Phân phối chương trình môn Hoá học lớp 9

Ôn tập đầu năm

CHƯ¬ƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.

Một số oxit quan trọng.

Tính chất hoá học của axit.

Một số axit quan trọng. Phần A. Axit clohiđric (HCl): Không dạy.

Bài tập 4: Không yêu cầu HS làm.

Ghi: Tiết 6-7: Chuyên đề : Axit Sunfuric

Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit.

Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit.

Kiểm tra viết.

Tính chất hoá học của bazơ.

Một số bazơ quan trọng.

Hình vẽ thang pH: Không dạy.

Bài tập 2: Không yêu cầu HS làm.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 05/04/2017 Lượt xem 196Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Hoá học lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC LỚP 9
Cả năm 70 tiết
Học kỳ I: 19 tuần - 36 tiết
Học kỳ I: 18 tuần - 34 tiết
Học kỳ I 
Tiết (PPCT)
Bài
Mục
1
Ôn tập đầu năm
CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
2
1
Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.
3- 4
2
Một số oxit quan trọng.
5
3
Tính chất hoá học của axit.
6- 7
4
Một số axit quan trọng. Phần A. Axit clohiđric (HCl): Không dạy.
Bài tập 4: Không yêu cầu HS làm.
Ghi: Tiết 6-7: Chuyên đề : Axit Sunfuric
8
5
Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit.
9
6
Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit.
10
Kiểm tra viết.
11
7
Tính chất hoá học của bazơ.
12- 13
8
Một số bazơ quan trọng.
Hình vẽ thang pH: Không dạy.
Bài tập 2: Không yêu cầu HS làm.
14
9
Tính chất hoá học của muối.
Bài tập 6: Không yêu cầu HS làm.
15
10
Một số muối quan trọng.
Mục II. Muối Kali nitrat (KNO3): Không dạy.
Ghi: Tiết 15- Natriclorua.
16
11
Phân bón hoá học. Mục I. Những nhu cầu của cây trồng: Không dạy.
17
12
Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ.
18
13
Luyện tập chương I.
19
14
Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối.
20
Kiểm tra viết.
CHƯƠNG II: KIM LOẠI
21
15
Tính chất vật lí của kim loại. 
TN: Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt: Không dạy.
22
16
Tính chất hoá học của kim loại.
Bài tập 7: Không yêu cầu HS làm
23
17
Dãy hoạt động hoá học của kim loại
24
18
Nhôm Hình 2.14: Không dạy
25
19
Sắt
26
20
Hợp kim sắt: Gang, thép Không dạy về các lò SX gang, thép.
27
21
Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.
28
22
Luyện tập chương II
Bài tập 6: Không yêu cầu HS làm.
29
23
Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt (Lấy điểm hệ số 1)
CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
30
31-32
25
26
Tính chất của phi kim
Clo
33
27
Cacbon
34
28
Các oxit của cacbon
35
24
Ôn tập học kì I
36
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
37
29
Axit cacbonic và muối cacbonat.
38
30
Silic. Công nghiệp silicat.
Mục 3b: Các công đoạn chính( Không dạy các PTHH).
39- 40
31
Sơ lược về bảng tuần hoàn các NTHH.
Các ND liên quan đến lớp electron: Không dạy.
41
32
Luyện tập chưong III.
42
33
Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng.
CHƯƠNG IV: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU
43
34
Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.
44
35
Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
45
36
Metan.
46
37
Etilen.
47
38
Chuyên đề : Axetilen.
48
39
Benzen.
49
40
Dầu mỏ và khí thiên nhiên.
50
41
Nhiên liệu.
51
42
Luyện tập chương IV.
52
43
Thực hành: Tính chất hoá học của hiđrocacbon.
53
Kiểm tra viết.
CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME
54
44
Rượu etylic.
55
45- 46
Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.
56
45-46
Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.
57
47
Chất béo.
58
48
Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo.
59
49
Thực hành: Tính chất của rượu và axit (Lấy điểm hệ số 1).
60
Kiểm tra viết.
61- 62
63
50- 51
52
Glucozơ - Saccarozơ. 
Tinh bột và xenlulozơ.
64
53
Protein.
65
54
Polime.
66
Luyện tập: Tính chất của Gluxit
67
55
Thực hành: Tính chất của Gluxit.
68-69
56
Ôn tập cuối năm.
70
Kiểm tra cuối năm.

Tài liệu đính kèm:

  • docPPCT.doc