Phân phối chương trình môn Sinh học lớp 10

Tuần Tiết Bài Nội dung

Phần I Giới thiệu chung về thế giới sống (2 tiết LT)

1 1 1 Các cấp tổ chức của thế giới sống

2 2 2 Các giới sinh vật

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 2357Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Sinh học lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 10 
(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
Cả năm : 37 tuần – 35 tiết (Học kì I : 19 tuần – 19 tiết, Học kì II: 18 tuần – 16 tiết)
--------------
HỌC KÌ I (19 tuần – 19 tiết)
Tuần
Tiết
Bài
Nội dung
Ghi chú
Phần I Giới thiệu chung về thế giới sống (2 tiết LT)
1
1
1
Các cấp tổ chức của thế giới sống 	
Đề nghị không tăng tiết
2
2
2
Các giới sinh vật 
Phần II Sinh học tế bào 
Chương I Thành phần hóa học của tế bào (4 tiết LT) *Không gộp bài 3,4 như trước
3
3
3
Các nguyên tố hóa học của tế bào và nước
4
4
4
Cacbohidrat và lipit
Không giải thích chi tiết hình 4.1
5
5
5
Protein
Mục I trang23 : Chỉ dạy sơ lược
6
6
6
Axit nucleic
Chương II: Cấu trúc của tế bào (7 tiết: 4 LT + 1 BT + 1 TH + 1 KT)
7
7
7
Tế bào nhân sơ
8
8
8
Tế bào nhân thực
Chú ý: Chủ yếu phân tích chức năng, không phân tích chi tiết cấu trúc các bào quan
9
9
9
Tế bào nhân thực (TT)
10
10
11
Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
**Bài 10 Không dạy
11
11
12
Thực hành Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh 
12
12
Bài tập
14
14
Kiểm tra 1 tiết
Chương II: Cấu trúc của tế bào (7 tiết: 4 LT + 1 BT + 1 TH + 1 KT)
15
15
13
Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Không dạy kiến thức: Dòng 8 đến dòng 10 trang 54
16
16
14
Enzim và vai trò enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
15
15
15
Thực hành một số thí nghiệm về Enzim
17
17
16
Hô hấp tế bào
Không dạy hình vẽ: 
16.2 và 16.3 ở trang 63
18
18
21
Ôn tập phần Sinh học tế bào (trừ phần quang hợp)
19
19
Kiểm tra học kỳ I
20
20
17
Quang hợp
Không dạy hình 17.2 trang 67, học sinh cần nắm được nguyên liệu và sản phẩm, không đi tìm hiểu sâu về cơ chế
Học kì II: 18 tuần – 16 tiết
Chương IV: Phân bào (3 tiết: 2LT + 1 TH)
21
20
18
Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân
22
21
19
Giảm phân 
23
22
20
Thực hành Quan sát các kỳ nguyên phân 
trên tiêu bản rể hành 
Phần III: Sinh học vi sinh vật
Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (3tiết: 1LT + 2TH) 
*Trước: 2LT + 1TH (Khung PPCT)
24
24
22
Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Không dạy mục III trang 88, chuyển phần này sang dạy thực hành
25
25
24
Dạy: Mục II trang 92 của bài 23 và- lí thuyết Thực hành lên men etilic Lactic
Không dạy mục I trang 91, mục III trang 93 của bài 23 
26
26
24
Thực hành lên men etilic Lactic (thực hành ở phòng bộ môn)
Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (4 tiết: 2LT + 1TH + 1KT)
27
27
25,26
Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật,
Bài 26: Chỉ giới thiệu các hình thức sinh sản của VSV
28
28
27
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng VSV
29
29
28
Thực hành quan sát một số vi sinh vật 
30
30
Kiểm tra 1 tiết
Chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm (6tiết: 3 LT + 1 BT + 1 ôn + 1 KT)
31
31
29
Cấu trúc các loại vi rút, sự nhân lên các loại vi rút trong tế bào chủ
32
32
30,31
Vi rút gây bênh, ứng dụng của vi rút trong thực tiển 
**
33
33
32
Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch 
34
34
bài tập
35
35
33
Ôn tập phần Sinh học vi sinh vật (và một phần của bài 21 – có nội dung phần “Quang hợp”)
36
36
Kiểm tra học kỳ II
37
Dự phòng (Dạy bù nếu chậm tiết hoặc sửa bài thi học kì II)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 10 (NÂNG CAO)
Cả năm : 37 tuần – 52 tiết
Học kì I : 19 tuần – 27 tiết
Học kì II: 18 tuần – 25 tiết
------------
HỌC KÌ I: 19 tuần – 27 tiết
(9 tuần đầu: 2tiết/ tuần, 9 tuần sau: 1tiết / tuần)
Tuần 
Tiết
Bài
	Nội dung 
Ghi chú 
Phần một. Giới thiệu chung về thế giới sống (4 tiết: 3LT + 1TH)
1
1
1,2
Các cấp tổ chức của thế giới sống - Giới thiệu các giới sinh vật
**
2
3
Giới thiệu giới khởi sinh, giới nguyên sinh và nấm
2
3
4,5
Giới thực vật và giới động vật
**
4
6
Thực hành: đa dạng thế giới sinh vật 
Phần hai. Sinh học tế bào: 
Chương I: Thành phần hoá học của tế bào (6 tiết: 5 LT + 1TH)
3
5
7
Các nguyên tố hóa học và nước của tế bào
6
8
Cácbohidrat và lipit
4
7
9
Protein
8
10
Axit nucleic
5
9
11
Axit Nucleic (tiếp theo)
10
12
Thực hành: Thí nghiệm nhận biết một số thành phần hóa học của tế bào
Chương II: Cấu trúc của tế bào (10 tiết: 6 LT + 1 BT + 2 TH + 1 KT)
6
11
13
Tế bào nhân sơ
12
14
Tế bào nhân thực 
7
13
15
Tế bào nhân thực (tiếp theo)
14
16
Tế bào nhân thực (tiếp theo)
8
15
17
Tế bào nhân thực (tiếp theo)
16
18
Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
9
17
19
Thực hành: Quan sát tế bào dưới kính hiển vi, thí nghiệm co và phản co nguyên sinh 
18
20
Thực hành: Thí nghiệm về sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào
10
19
Bài tập
11
20
Kiểm tra một tiết
Chương III: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (9 tiết: 6 LT + 1TH + 1 ôn + 1KT)
12
21
21
Chuyển hóa năng lượng 
13
22
22
Enzim và vai tṛò enzim trong quá tŕnh chuyển hóa vật chất
14
23
23
Hô hấp tế bào
15
24
24
Hô hấp tế bào (tiếp theo)
16
25
25
Hóa tổng hợp và quang tổng hợp
17
26
32
Ôn tập phần một và phần hai
18
27
Kiểm tra học kì I
19
Dự phòng (Dạy bù nếu chậm tiết hoặc sửa bài thi học kì I )
HỌC KÌ II: 18 tuần – 25 tiết 
(9 tuần đầu: 2tiết/ tuần, 9 tuần sau: 1 tiết / tuần)
Tuần 
Tiết
Bài
	Nội dung 
Ghi chú 
20
28
26
Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)
29
27
Thực hành một số thí nghiệm về Enzim
Chương IV: Phân bào (5 tiết: 3 LT + 1 BT + 1 TH)
21
30
28
Chu kỳ tế bào và các hình thức phân bào
31
29
Nguyên phân
22
32
30
Giảm phân 
33
31
Thực hành: Quan sát các kỳ nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay tiêu bản cố định 
23
34
32
Bài tập nguyên phân và giảm phân
Phần III: Sinh học vi sinh vật
Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (4 tiết: 2 LT + 2 TH)
23
35
33
Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật 
24
36
34,35
Các quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng 
**
37
36
Thực hành: lên men Lactic
25
38
37
Thực hành: lên men Lactic
Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật: 7 tiết (4LT+1BT+1TH+1KT)
25
39
38
Sinh trưởng của vi sinh vật 
26
40
39
Sinh sản của vi sinh vật 
41
40
Ảnh hưởng các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật 
27
42
41
Anh hưởng các yếu tố vật lý đến sinh trưởng của vi sinh vật 
43
Bài tập
28
44
Kiểm tra một tiết
29
45
42
Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
Chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm: 7 tiết (4 LT + 1 TH + 1 ôn + 1 KT)
30
46
43
Cấu trúc các loại virut
31
47
44
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
32
48
45
Vi rút gây bệnh ứng dụng của virut
33
49
46
Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
34
50
47
Thực hành: Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở địa phương 
35
51
48
Ôn tập phần ba Sinh học vi sinh: Sinh học vi sinh
36
52
Kiểm tra học kỳ II
37
Dự phòng (Dạy bù nếu chậm tiết hoặc sửa bài thi học kì II )

Tài liệu đính kèm:

  • docPhan_Phoi_Chuong_Trinh_Sinh_Hoc_Lop_10.doc