c¸c sù kiÖn lÞch sö vµ niÒm tù hµo d©n téc.
3.KÜ n¨ng:
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng hÖ thèng kiÕn thøc lÞch sö. KÜ n¨ng nhí sù kiÖn lÞch sö th«ng qua c¸c bµi tËp.
b- chuÈn bÞ
- Häc sinh «n tËp kÜ ë nhµ.
c- CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP.
*KiÓm tra bµi cò: 
H? Cho biết công lao to lớn của nhà Lí, nhà Trần đối với Đai Việt?
* Bµi míi.
	Hoạt động nhóm. 
Gv cho HS lËp b¶ng thống kª : c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn học ở chương II và III, thêi gian, c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng x©m l­îc, c¸c thµnh tùu v¨n ho¸, khoa häc cña c¸c triÒu ®¹i ®ã, g­¬ng tiªu biÓu.
	- Chia 4 nhãm th¶o luËn:
+ Nhóm 1: Báo cáo về nhà Lý.
+ Nhóm 2: Báo cáo về nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống Mông Cổ lần 1.
+ Nhóm 3: Báo cáo về nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần 2.
+ Nhóm 4: Báo cáo về nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần 3.
	- C¸c nhãm lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ vµo khæ giÊy A4
	- HS nhËn xÐt
	- Gv: ®¸nh gi¸, chuÈn kiÕn thøc
1,C¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng x©m l­îc thêi Lý- TrÇn.
C¸c cuéc k/chiÕn
Chèng Tèng
M«ng Cæ lÇn 
I
M«ngNguyªn II
M«ng Nguyªn III
TriÒu ®¹i
Lý
TrÇn
TrÇn
TrÇn
Thêi gian
10/1075-1.3/1077.
1/1258-29/1/1258.
1/1285-6/1285
12/1287-4/1288.
§­êng lèi kh¸ng
chiÕn
Giai ®o¹n 1 tiÕn c«ng, tù vÖ
Giai ®o¹n 2: X©y dùng phßng tuyÕn ph¶n c«ng.
X©y dùng v­ên kh«ng nhµ trèng.
Võa ®¸nh võa lui vừa ph¶n c«ng.
X©y dùng v­ên kh«ng nhµ trèng.
Võa ®¸nh võa lui và phản c«ng.
Rót lui b¶o toµn lùcl­îng.
Mai phôc.
KÕt thóc
chiÕn tranh.
G­¬ng kháng chiến
LýTh­êngKiªt.
§«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n
TrÇn Thñ §é
TrÇnQuècTuÊn..
§oµn kÕt qu©n d©n
TrÇnQuècTuÊn.
TrÇnB×nhTräng...
T¹o søc m¹nh.
TrÇnQuècTuÊn.
TrÇnKh¸nhD­...
Toµn d©n kh¸ng chiÕn.
Nguyªn nh©n th¾ng lîi
Tinh thÇn kháng chiến của nh©n d©n ,ng­êi l·nh ®¹o giái, c¸ch ®¸nh giÆc ®éc ®¸o.
 Tr¸nh chç m¹nh ®¸nh chç yÕu, ph¶n c«ng.
Nh©n d©n tham gia giµ, trÎ, b« l·o.
Sù chuÈn bÞ chu ®¸o....
Lấy yÕu thắng m¹nh,
Ýt địch nhiÒu.
§oµn kÕt...
 d©n làm gèc.
ý nghÜa lÞch sö
Gi÷ v÷ng ®éc lËp, qu©n Tèng tõ bá méng x©m l¨ng.
Cæ vò ®éng viÖn tinh thÇn kháng chiÕn cña nh©n d©n.
T¹o nªn trang sö vÎ vang ....
Lµm cho kÎ thï bá méng x©m l¨ng.
2,N­íc §¹i ViÖt thêi Lý-TrÇn- Hå ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu g× næi bËt.
Néi dung
Thêi Lý
Thêi TrÇn
Kinh tÕ
-N«ng nghiÖp:
Ruéng ®Êt do nhµ n­íc qu¶n lÝ, vua tæ chøc cµy tÞnh ®iÒn, khai hoang, ®¾p ®ª...
-Thñ c«ng nghiÖp: Ph¸t triÓn m¹nh gèm, dÖt, ®óc ®ång...
X­ëng thñ c«ng nhµ n­íc ph¸t triÓn
 NghÒ dÖt trong nh©n d©n,phát triển, chïa chiÒn x©y dùng nhiÒu n¬i.
-Th­¬ng nghiÖp: Trao ®æi bu«n b¸n víi n­íc ngoµi.
-Ruéng c«ng lµng x· chiÕm ­u thÕ, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng diện tích ruéng ®Êt t­, ruéng phong cÊp, mua b¸n t¨ng-> ®Þa chñ ®«ng lªn (giai cÊp thèng trÞ).
N« t× ®«ng ®¶o-> thÊp kÐm.
-Thñ c«ng nghiÖp: Thñ c«ng nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c nghÒ truyÒn thèng trong nh©n d©n ph¸t triÓn.
-NghÒ míi ®ãng tµu, chÕ t¹o vò khÝ.
-Th­¬ng nghiÖp: Trung t©m Th¨ng Long, V©n §ån giao l­u bu«n b¸n víi th­¬ng nh©n n­íc ngoµi.
V¨n ho¸
§¹o phËt ®­îc më réng, s­ giái ®­îc träng dông, nh©n d©n thÝch ca h¸t, nh¶y móa, tæ chøc lÔ héi trong nh÷ng ngµy tÕt, gÆt...
-TÝn ng­ìng cæ truyÒn ph¸t triÓn, nho gi¸o ®­îc träng dông.
Gi¸o dôc
-1075 X©y dùng v¨n miÕu quèc tö gi¸m.
-1076 më khoa thi chän nh©n tµi-> tr­êng ®¹i häc.
-T¸c phÈm “Nam quèc s¬n hµ” lµ b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp ®Çu tiªn cña n­íc ta.
-Tr­êng häc ë nhiÒu n¬i.
-Tæ chøc c¸c k× thi th­êng xuyªn h¬n ®Ó tuyÓn ng­êi tµi, lËp quèc sö viÖn.
- Lª V¨n H­u -§ai ViÖt sö kÝ gåm 30 quyÓn (1272), lµ bé sö ®Çu tiªn cña n­íc ta.
NghÖ thuËt khoa häc
Chïa mét cét(1049), th¸p B¸o Thiªn, t­îng PhËt Adi®µ-> c«ng tr×nh nghÖ thuËt ®éc ®¸o cña d©n téc rång.
-Y häc , qu©n sù, kiÕn tróc th¸p Phæ Minh- Nam §Þnh, t¸c phÈm binh th­ yÕu l­îc...
V¹n kiÕp t«ng bÝ truyÒn th­.
3.Vẽ bản đồ tư duy:
 a.Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Các tầng lớp nhân dân đều tham gia đánh giặc
Nhà Trần chuẩn bị chu đáo
Qúi tộc nhà Trần chủ động giải quyết bất hoà trong nội bộ
Trần Quốc Tuấn là nhà quân sự tài ba
Tinh thần chiến thắng hy sinh của toàn dân
Cách đánh giặc đúng đăn
Nguyên nhân
 b.Ý nghĩa của ba lần chiến tháng mông – Nguyên:
Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của nhà Nguyên
Góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam
Bài học về khối đoàn kết toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
 Ý nghĩa
Thắng lợi
c.Những biện pháp cải cách của Hồ Qúi Ly:
Về chính trị
Về kinh tế
Về xã hội
Về văn hoá, giáo dục
Về quân sự
biện pháp cải cách
* Củng cố bài học.
H? Cho biết công lao to lớn của các triều đại Lí, Trần đối với Đại Việt?
H? Nêu một số thành tựu kinh tế, văn hoá nổi bật thời Lí Trần?
 ***
 Ngày soạn: Chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2014
 Ngày dạy: Thứ 2 ngày 21 tháng 12 năm 2014
Ch­¬ng IV
ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
(ThÕ kØ XV - ĐÇu thÕ kØ XVI)
TiÕt 33 Bµi 18
CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
a- Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc:
- ThÊy râ ©m m­u vµ nh÷ng hµnh ®éng cña nhµ Minh ®èi víi c¸c n­íc xung quanh tr­íc hÕt lµ §¹i ViÖt.
- N¾m ®­îc diÔn biÕn, kÕt qu¶, ý nghÜa cña c¸c cuéc khëi nghÜa cña qóy téc TrÇn. Tiªu biÓu lµ cuéc khëi nghÜa cña TrÇn Ngỗi, TrÇn Qúi Khóang.
2.T­ tưởng:
- Gi¸o dôc truyÒn thèng yªu n­íc, ý chÝ anh hïng bÊt khuÊt cña nh©n d©n ta.
- Vai trß to lín cña quÇn chóng trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc Minh, häc tËp nh÷ng tÊm g­¬ng anh hïng.
3.KÜ n¨ng:
- L­îc thuËt c¸c sù kiÖn lÞch sö.
- §¸nh gi¸ c«ng lao nh©n vËt lÞch sö, ý nghÜa sù kiÖn lÞch sö.
b- Tài liệu:
- Sách giáo khoa Lịch sử 7.
c- tiÕn tr×nh bµi d¹y
* KiÓm tra bµi cò:
H? Em h·y nªu tªn c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng x©m l­îc thêi Lý, TrÇn. Thêi gian næ ra c¸c cuéc kh¸ng chiÕn Êy?
* Bài mới:
 Giíi thiÖu bµi:
- Khi nhµ TrÇn suy yÕu, dßng hä Hå th©u tãm quyÒn lùc vµo tay m×nh 1397 Hå Quý Ly ®· ®­a ra mét lo¹t c¸c chÝnh s¸ch nh»m c¶i c¸ch ®Êt n­íc n¨m 1400 hå Quý Ly truÊt ng«i nhµ TrÇn lËp ra nhµ Hå. Tuy nhiªn nhµ Hå kh«ng ®­îc sù ñng hé cña nh©n d©n.Lấy cớ đó ,năm 1406, nhà Minh đem quân xâm lược nước ta.
Ho¹t ®éng cña thÇy- trß
Néi dung bµi häc
Hs:§äc sgk.
H? V× sao qu©n Minh l¹i x©m l­îc n­íc ta?
H? VËy nguyªn nh©n chÝnh lµ g×?
Gv:Dïng l­îc ®å m« t¶ cuéc kh¸ng chiÕn.
H? V× sao cuéc kh¸ng chiÕn nhµ Hå bÞ thÊt b¹i nhanh chãng?
GV:KÕt luËn.
- V× kh«ng ®­îc nh©n d©n ñng hé kh«ng ph¸t huy ®­îc søc m¹nh d©n téc.
“T«i kh«ng sî ®¸nh, mµ chØ sî lßng d©n kh«ng theo” - c©u nãi cña Hå Nguyªn Trõng.
“LËt thuyÒn míi biÕt søc d©n m¹nh nh­ n­íc”.
“Khoan th­ søc d©n lµm kÕ s©u rÔ, bÒn g«c”.
H? Em h·y nªu nh÷ng chÝnh s¸ch cai trÞ cña qu©n Minh?
H? VÒ kinh tÕ chóng ®Ò ra chÝnh s¸ch g×?
H? Chóng thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch v¨n ho¸ nh­ thÕ nµo?
Hs:§äc ch÷ nhá sgk.
H? Em cã nh÷ng nhËn xÐt g× vÒ c¸c chÝnh s¸ch cai trÞ cña qu©n Minh ®èi víi n­íc ta?
- Th©m ®éc, tµn b¹o...
Gv: NguyÔn Tr·i tõng kÓ téi ¸c cña giÆc Minh
“N­íng d©n ®en trªn ngän löa hung tµn
Vïi con ®á d­íi hÇm tai v¹
Dèi trêi lõa trªn dñ mu«n vµn kÕ.
...§éc ¸c thay Tróc Lam S¬n kh«ng ghi hªt téi
D¬ bÈn thay n­íc §«ng H¶i kh«ng röa s¹ch mïi...
H? Nh÷ng chÝnh s¸ch cña nhµ Minh nh»m môc ®Ých g×? 
- §ång hãa nh©n d©n ta
Gv:Ngay sau khi cha con Hå Quý Ly bÞ b¾t cuéc kh¸ng chiÕn chèng Minh cña nh©n d©n ta diÔn ra kh¾p n¬i tiªu biÓu lµ c¸c cuéc khëi nghÜa cña c¸c quý téc TrÇn.
Gv:Dïng l­îc ®å.
TrÇn Ngçi lµ con ch¸u cña vua TrÇn ®­îc lËp lµm minh chñ.
H? V× sao cuéc khëi nghÜa bÞ thÊt b¹i?
- M©u thuÉn, chia rÏ néi bé
H? Cuéc khëi nghÜa cña c¸c quý téc TrÇn cã ý nghÜa g×?
- Duy tr× ngän löa kh¸ng chiÕn, nu«i d­ìng tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n ta
1.Cuéc x©m l­îc cña qu©n Minh vµ sù thÊt b¹i cña nhµ Hå.
- Qu©n minh m­în cí nhµ Hå c­íp ng«i vua TrÇn .
- x©m l­îc ta.
-11/1406, 20 v¹n Minh do Tr­¬ng Phô cầm đầu x©m l­îc n­íc ta.
- Chóng ®¸nh: L¹ng S¬n, §a Bang, §«ng §«, T©y §«.
- 6/1407 Cha con Hå Quý Ly bÞ b¾t.
2.ChÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Minh.
- ChÝnh trÞ: Xo¸ bá quèc hiÖu n­íc ta ®æi thµnh quËn Giao Chỉ s¸t nhËp vµo Trung Quèc.
- Kinh tÕ:
+ §Æt hµng tr¨m thø thuÕ.
+ B¾t phô n÷, trÎ em ®­a vÒ Trung Quèc lµm n« t×
-V¨n ho¸:
+ Thi hµnh chÝnh s¸ch ®ång ho¸, ngu d©n.
+ Xo¸ bá phong tôc, tËp qu¸n.
+ §èt s¸ch quý...
3.Cuéc ®Êu tranh cña quý téc TrÇn.
a.Khëi nghÜa TrÇn Ngçi.
-10/1407 TrÇn Ngçi lµm minh chñ .
-12/1408 TrÇn Ngçi ®¸nh tan 4 v¹n qu©n ë B« C«.
-Néi bé m©u thuÉn-> 1409 nghÜa qu©n bÞ ®¸nh tan TrÇn Ngçi bÞ b¾t.
b.Khëi nghÜa TrÇn Quý Kho¸ng.
-1409 TrÇn Quý Kho¸ng lªn ng«i, khëi nghÜa ph¸t triÓn nhanh chãng, lan réng tõ Thanh Ho¸-> ThuËn Ho¸.
-1413 Khëi nghÜa bÞ dËp t¾t.
* Cñng cè bài học:
H? Nguyªn nh©n x©m l­îc cña nhµ Minh.
H?H·y nªu nh÷ng chÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Minh.
* H­íng dÉn về nhà
	- Lµm ®¸p ¸n tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK
	- Chuẩn bị bài Lịch sử Nghệ An
 .
 * * *
Tiết 34. LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
 (Chưa dạy chờ tài liệu của sở Gíao dục – Đào tạo Nghệ An)
 * * * 
 Ngày soạn: Chủ nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2014
 Ngày dạy: Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2014
TiÕt 35. 
¤n tËp .
a- Môc tiªu bµi häc.
1.KiÕn thøc:
- Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n về lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV .
- N¾m ®­îc nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu vÒ c¸c mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ cña §¹i ViÖt từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.
2.T­ tưởng:
- Gi¸o dôc lßng yªu n­íc , niÒm tù hµo d©n téc, biÕt ¬n tæ tiªn.
3.KÜ n¨ng:
- Sö dông l­îc ®å.
- Ph©n tÝch tranh ¶nh.
- LËp b¶ng thèng kª.
b- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- L­îc ®å cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng- M«ng- Nguyªn.
- Tranh ¶nh vÒ c¸c thµnh tùu v¨n ho¸ thêi Lý- TrÇn.
c- CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP.
*KiÓm tra bµi cò:
 H? Em h·y nªu nh÷ng c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly.
H? T¸c dông vµ nh÷ng h¹n chÕ cña c¶i c¸ch ®ã.
*Bµi míi
 Giíi thiÖu bµi:
Tõ thÕ kØ X-> XV các triều đại phong kiến Việt Nam thay thÕ nhau lªn n¾m chÝnh quyÒn. §ã lµ giai ®o¹n hoµ hïng, vÎ vang cña lÞch sö d©n téc ta, nh×n l¹i chÆng ®­êng lÞch sö ®ã chóng ta cã quyÒn tù hµo vÒ truyÒn thèng ®Êu tranh anh dòng cña d©n téc ta trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc.
H«m nay chóng ta cïng nhau «n l¹i chÆng ®­êng lÞch sö hµo hïng Êy cña d©n téc vµ thÊy râ nh÷ng mÆt m¹nh cÇn ph¸t huy, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho lÞch sö, cho t­¬ng lai.
TriÒu ®¹i 
thêi gian
Kh¸ng chiÕn
G­¬ng tiªu
biÓu
Thµnh tùu kinh tế
Thành tựu văn hoá 
 khoa học
Ng« 938-968
Kh¸ng chiÕn chèng Nam H¸n 938
Ng« QuyÒn
Chó träng kinh tÕ n«ng nghiÖp, ®ª ®iÒu...
Đặt nền móng cho một quốc gia độc lập.
§inh 968-979
DÑp lo¹n 12 sø qu©n
§inh Bé LÜnh (§¹i Cå ViÖt)
TiÕp tôc x©y dùng c¶i c¸ch chÝnh quyÒn trung ­¬ng ruéng ®Êt lµng x· lµ chñ yÕu.
-Dùng kinh ®« Hoa L­ tr¸ng lÖ.
-Gi¸o dôc ch­a ph¸t triÓn.
-1 sè nhµ s­ më líp häc.
TiÒn Lª 979-1009
Kh¸ng chiÕn chèng Tèng 981
Lª Hoµn
Ruéng thuéc së h÷u lµng x· nh©n d©n nhËn ruéng nép t« thuÕ.
-Vua tæ chøc cµy tÞnh ®iÒn.
-X©y dùng 1 sè x­ëng thñ c«ng nhµ n­íc.
Lý 1009-1225
Kh¸ng chiÕn chèng Tèng 1075;1076;1077
Lý C«ng Uèn, Lý Th­êng KiÖt (§¹i ViÖt 1054)
-Ruéng së h÷u cña vua nh©n d©n ®­îc chia ruéng ®Êt c«ng- nép t« thuÕ.
+Ruéng ®Êt ®­îc chia cho con ch¸u.
+Ruéng lÊy lµm n¬i thê phông x©y chïa.
+KhuyÕn khÝch khai hoang ph¸t triÓn, ®µo kªnh, m­¬ng.
-Thñ c«ng nghiÖp, th­¬ng nghiÖp rÊt ph¸t triÓn
-1070 X©y dùng v¨n miÕu.
-1075 Më khoa thi ®Çu.
-1076 Quèc Tö Gi¸m trë thµnh tr­êng ®¹i häc ®Çu tiªn n­íc ta.
-§¹o phật ph¸t triÓn, c¸c nhµ s­ ®­îc träng dông.
-KiÕn tróc: Chïa 1 cét.
+Rång thêi Lý-> nÐt ®éc ®¸o nÒn v¨n ho¸ Th¨ng Long.
TrÇn 1226-1400
 Kh¸ng chiÕn chèng M«ng Cæ
Lần 
1. 1258, kh¸ng chiÕn chèng M«ng- Nguyªn lần 2.1285 ,kh¸ng chiÕn chèng M«ng- Nguyªn lÇn III. 1287-1288.
TrÇn thñ §é.
TrÇn H­ng §¹o
TrÇn Kh¸nh D­,
TrÇn Nguyªn §¸n,
TrÇn B×nh Träng...
ThÇy gi¸o Chu V¨n An,nhà
Sö häc Lª V¨n H­u,
ThÇy thuèc TuÖ TÜnh.
-Kinh tÕ n«ng nghiÖp: KhÈn hoang, më réng diện tích, ®¾p ®ª (Hµ §ª sö).
->Quan t©m ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh chãng.
-Thñ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh nghÒ -tæ chøc nhµ n­íc,tæ chøc truyÒn thèng
->lµng nghÒ, ph­êng nghÒ.
-Th­¬ng nghiÖp:
Ho¹t ®éng tÊp nËp chî më ë nhiÒu n¬i, chî V©n §ån, trung t©m Th¨ng Long sÇm uÊt.
Trao ®æi víi n­íc ngoµi.
-TÝn ng­ìng, phong tôc cæ truyÒn phæ biÕn, ®¹o phËt rÊt ph¸t triÓn.
-Nho gi¸o ph¸t triÓn.
-V¨n häc ch÷ H¸n, N«m có t¸c phÈm: HÞch t­íng sÜ,
Phß gi¸ vÒ kinh.
Phó s«ng B¹ch §»ng.
-Tæ chøc thi th­êng xuyªn.
-§Ò ra c¬ quan chuyªn viÕt sö (§¹i ViÖt sö kÝ).
-Y häc, khoa häc.
+Sóng thÇn c¬ (Hå Nguyªn Trõng).
-KiÕn tróc: th¸p Phæ Minh, thµnh T©y §«.
Hoµng Thµnh...
* Cñng cè bài học:
	H? KÓ tªn vµ thêi gian tån t¹i cña c¸c triÒu ®¹i PK VN trong ch­¬ng tr×nh lịch sử 7.
* H­íng dÉn về nhà:
	- Ôn tập tốt để thi häc k× I
	* * * 
 Ngày soạn: Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2014
TiÕt 36 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
MỤC TIÊU BÀI HỌC.
Giúp học sinh nhớ lại các kiến thức đã học .Qua đó kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các em.
Rèn luyện kĩ năng làm bài và phân tích cá sự kiện lịch sử.
CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP.
I. MA TRẬN:
 Mức 
 độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chủ đề 1:
Tên kinh đô
Nêu được tên kinh đô từ thời nhà Ngô đến nhà Trần
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
1
2.0 điểm
20%
1
2.0điểm
20%
Chủ đề 2:
Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi quân Mông Nguyên
Hiểu được nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của ba lần kháng chiến
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
1
6.0 điểm
60%
1
6.0 điểm 60%
Chủ đề 3:
Sự sụp đổ của nhà Lý và nhà Trần
Lý giải nguyên nhân sụp đổ của nhà Lý và nhà Trần
Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
1
2.0 điểm
20%
1
2.0 điểm
20%
 Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
1
2.0 điểm
20%
1
6.0 điểm
60%
1
2.0 điểm
20%
3 câu
10 điểm
100%
II Chép đề:
 Câu 1.(2.0 điểm)
 Kể tên các kinh đô của nước ta theo thứ tự thời gian từ nhà Ngô đến nhà Trần.
Câu 2. .(6.0 điểm) 
Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần chiến thắng quân Mông Nguyên.
Câu 3. .(2.0 điểm)
 Nguyên nhân chính nào dẫn đến sự sụp đổ của nhà Lý và nhà Trần?
III. Đáp án:
Câu 1.
Tên kinh đô của nước ta từ thời nhà Ngô đến thời nhà Trần:
Nhà Ngô: Cố Loa (Đông Anh – Hà Nội).
Nhà Đinh : Hoa Lư( Ninh Bình).
Nhà Tiền Lê: Hoa Lư( Ninh Bình).
Nhà Lí: Thăng Long ( Hà nội).
Nhà Trần: Thăng Long ( Hà Nội).
Nhà Hồ: Tây Đô( Thanh Hoá).
Câu 2.
*Nguyên nhân:
- Sù tham gia cña mäi tÇng líp nh©n d©n.
- Sù chuÈn bÞ chu ®¸o cña nhµ TrÇn.
- Sù ®oµn kÕt d©n téc-> søc m¹nh.
- Tinh thÇn chiÕn ®Êu hy sinh qu©n d©n.
- Nh÷ng chiÕn l­îc, chiÕn thuËt ®óng ®¾n, s¸ng t¹o cña nh÷ng ng­êi chØ huy
* ý nghÜa lÞch sö.
- §Ëp tan hoµn toµn ý chÝ x©m

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Su_hinh_thanh_va_phat_trien_cua_xa_hoi_phong_kien_o_chau_Au.doc