Phân phối chương trình Lịch sử lớp 7 học kì II

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Mục II. 2. Xã hội (Chỉ nêu có các giai cấp)Mục IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc (Chỉ nêu tên các danh nhân văn hoá, không cần chi tiết)

Bài 21. Ôn tập chương IV

Bài tập lịch sử (phần chương IV)

Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI - XVIII (12 tiết: 11 tiết bài mớ i và ôn tập, 1 tiết bài tập)

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI-XVIII)

Không dạy nội dung diễn biến của cuộc chiến tranh mục II. Các cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều và Trịnh – Nguyễn

Bài 23. Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII

Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Mục 1. Tình hình chính trị (Chỉ nêu nguyên nhân các cuộc khởi nghĩa)

 

doc 121 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 98Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Phân phối chương trình Lịch sử lớp 7 học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chöõ Noâm, kieán truùc, ñieâu khaéc.
Lónh vöïc
Nhöõng thaønh töïu
Nhaø Lyù
Nhaø Traàn
Tö töôûng, toân giaùo
Ñaïo Phaät
Ñaïo Phaät, ñaïo Nho
Giaùo duïc
Xaây döïng Quoác Töû giaùm
Môû roäng Quoác töû giaùm, môû tröoøng coâng ôû loä, phuû
Thi cöû
Môû khoa thi ñaàu tieân 1075. nhöng chöa toå chöùc thöôøng xuyeân
Toå chöùc thöôøng xuyeân
Chöõ Noâm
Chöa coù chöõ Noâm
Chöõ Noâm ñöôïc chuù troïng
Kieán truùc
Ñieâu khaéc
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2p)
 - Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử thời Lý-Trần –Hồ
 - Chuẩn bị bài sau : cuộc kháng chiến của nhà Hồ ...
RÚT KINH NGHIỆM 
Ngày dạy ././ 2014 tại lớp: 7A
Ngày dạy ././ 2014 tại lớp: 7B
 TIẾT 31 :
 CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
I.MỤC TIÊU 
1.Kiến thức: ThÊy râ ©m m­u vµ nh÷ng hµnh ®éng cña nhµ Minh ®èi víi c¸c nuíc xung quanh và ®èi víi ®¹i ViÖt 
2.Kĩ năng:N¾m ®­îc diÔn biÕn , kÕt qu¶ ý nghÜa cña cuéc khëi nghÜa 
3.Th¸i ®é : Gi¸o dôc truyÒn thèng yªu n­íc ,thÊy ®­îc vai trß to lín cña cuéc khëi nghÜa cña nh©n d©n
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
1. GV:Nội dung,Thµnh T©y §«- sgk,l­îc ®å 
2. HS:Tìm hiểu bài
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 1.Kiểm tra bài cũ: (5p)
 Những biện pháp cải cách của Hồ quý Ly 
 2. Dạy nội dung bài mới :
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
Hoạt động 1:(10p). 
Cuéc x©m l­îc cña qu©n Minh vµ sù thÊt b¹i cña nhµ Hå 
GV: Giíi thiÖu thµnh T©y §«-sgk
GV : V× sao nhµ Minh vµo x©m l­îc n­íc ta?
HS : Qu©n Minh m­în cí kh«i phôc l¹i nhµ TrÇn ®Ó x©m chiÕm ®« hé n­íc ta
GV : Sử dụng l­îc ®å để giảng .
HS : Chú ý quan sát, lắng nghe.
GV : V× sao cuéc kh¸ng chiÕn cña nhµ Hå nhanh chãng bÞ thÊt b¹i 
HS : -Kh«ng thu hót ®­îc toµn d©n 
GV : Nhận xét, bổ sung và chốt lại.
Hoạt động 1:(25p). 
ChÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Minh
Gv : Yêu cầu HS đọc SGK.
GV : H·y nªu chÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Minh trªn ®Êt n­íc ta ?
HS : Trả lời theo hiểu biết.
GV : NhËn xÐt g× vÒ chÝnh s¸ch Kinh tÕ cña nhµ Minh ®èi víi n­íc ta 
HS : Th©m ®éc- tµn b¹o -d· man 
GV : TÊt c¶ chÝnh s¸ch cai trÞ cña chµ Minh nh»m môc ®Ých gì ?
HS : §ång ho¸ ,n« dÞch
GV : Nhận xét, bổ sung và chốt lại 
1.Cuéc x©m l­îc cña qu©n Minh vµ sù thÊt b¹i cña nhµ Hå 
- Qu©n Minh m­în cí kh«i phôc l¹i nhµ TrÇn ®Ó x©m chiÕm ®« hé n­íc ta.
-1/1047 quân Minh chiÕm §«ng §« vµ thµnh T©y §ô => cha con Hå Quý Ly bÞ b¾t. 
2. ChÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Minh
*ChÝnh trÞ : Xo¸ bá quèc hiÖu n­íc ta nhËp vµo TQ
*Kinh tÕ : §Æt ra hµng tr¨m thø thuÕ .B¾t phô n÷ vµ trÎ em vÒ TQ lµm n« tú 
*V¨n hóa : Thi hµnh chÝnh s¸ch ®ång ho¸, ngu d©n. B¾t nh©n d©n bá phong tôc tËp qu¸ cña m×nh.
3. Củng cố ,Luyện tập : (3p)
 - Trình bày diến biến cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh xâm lược
 - Nêu các chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2p)
 - Chuẩn bị bài sau : Cuộc kháng chiến của nhà Hồ (TiÕp theo)
RÚT KINH NGHIỆM 
Ngày dạy ././ 2014 tại lớp: 7A
Ngày dạy ././ 2014 tại lớp: 7B
TIẾT 32 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
(Tiếp theo )
I.MỤC TIÊU 
1.Kiến thức: ThÊy râ ©m m­u vµ nh÷ng hµnh ®éng cña nhµ Minh ®èi víi c¸c nuíc xung quanh và ®èi víi ®¹i ViÖt 
2.Kĩ năng:N¾m ®­îc diÔn biÕn , kÕt qu¶ ý nghÜa cña cuéc khëi nghÜa 
3.Th¸i ®é : Gi¸o dôc truyÒn thèng yªu n­íc ,thÊy ®­îc vai trß to lín cña cuéc khëi nghÜa cña nh©n d©n
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
1. GV:Nội dung l­îc ®å kn 
2. HS:Tìm hiểu bài
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 1.Kiểm tra bài cũ: (5p)
 Em hãy nêu những chÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Minh
 2. Dạy nội dung bài mới 
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
Hoạt động 1.(10p): 
Nh÷ng cuéc khëi nghÜa cña quý téc nhµ TrÇn
HS: §äc néi dung phÇn 3 SGK 
GV: Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn c¸c cuéc khëi nghÜa cña quý téc nhµ TrÇn?
HS: Tr¶ lêi
GV: ChuÈn kiÕn thøc
Hoạt động 2.(25p): 
C¸c cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu
 GV: Cã mÊy cuéc khëi nghÜa ®· næ ra?
HS: Tr¶ lêi
GV: ( Cã hai cuéc khëi nghÜa )
GV: H·y tr×nh bµy diÔn biÕn cuéc khëi nghÜa cña TrÇn Ngçi?
HS; Tr×nh bµy
GV: Thèng kª vµ chuÈn kiÕn thøc.
GV: V× sao khëi nghÜa thÊt b¹i?
HS: Tr¶ lêi
GV : Sử dụng l­îc ®å để giảng .
HS : Chú ý quan sát, lắng nghe.
GV: Khi tiªu diÖt ®­îc 4 v¹n qu©n ë B« C« thanh thÕ vang kh¾p n¬i sau ®ã do cã kÎ dÌm pha nªn TrÇn Ngçi ®· giÕt 2 t­íng giái cña m×nh( §Æng TÊt vµ NhuyÔn C¶nh Ch©n ) Lîi dông thêi c¬ ®ã t­íng giÆc ®· kÐo 5 v¹n qu©n ®¸nh vµo doanh tr¹i cña TrÇn Ngçi => TrÇn Ngçi ph¶i bá ch¹y ®Õn Ninh B×nh th× bÞ b¾t.
 HS: §äc néi dung cuéc khëi nghÜa
GV: TrÇn Quý Kho¸ng lªn ng«i vµo thêi gian nµo?
HS: Tr¶ lêi
GV: ChuÈn kiÕn thøc
GV: H·y tr×nh bµy diÔn biÕn cuéc khëi nghÜa?
HS: Tr¶ lêi 
GV : Sử dụng l­îc ®å để giảng .
HS : Chú ý quan sát, lắng nghe.
GV: ChuÈn kiÕn thøc, s¬ kÕt néi dung
HS: Chèt bµi
GV: T¹i sao cuéc khëi nghÜa bÞ thÊt b¹i?
HS: Tr¶ lêi, b¹n kh¸c bæ xung ý kiÕn.
GV: ChuÈn kiÕn thøc
GV: Tuy thÊt b¹i nh­ng c¸c cuéc khëi nghÜa cã ý nghÜa g×?
HS: - C¸c nhãm th¶o luËn
§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
Nhãm b¹n nh©n xÐt , bæ sung 
GV: ChuÈn kiÕn thøc.
3. Nh÷ng cuéc khëi nghÜa cña quý téc nhµ TrÇn
* Nguyªn nh©n:
Do chÝnh s¸ch ¸p bøc bãc lét tµn b¹o cña nhµ Minh.
* C¸c cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu
+ Cuéc khëi nghÜa cña TrÇn Ngçi
( 1407- 1409)
- N¨m 1408 TrÇn Ngçi kÐo qu©n kÐo qu©n vµo NghÖ An .
- Th¸ng 12/ 1408 nghÜa qu©n ®¸nh b¹i 4 v¹n qu©n Minh ë B« C«.
- N¨m 1409 khëi nghÜa thÊt b¹i
* Khëi nghÜa cña trÇn Quý kho¸ng
- N¨m 1409 TrÇn Quý Kho¸ng lªn ng«i, HiÖu lµ Trïng Quang §Õ.
- Khëi nghÜa lan nhanh tõ Thanh Hãa ®Õn ThuËn Hãa
- N¨m 1413 khëi nghÜa thÊt b¹i
+ Nguyªn nh©n thÊt b¹i:
- Kh«ng cã sù ®ång t×nh ñng hé cña nh©n d©n
- kh«ng cã tinh thÇn ®oµn kÕt.
+ ý nghÜa: Tuy thÊt b¹i nh­ng c¸c cuéc khëi nghÜa ®· ®­îc coi nh­ mét ngän löa nu«i d­ìng tinh thÇn yªu n­íc cña d©n téc ta.
3. Củng cố ,Luyện tập : (3p)
 - Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn c¸c cuéc khëi nghÜa cña quý téc nhµ TrÇn 
 - Tuy thÊt b¹i nh­ng c¸c cuéc khëi nghÜa cã ý nghÜa g×? 
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2p)
 - Chuẩn bị bài sau : LÞch sö ®Þa ph­¬ng 
RÚT KINH NGHIỆM 
Ngày dạy../../2014 tại lớp: 7A
Ngày dạy ../../2014 tại lớp: 7B
 TIẾT 33 :
lÞch sö ®Þa ph­¬ng
I.MỤC TIÊU 
 1.Kiến thức: Kh¸i niÖm lÞch sö ®Þa ph­¬ng.Mét sè di tÝch lÞch sö Tuyªn Quang.
 N¾m ®­îc ë x· cã bao nhiªu liÖt sü, th­¬ng, bÖnh binh
2.Kĩ năng: RÌn thªm kü n¨ng kÓ chuyÖn vÒ di tÝch lÞch sö tuyªn Quang, kÜ n¨ng quan s¸t, tuyªn truyÒn.
3.Th¸i ®é : Gi¸o dôc lßng yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, tù hµo vÒ d©n téc.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
 1. GV: Nội dung lÞch sö Tuyªn Quang 
 2. HS : Tìm hiểu bài
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 1.Kiểm tra bài cũ:KÕt hîp trong néi dung bµi häc.
 2. Dạy nội dung bài mới :
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
Hoạt động 1.(10p):Giíi thiÖu vÒ ®Þa ph­¬ng
- GV: §©y lµ m¶nh ®Êt cã bÒ dµy lÞch sö . Qua nhiÒu thêi kú kh¸ng chiÕn.
GV: ThÕ nµo gäi lµ ®Þa ph­¬ng?
HS: Tr¶ lêi
GV: ( Lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh nhµ n­íc tõ cÊp tØnh – HuyÖn- X·- Lµng)
GV: ThÕ nµo giäi lµ lÞch sö ®Þa ph­¬ng?
HS: Tr¶ lêi
GV: ChuÈn kiÕn thøc lªn b¶ng vµ chuyÓn ý.
Hoạt động 2.(20p):C¸c di tÝch lÞch sö.
GV: Giíi thiÖu vÒ vÞ trÝ cña c©y §a
HS: L¾ng nghe
GV: Mét sù kiÖn hµo hïng ®· diÔn ra d­íi bãng
C©y §a lµ g×?
HS: Tr¶ lêi
GV: ChuÈn kiÕn thøc lªn b¶ng.
GV: §oµn qu©n ®­îc xÕp hµng thµnh hai hµng däc tõ c©y §a ®Õ c©y sy tr­íc mÆt lµ l¸ cê ®á sao vµng. 
GV: Trong cuéc cö hµnh lÔ xuÊt qu©n ®ã nh÷ng ai ®· dù tiÔn qu©n ®i chiÕn ®Êu?
HS: Tr¶ lêi
GV: Ai la ng­êi thay mÆt cho UBKN ®äc qu©n lÖnh sè 1 vµ h¹ lÖnh xuÊt qu©n?
HS: Tr¶ lêi
GV: ChuÈn kiÕn thøc
GVG: Tõ ®ã qu©n gi¶i phãng rËm r¹p lªn ®­êng v­ît ®Ìo De tiÕn sang Th¸i Nguyªn ®Ó tõ ®ã tiÕn vÒ Hµ néi.
GV: Giíi thiÖu l¸n nµ lõa
GV: T¹i c¨n l¸n nµy cã sù kiÖn lÞch sö nµo?
Trong lóc c«ng viÖc rÊt bËn rén B¸c bÞ mÖt, lóc ®ã B¸c ®· d¨n §/ C Vâ Nguyªn Gi¸p ( “ Lóc nµy thêi c¬ thuËn lîi ®· tíi, dï hi sinh tíi ®©u, dï ph¶i ®èt ch¸y c¶ d·y Tr­êng S¬n còng ph¶i kiªn quyÕt giµnh ®­îc ®éc lËp”).
Ngoµi ra B¸c còng viÕt th­ kÝnh b¸o ®ång bµo t¹i ®©y.
HS: Tr¶ lêi.
GV: ChuÈn kiÕn thøc vµ chuyÓn ý. 
 Hoạt động 3.(10p):Tr¸ch nhiÖm cña HS
GV: Qua bµi häc h«m nay b¶n th©n em sÏ lµm g×?
HS: Liªn hÖ.
GV; ChuÈn kiÕn thøc. 
1. Kh¸i niÖm lÞch sö ®Þa ph­¬ng
-LÞch sö ®Þa ph­¬ng lµ bé phËn cña lÞch sö d©n téc ®­îc biªn so¹n vµo d¹y häc.
2. C¸c di tÝch lÞch sö.
* C©y §a T©n Trµo.
- ChiÒu 16/8/1945 thi hµnh mÖnh lÖnh cña qu©n khëi nghÜa.Qu©n gi¶i phãng ®· thi hµnh h«n lÔ xuÊt qu©n.
- Vâ nguyªn Gi¸p ®äc qu©n lÖnh sè 1 vµ h¹ lÖnh xuÊt qu©n.
* L¸n Nµ Lõa: 
- Lµ mét c¨n l¸n ®¬n s¬
+ Cét : B»ng c©y ch«n xuèng ®Êt.
+ M¸i: Lîp b»ng l¸ Gåi
+ V¸ch: Tre nøa
+ Can l¸n ng¨n thµnh hai nöa.
- Ngµy 4/6/ 1945 B¸c quyÕt ®Þnh thèng nhÊt c¸c lùc l­îng vò trang thµnh qu©n gi¶i phãng.
3. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh:
- Cè g¾ng häc tËp, trau råi kiÕn thøc
- BiÕt ¬n Nh÷ng ng­êi cã c«ng víi ®Êt n­íc.
3. Củng cố ,Luyện tập : (3p)
 - Trß ch¬i kÓ tªn c¸c di tÝch lÞch sö.
 - Ở Kim B×nh Chiªm Ho¸ cã sù kiÖn lÞch sö nµo?
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2p)
 - Chuẩn bị bài sau : ¤n tËp häc k× . 
RÚT KINH NGHIỆM 
Ngày dạy../../2014 tại lớp: 7A
Ngày dạy ../../2014 tại lớp: 7B
 TIẾT 34 :
Lµm bµi tËp lÞch sö 
I.MỤC TIÊU 
1. KiÕn thøc: Häc sinh n¾m ®­îc mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc trong phÇn ch­¬ng III vµ ch­¬ng IV
 2. Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng lµm bµi tËp 
 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc lßng yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc, tù hµo vÒ d©n téc.
 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
 1. GV: Nội dung 
 2. HS : Tìm hiểu bài
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 1.Kiểm tra bài cũ: KÕt hîp trong néi dung bµi häc.
 2. Dạy nội dung bài mới :
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
 Hoạt động 1.(30p): 
Bµi tËp 1
GV: Sù bïng næ cña cuéc khëi nghÜa n«ng d©n nöa cuèi thÕ kû XIV chøng tá ®iÒu g×?
HS: Tr¶ lêi
GV:Cho hs kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
GV: ChuÈn kiÕn thøc.
 Bµi tËp 2.
GV: Theo em Hå Quý Ly cã nh÷ng c¶i c¸ch g× vÒ chÝnh trÞ?
HS: Trao ®æi tr¶ lêi
GV: H­íng dÉn vµ chuÈn kiÕn thøc.
 Bµi tËp 3:
GV: Nªu ý nghÜa vµ t¸c dông cña c¶i c¸ch Hå Quý Ly?
HS: Tr¶ lêi ( KhuyÕn khÝch hs tr¶ lêi cho ®iÓm).
GV: ChuÈn kiÕn thøc
Hoạt động 2.(10p): 
Bµi tËp 4
HS: §äc vµ lµm bµi theo yªu cÇu néi dung bµi tËp
GV: ChuÈn kiÕn thøc.
Bµi tËp 5. Cho biÕt chÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Minh ®èi vøi n­íc ta?
HS: Lµm bµi
GV: KiÓm tra 2 hs tr×nh bµy
GV: Cho ®iÓm vµ chuÈn kiÕn thøc?
1. Bµi tËp 1: Sù bïng næ cña cuéc khëi nghÜa n«ng d©n nöa cuèi thÕ kû XIV chøng tá ®iÒu g×?
- ý thøc cña n«ng d©n ®· ®­îc gi¸c ngé vµ n©ng cao.
2. Bµi tËp 2: Hå Quý Ly cã nh÷ng c¶i c¸ch g× vÒ chÝnh trÞ.
- Thay ®æi mét sè ®¬n vÞ hµnh hÝnh cÊp trÊn, thay ®æi toµn bé c¸c quan l¹i trong triÒu b»ng hä hµng th©n tÝch.
3.Bµi tËp 3: ý nghÜa vµ t¸c dông cña c¶i c¸ch Hå Quý Ly?
- Gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng yªu cÇu bøc thiÕt cña nh©n d©n....
4.Bµi tËp 4: T¹i sao nhµ TrÇ ba lÇn kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc M«ng – Nguyªn ®Òu giµnh th¾ng lîi?
- V× nhµ trÇn quan t©m ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n- §éng viªn mäi tÇng líp tham gia kh¸ng chiÕn
- Qu©n ®éi ViÖt Nam chiÕn ®Êu dòng c¶m - Sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n, cã chiÕn l­îc chiÕn thuËt ®óng ®¾n cña vua TrÇn.
5. Bµi tËp 5: ChÝnh s¸ch cai trÞ cña nhµ Minh ®èi víi n­íc ta nh­ thÕ nµo?
§¸p ¸n: 
ChÝnh s¸ch tµn b¹o, xãa bá quèc hiÖu cña ta, ®Æt ra c¸c thø thuÕ v« lý...
3. Củng cố ,Luyện tập : (3p)
 - những thành tựu nổi bậc của nhà nước Đại Việt thời Trần về các mặt
 - Trình bày diến biến cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh xâm lược
 - Nêu các chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2p)
 - Chuẩn bị bài sau : ¤n tËp thi häc k× . 
RÚT KINH NGHIỆM 
Ngày dạy../../2014 tại lớp: 7A
Ngày dạy../../2014 tại lớp: 7B
TIẾT 35 : ÔN TẬP
I.MỤC TIÊU 
1. KiÕn thøc: Củng cố kiến thức cơ bản ®· häc trong chương trình học kì I 
2. Kü n¨ng: Biết tổng hợp khái quát hoá các sự kiện, biến cố lịch sử.
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS nắm kiến thức cơ bản để làm bài cho được tốt.
 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
1. GV:Nội dung 
2. HS:Tìm hiểu bài
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
 1.Kiểm tra bài cũ: KÕt hîp trong néi dung bµi häc.
 2. Dạy nội dung bài mới :
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
Hoạt động 1.(15p): ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI. 
GV: XHPK Châu âu hình thành từ khi nào?
HS: Cuối thế kỉ thứ V, Xã hội PK Châu Âu hình thành.
GV: Những việc làm ấy làm cho xã hội phươngTây biến đổi như thế nào?
HS: Bộ máy nhà nước chiếm hữu nô lệ sụp đổ,các tầng lớp xuất hiện.
GV: Những người như thế nào được gọi là lãnh chúa phong kiến?
HS: Những người vừa có ruộng đất vừa có tước vị.
GV: Nông nô do tầng lớp nào hình thành?
HS: Nô lệ và nông dân .
GV: Cuối triều Minh về kinh tế Trung Quốc có gì biến đổi(xuất hiện các cơ sở sản xuất, các công trưòng thủ công với qui mô lớn...)
GV: Thời minh - Thanh tồn tại khoảng 500 năm ở Trung Quốc → nhiều thành tựu.
GV: Trình bày những thành tựu nổi bậc về văn hoá Trung Quốc thời phong kiến?
GV: Về khoa học người Trung Quốc thờ phong kiến có những phát minh nào?
HS: Trả lời theo hiểu biết.
Hoạt động 2.(25p):ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM. 
GV: Đinh Bộ Lĩnh là người như thế nào?
HS: Con của thứ sử Đinh Công Trứ, người Ninh Bình, có tài thống lĩnh quân đội
GV: Ông đã làm gì để dẹp loạn 12 sứ quân?
HS: Tổ chức lực lượng, rèn vũ khí. Xây dựng căn cứ ở Hoa Lư.
GV: Vì sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân?
HS: Được nhân dân ủng hộ,có tài đánh đâu thắng đó => các sứ quân xin hàng hoặc lần lượt bị đánh bại.
GV: Việc Đinh Bộ Lính dẹp loạn được 12 sứ quân có ý nghĩa gì?
HS: Thống nhất đất nước, lập lại hoà bình trong cả nước => Tạo điều kiện để xây dựng đất nước vững mạnh chống lại âm mưu của kẻ thù
GV:Tại sao Lý Công Uẩn được tôn lên làm vua?
HS: Sau khi Lê Long Đĩnh chết ,Lý Công Uẩn được tôn lên làm vua vì ông là người vừa có đức vừa có uy tín nên được triều thần nhà Lê quý trọng.
GV: Đường lối chống giặc trong mỗi cuộc kháng chiến thể hiện như thế nào?
HS: Kháng chiến chống Tống : Chủ động đánh giặc buộc giặc đánh theo cách đánh của ta.
+ Giai đoạn 1: " Tiến công trước để tự vệ"
+ Giai đoạn 2: Chủ động xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt không cho giặc tiến vào Thăng Long, tìm cách phản công tiêu diệt.
GV: Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến?
HS: Trình bày như SGK
GV chốt lại: Tầng lớp nhân dân đoàn kết chiến đấu Anh dũng.
Sự đóng góp to lớn của các vị anh hùng tiêu biểu với đường lối chiến lược chiến thuật đúng đắn, kịp thời, sáng tạo.
GV: Hướng dẫn HS làm BT tại lớp theo nhóm các vấn đề sau đó yêu cầu HS trình bày điền vào phiếu học tập
I. LỊCH SƯ THẾ GIƠI:
1-SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN CHÂU ÂU
-Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành vào thế kỉ thứ V.
-Biến đổi trong xã hội:
Tướng lĩnh quý tộc được chia nhiều ruộng đất, phong chức tước => Các lãnh chúa phong kiến 
-Nô lệ và nông dân hình thành tầng lớp nông nô.
Nông nô phụ thuộc vào lãnh chúa. XHPK hình thành.
2- TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN.Xã hội phong kiến Trung Quốc hình vào năm 221 TCN thời nhà Tần . Xác lập vào thời Hán.
* Văn hoá:Tư tưởng: Nho giáo.
-Văn học, thơ ca phát triển đặc biệt là thơ Đường- Nghệ thuật hội hoạ, kiến trúc điêu khắc đạt trình độ cao.
* Khoa học, kĩ thuật:
- Tứ đại phát minh
- Đóng tàu, luyện sắt.
II. LỊCH SỬ VIỆT NAM:
1- NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH -TIỀN LÊ
-Thống nhất đất nước, lập lại hoà bình trong cả nước => Tạo điều kiện để xây dựng đất nước vững mạnh chống lại âm mưu của kẻ thù .
2- NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC.
-Năm 1009 Lý Công Uẩn lên làm vua,năm 1010 Lý Công Uẩn quyết định dời kinh đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là Thăng Long.
3- CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG.
+ Giai đoạn 1: " Tiến công trước để tự vệ"
+ Giai đoạn 2: Chủ động xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt không cho giặc tiến vào Thăng Long, tìm cách phản công tiêu diệt.
4- BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN MÔNG -NGUYÊN THẾ KỈ XIII
* Diễn biến: SGK.
* Nguyên nhân thắng lợi:
+ Sự ủng hộ của nhân dân. + Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của các tướng lĩnh
* Ý nghĩa lịch sử: SGK.
3. Củng cố ,Luyện tập : (3p)
 -Xã hội PK Châu Âu hình thành-Trung Quốc thời phong kiến- Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân-Kháng chiến chống Tống -Mông -Nguyên
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2p)
 - Chuẩn bị bài sau : ¤n tËp kiểm tra HK I.
RÚT KINH NGHIỆM 
Tuần 20
Tiết 38
CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN ( 1418 – 1427)
I. Mục tiêu:
1. KT: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ ở miền rừng núi Thanh Hoá dần dần phát triển trong cả nước. Cuộc khởi ngiã do Lê Lợi lãnh đạo có đủ uy tín tập hợp các tầng lớp nhân dân. Những nét chủ yếu về hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm 1424-1425. Qua đó thấy được sự phát triển lớn mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong thời kì nầy để từ chổ bị động đối phó với quân Minh tiến đến làm chủ và bao vây được Đông Quan.
2. KN: Nhận xét nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử. Sử dụng lược đồ thuật lại sự kiện lịch sử.
3. TĐ: GD lòng yêu nước, biết ơn những người có công với đất nước như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Giáo dục truyền thống yêu nước,tinh thần bất khuất kiên cường và lòng tự hào dân tộc.
II. Chuẩn bị:
- Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn.
- Bia Vĩnh Lăng, ảnh Nguyễn Trải.
III. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thuyết trình, gợi mở.
IV. Tiến trình dạy - học:
1. Ổn định: (1’)
2. KTBC: Nêu chính sách cai trị của nhà Minh. (4’) 
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và học sinh
Nội dung
H Đ 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: (18’)
GV: Yêu cầu HS đọc SGK.
GV: Hãy cho biết một vài nét về Lê Lợi?
HS: Là hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn. Sinh năm 1385 con một địa chủ bình dân, là người yêu nước, thương dân, nuôi ý chí giết giặc cứu nước.
GV: Lê Lợi chọn nơi nào làm căn cứ?
HS: Ông chon Lam Sơn làm căn cứ, đầu tiên.
GV: Nghe tin Lê Lợi chuẩn bị khởi nghĩa hào kiệt khắp nơi về hưởng ứng ngày càng đông trong đó có Nguyễn Trãi. Ông là con của Nguyễn Phi Khanh, đỗ tiễn sĩ thời Trần, làm quan dưới triều Hồ. Sau này theo nghĩa quân Lam Sơn.
GV: Năm 1416 Lê Lợi cùng 18 người cùng tổ chức hội thề Lũng Nhai quyết cùng sống chết chống giặc Minh. Đến tháng 2/ 1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa xưng là Bình Định Vương.
H Đ 2: Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn: (17’)
GV: Trong thời kỳ đầu của cuộc khởi nghĩa nghĩa quân Lam Sơn gặp những khó khăn gì?
HS: Lực lượng nghĩa quân còn yếu. Lương thực thiếu thốn.
GV: Trong lần rút lui này nghĩa quân gặp nhưng khó khăn gì?
HS: Thiếu lương thực trầm trọng, đói rét phải giết cả ngựa chiến và voi chiến để nuôi quân.
GV: Trước tình hình đó, bộ chỉ huy đã quyết định tạm hoà hoãn với quân Minh và chuyển về căn cứ Lam Sơn vào tháng 5-1423
GV:Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hoà hoãn với quân Minh?
HS: Tránh các cuộc bao vây của quân Minh ,có thời gian để củng cố lực lượng .
GV: Cuối năm1424 sau nhiều lần dụ dỗ không thành, quân Minh tấn công ta. Giai đoạn kết thúc và mở ra một thời kì mới.
I. THỜI KỲ Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ ( 1418 - 1423)
1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa:
Lê lợi là người yêu nước, thương dân có uy tín lớn.
Nguyễn Trãi là người học rộng, tài cao giàu lòng yêu nước.
Năm 1416 Lê Lợi cùng bộ chỉ huy tổ chức hội thề Lũng Nhai.
Năm 1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa.
2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn:
Năm 1421 Quân Minh mở cuộc càn quét, quân ta phải rút lên núi Chí Linh.
Năm 1423 Lê Lợi quyết định hoà hoãn với quân Minh
Năm1424 Quân Minh trở mặt tấn công ta.
4. Củng cố: Khái quát lại nội dung bài học. (4’)
5. Dặn dò: (1’)
V. Rút kinh nghiệm:
Tuần 21
Tiết 39
CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN ( 1418 – 1427) (tt)
I. Mục tiêu:
1. KT: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ ở miền rừng núi Thanh Hoá dần dần phát triển trong cả nước. Cuộc khởi ngiã do Lê Lợi lãnh đạo có đủ uy tín tập hợp các tầng lớp nhân dân. Những nét chủ yếu về hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm 1424-1425. Qua đó thấy được sự phát triển lớn mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong thời kì nầy để từ chổ bị động đối phó với quân Minh tiến đến làm chủ và bao vây được Đông Quan.
2. KN: Nhận xét nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử. Sử dụng lược đồ thuật lại sự kiện lịch sử.
3. TĐ: GD lòng yêu nước, biết ơn những người có công với đất nước như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Giáo dục truyền thống yêu nước,tinh thần bất khuất kiên cường và lòng tự hào dân tộc.
II. Chuẩn bị:
- Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn.
- Bia Vĩnh Lăng, ảnh Nguyễn Trải.
III. Phương pháp: Vấn đáp, trực quan, thuyết trình, gợi mở.
IV. Tiến trình dạy - học:
1. Ổn định: (1’)
2. KTBC: Nêu quá trình dựng cờ khởi nghĩa của Lê Lợi. (4’)
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và học sinh
Nội dung
H Đ 1: Giải phóng Nghệ An (1424) và Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá(năm 1425). (22’)
GV: Nguyễn Chích đề nghị chuyển hướng hoạt động của nghĩa quân vào Nghệ An.
GV:Tại sao Nguyễn Chích đề nghị chuyển quân vào Nghệ An?
HS: Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa hình hiểm trở, xa trung tâm địch . GV: Hãy cho biết một vài nét về Nguyễn Chích?
HS: Là nông dân nghèo, có tinh thân yêu nước cao, từng lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh.
GV: Việc thực hiện kế hoạch đó thực hiện kết quả gì?
HS: Thoát khỏi thế bao vây, mở rộng địa bàn hoạt dộng trong phạm vi từ Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá.
GV: ( Dùng lược đồ) Ngày 12.10. 1424 Quân ta bất ngờ tập kích đồn Đa Căng và hạ thành Trà Lân trong hai tháng bao vây. Được sự ủng hộ của nhân dân quân ta tiến vào Nghệ An đánh chiếm Diễn Châu, Thanh Hoá.
GV: Nhận xét kế hoạch của Nguyễn Chích?
HS: Kế hoạch phù hợp với tình hình thời đó nên đã thu nhiều thắng lợi.
GV: Tháng 8/1425 Lê Lợi cử Trần Nguyên Hãn,Lê Ngân chỉ huy lực lượng từ Nghệ An đến Thuận Hoá và nhanh chóng giải phóng vùng đất đó trong vòng 10 tháng. Quân Minh ở trong một số thành luỹ bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm.
H Đ 2: Tiến quân ra Bắc Mở rộng phạm vi hoạt động (năm 1426) (13’)
GV: Dùng lược đồ H41 SGK giảng: Tháng 9/1426 Lê Lợi chia quân làm 3 đạo tiến ra Bắc :
Đạo 1: Giải phóng miền Tây Bắc.
Đạo 2: Giải phóng hạ lưu sông Nhị Hà.
Đạo 3: Tiến thẳng ra Đông Quan.
 Nhiệm vụ của 3 đạo:Đánh

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Su_hinh_thanh_va_phat_trien_cua_xa_hoi_phong_kien_o_chau_Au.doc