Phân phối chương trình môn: Toán - Khối 8 năm học: 2015 - 2016

Học kì I:

19 tuần

76 tiết 44 tiết 32 tiết

 13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết. 13 tuần đầu x 2 tiết = 26 tiết.

 6 tuần cuối x 3 tiết = 18 tiết . 6 tuần cuối x 1 tiết = 6 tiết .

Học kì II:

18 tuần

72tiết 33 tiết 39 tiết

 14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết. 14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết.

 3 tuần cuối x 1 tiết = 3 tiết . 3 tuần cuối x 3 tiết = 9 tiết

 1 tuần 36 x 2 tiết = 2 tiết 1 tuần 36 x 2 tiết = 2 tiết

 

doc 31 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 06/04/2019 Lượt xem 147Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Phân phối chương trình môn: Toán - Khối 8 năm học: 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3. Thaùi độ: Hôïp taùc tích cöïc. Cẩn thận, tỉ mĩ, chính xaùc.
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
48
§3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
1. Kiến thức: 
-Nắm được caùch giaûi pt ñöa ñöôïc veà daïng ax + b = 0.
-Củng cố 2 qui taéc biến đổi phöông trình. 
2. Kĩ năng: Töø moät phöông trình bieán ñoåi ñöôïc veà daïng ax + b = 0.
3. Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc. Hợp tác tích cực. Cẩn thận, tỉ mĩ, chính xác.
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
22
49
Luyện tập
1. Kiến thức: Nắm được dạng tổng quaùt của phương trình ax + b = 0.
2. Kĩ năng: 
- Giaûi ñöôïc phương trình ñöa ñöôïc về dạng ax + b = 0. 
- Trình baøy lời giải ngắn gọn, mạch lạc roõ raøng. 
3. Thaùi ñoä: Hợp tác tích cực. Cẩn thận, tỉ mĩ, chính xác.
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
50
§4. Phương trình tích
1. Kiến thức: Nắm ñöôïc khaùi niệm vaø phương phaùp giải phương trình tích (dạng coù 2 hay 3 nhaân tử baäc nhất).
2. Kĩ năng: Bieán ñoåi ñöôïc phöông trình veà daïng phöông trình tích, giaûi ñöôïc phöông trình tích. 
3. Thaùi ñoä: Hợp tác tích cực. Cẩn thận, tỉ mĩ, chính xác.
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
23
51
Luyện tập
1. Kiến thức: Củng cố phương trình tích.
2. Kĩ năng: Nhận dạng nêu và giải được các phương trình đã cho. Trình bày bài giải phương trình hoàn chỉnh.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chú ý dấu khi thực hiện các phép tính. 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
52
§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc khaùi nieäm ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa moät phöông trình, giaûi caùc phöông trình coù keøm ñieàu kieän cuï theå laø caùc phöông trình coù aån ôû maãu.
2. Kó naêng : Tìm ñieàu kieän ñeå giaù trò cuûa phöông trình ñöôïc xaùc ñònh bieán ñoåi phöông trình, caùc daïng giaûi phöông trình daïng ñaõ hoïc.
3. Thái độ: Hôïp taùc tích cöïc. Caån thaän, tæ mó, chính xaùc.
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
24
53
§5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
1. Kiến thức: Nhận dạng nêu và giải được các phương trình đã cho.
2. Kĩ năng: Trình bày bài giải phương trình hoàn chỉnh.
3. Thaùi ñoä: Hợp tác tích cực. Cẩn thận, tỉ mĩ, chính xác. Chú ý dấu khi thực hiện các phép tính. 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
24
54
Luyện tập
1. Kieán thöùc: 	
- Cuûng coá khaùi nieäm hai phöông trình töông ñöông. ÑKXÑ cuûa phöông trình, nghieäm cuûa phöông trình.
2. Kó naêng:
- Tieáp tuïc reøn luyeän kó naêng giaûi phöông trình chöùa aån ôû maãu vaø caùc baøi taäp ñöa veà daïng naøy.
3. Thaùi ñoä: giaùo duïc tính caån thaän, tæ mó
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
25
55
§6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
1. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát caùch choïn aån vaø xaùc ñònh ñieàu kieän cuûa aån.
2. Kó naêng:
Bieát caùch bieåu dieãn moät ñaïi löôïng chöa bieát thoâng qua bieåu thöùc chöùa aån töï hình thaønh caùc böôùc giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình, bieát vaän duïng ñeå giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình, bieát vaän duïng ñeå giaûi caùc baøi toaùn baäc nhaát khoâng quaù phöùc taïp
3. Thaùi ñoä: Reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc, chuù yù daáu khi thöïc hieän caùc pheùùp tính.
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
56
§7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tt)
1. Kiến thức: Tiếp tục rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải toán bằng cách lập phương trình.
 2. Kĩ năng: Biết cách chọn ẩn khác nhau hoặc biểu diễn các đại lượng theo các cách khác nhau.
3. Thái độ: Rèn luyện kỹ năng trình bày bài, lập luận chuẩn xác.
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
26
57
Luyện tập
1. Kiến thức: Củng cố giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình
2. Kĩ năng: Luyeän taäp cho HS giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình. 
3. Thái độ: Reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc, chuù yù daáu khi thöïc hieän caùc pheùp tính.
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
26
58
Luyện tập
1. Kiến thức: Củng cố giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình
2. Kĩ năng: Luyeän taäp cho HS giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình. 
3. Thái độ: Reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc, chuù yù daáu khi thöïc hieän caùc pheùp tính.
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
27
59
Ôn tập chương III
1. Kiến thức: - Giuùp HS oân taäp laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc cuûa chöông (chuû yeáu laø phöông trình moät aån).
2. Kĩ năng: Rèn kó naêng giaûi phöông trình moät aån (phöông trình baäc nhaát moät aån, phöông trình tích)
 3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
60
Kiểm tra chương III 
1. Kieán thöùc: Cuûng coá caùc kieán thöùc cô baûn trong chöông III
2. Kó naêng: Reøn kó naêng giaûi phöông trình ñöa veà daïng ax + b = o, giaûi phöông trình chöùa aån ôû maãu, giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình.
3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính tæ mæ chính xaùc khi laøm baøi.
- GV: Ñeà kieåm tra.
28
61
Trả bài kiểm tra chương III 
1. Kieán thöùc: Cuûng coá caùc kieán thöùc cô baûn trong chöông III
2. Kó naêng: Reøn kó naêng giaûi phöông trình ñöa veà daïng ax + b = o, giaûi phöông trình chöùa aån ôû maãu, giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình.
3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính tæ mæ chính xaùc khi laøm baøi.
- GV: Ñeà kieåm tra, baøi kieåm tra cuûa HS,
62
§1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
1. Kiến thức: 
- Nhaän bieát veá traùi, veá phaûi cuûa moät baát ñaúng thöùc.
- Bieát tính chaát lieân heä giöõa thöù töï vôùi pheùp coäng ôû daïng baát ñaúng thöùc.
2. Kĩ năng: Bieát chöùng minh baát ñaúng thöùc nhôø so saùnh giaù trò caùc veá ôû baát ñaúng thöùc hoaëc vaän duïng tính chaát lieân heä thöù töï vaø pheùp coäng.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận .
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
29
63
§2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 
1. Kiến thức: Naém ñöôïc tính chaát lieân heä giöõa thöù töï vaø pheùp nhaân (vôùi soá döông vaø vôùi soá aâm) ôû daïng baát ñaúng thöùc, tính chaát baéc caàu cuûa thöù töï.
2. Kĩ năng: 	
- HS bieát söû duïng tính chaát lieân heä giöõa thöù töï vaø pheùp nhaân, tính chaát baéc caàu ñeå chöùng minh baát ñaúng thöùc hoaëc so saùnh caùc soá.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
Phần 1+2
64
§2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân (tt)
1. Kiến thức: Naém ñöôïc tính chaát baéc caàu ñeå chöùng minh baát ñaúng thöùc hoaëc so saùnh caùc soá.
2. Kĩ năng: 	
- HS bieát söû duïng tính chaát lieân heä giöõa thöù töï vaø pheùp nhaân, tính chaát baéc caàu ñeå chöùng minh baát ñaúng thöùc hoaëc so saùnh caùc soá.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
Phần còn lại
30
65
§3. Bất phương trình một ẩn 
1. Kiến thức:
- Naém ñöôïc BPT một ẩn, biết kiểm tra một số có là nghiệm của BPT một ẩn không?
- Biết viết dưới dạng kí hiệu và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của các bất phương trình dạng x a, x ≤ a; x ≥ a.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho học sinh biết phân biệt giữa bất phương trình và phương trình.
3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, tỉ mĩ,
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
66
§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
1. Kiến thức: Nhaän bieát vaø cho ñöôïc ví duï veà BPT baäc nhaát moät aån
2. Kĩ năng:
- Bieát caùch aùp duïng töøng quy taéc bieán ñoåi BPT ñeå giaûi caùc BPT ñôn giaûn.
- Bieát caùch söû duïng caùc quy taéc bieán ñoåi BPT ñeå giaûi thích söï töông ñöông cuûa BPT 
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, caån thaän,.. 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
Phần 1+2 
31
67
§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (tt) 
1. Kiến thức: Cuûng coá hai quy taéc bieán ñoåi töông ñöông.
2. Kĩ năng: Bieát giaûi vaø trình baøy lôøi giaûi baát phöông trình baäc nhaát moät aån.
 Bieát caùch giaûi moät soá baát phöông trình ñöa ñöôïc veà daïng baát phöông trình baäc nhaát moät aån.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chú ý dấu khi thực hiện các phép tính. 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
Phần còn lại 
68
Luyện tập
1. Kiến thức: Cuûng coá giaûi baát phöông trình baät nhaát moät aån.
2. Kĩ năng: 	
- Luyeän taäp caùch giaûi vaø trình baøy lôøi giaûi baát phöông trình baät nhaát moät aån.
- Luyeän taäp caùch giaûi moät soá baát phöông trình quy ñöôïc veà baát phöông trình baäc nhaát nhôø hai pheùp bieán ñoåi töông ñöông.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chú ý dấu khi thực hiện các phép tính. 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
32
69
§5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
1. Kiến thức: 	- HS bieát boû daáu giaù trò tuyeät ñoái ôû bieåu thöùc daïng vaø daïng .
2. Kĩ năng: 	
- HS bieát giaûi moät soá phöông trình chöùa daáu giaù trò tuyeät ñoái daïng = cx + d vaø daïng
 = cx + d.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chú ý dấu khi thực hiện các phép tính. 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
70
Ôn tập chương IV
1. Kiến thức: Coù kieán thöùc heä thoáng veà baát ñaúng thöùc, baát phöông trình theo yeâu caàu cuûa chöông.
2. Kĩ năng: Reøn luyeän cho HS kó naêng giaûi baát phöông trình baäc nhaát vaø phöông trình giaù trò tuyeät ñoái daïng = cx + d vaø daïng = cx + d.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chú ý dấu khi thực hiện các phép tính. 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
33
71
Kiểm tra chương IV
1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức cơ bản trong chương IV
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng chứng minh bất đẳng thức; kĩ năng giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số
3. Thái độ: Cẩn thận, tỉ mĩ, chính xác.
Ñeà kieåm tra
72
Trả bài kiểm tra chương IV 
1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức cơ bản trong chương IV
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng chứng minh bất đẳng thức; kĩ năng giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số
3. Thái độ: Cẩn thận, tỉ mĩ, chính xác.
Ñeà kieåm tra, baøi kieåm tra cuûa HS
34
73
Ôn tập cuối năm
1. Kiến thức: OÂn taäp vaø heä thoáng hoùa caùc kieán thöùc cô baûn veà phöông trình vaø baát phöông trình.
2. Kĩ năng: Tieáp tuïc reøn kí naêng phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû, giaûi phöông trình vaø baát phöông trình.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chú ý dấu khi thực hiện các phép tính. 
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
35
74
Ôn tập cuối năm
1. Kiến thức: OÂn taäp vaø heä thoáng hoùa caùc kieán thöùc cô baûn veà phöông trình vaø baát phöông trình.
2. Kĩ năng: Tieáp tuïc reøn kí naêng phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû, giaûi phöông trình vaø baát phöông trình.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chú ý dấu khi thực hiện các phép tính.
Giaùo aùn, baûng phuï, sgk,
36
75;76
Kiểm tra cuối năm ( cả đại số và hình học )
1. Kieán thöùc: OÂn taäp laïi kieán thöùc cô baûn trong chöông III vaø chöông IV.
2. Kó naêng: Laøm ñöôïc caùc baøi taäp
3. Thaùi ñoä: Caån thaän, tæ mó, chính xaùc. 
Ñeà kieåm tra
37
77
Trả bài kiểm tra cuối năm
1. Kiến thức: HS ñaùnh giaù ñöôïc caùc kieán thöùc tieáp thu ở học kì II
2. Kĩ năng: Reøn luyeän cho HS kó naêng laøm baøi taäp.
3. Thái độ: Làm bài cẩn thận, tỉ mĩ, nghiêm túc. 
Ñeà kieåm tra, baøi kieåm tra
PHẦN : H ÌNH HỌC (71 tiết)
Học kì I
Chương I: TỨ GIÁC (24tiết)
1
1
§1. Tứ giác
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc ñònh nghóa töù giaùc, töù giaùc loài.
2. Kó naêng: Vaän duïng ñöôïc ñònh lí veà toång caùc goùc cuûa moät töù giaùc.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc. Caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, thöôùc, 
2
§2. Hình thang
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc ñònh nghóa , tính chaát cuûa hình thang.
2. Kó naêng:
- Vaän duïng ñöôïc ñònh nghóa , tính chaát cuûa hình thang vaøo baøi taäp
- Bieát söû duïng duïng cuï ñeå kieåm tra moät töù giaùc laø hình thang. 
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc. Caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke
2
3
§3. Hình thang cân 
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc ñònh nghóa tính chaát, daáu hieäu nhaän bieát cuûa hình thang caân.
2. Kó naêng:
- Vaän duïng ñöôïc ñònh nghóa, caùc tính chaát, caùc daáu hieäu nhaân bieát hình thang caân ñeå giaûi caùc baøi toaùn chöùng minh ñôn giaûn.
- Reøn luyeän tính chính xaùc vaø caùch laäp luaän chöùng minh hình hoïc. 
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, tö duy suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke, compa
4
Luyện tập 
1. Kieán thöùc: Cuûng coá ñònh nghóa tính chaát, daáu hieäu nhaän bieát cuûa hình thang caân.
2. Kó naêng: Vaän duïng ñöôïc ñònh nghóa, tính chaát veà hình thang, hình thang caân ñeå giaûi moät soá baøi toaùn chöùng minh ñôn giaûn 
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, tö duy suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke, compa
3
5
§4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
1. Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc ñònh nghóa vaø caùc ñònh lí 1, ñònh lí 2 veà ñöôøng trung bình cuûa tam giaùc.
2. Kó naêng: Vaän duïng caùc ñònh lí vöøa hoïc ñeå tính ñoä daøi, chöùng minh hai ñoaïn thaúng baèng nhau, hai ñöôøng thaúng song song.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, tö duy suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke
Phần 1
6
§4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang (tt)
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc ñònh nghóa, caùc ñònh lí 1, 2 veà ñöôøng trung bình cuûa tam giaùc.
2. Kó naêng: Vaän duïng caùc ñònh lí vöøa hoïc ñeå tính ñoä daøi, chöùng minh hai ñoaïn thaúng baèng nhau, hai ñöôøng thaúng song song.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc. Suy luaän, phaân tích, chöùng minh, caån thaän, tæ mó.
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke
Phần 2
4
7
 Luyện tập
1. Kieán thöùc: Cuûng coá caùc kieán thöùc veà ñöôøng trung bình cuûa tam giaùc, ñöôøng trung bình cuûa hình thang cho HS.
2. Kó naêng: Veõ hình, tính toaùn, so saùnh ñoä daøi ñoaïn thaúng, chöùng minh.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, tö duy suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke
 Không dạy §5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
8
§6. Đối xứng trục
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc caùc khaùi nieäm ñoái xöùng truïc , truïc ñoái xöùng cuûa moät hình vaø hình coù truïc ñoái xöùng.
2. Kó naêng: Reøn luyeän kyõ naêng quan saùt.
3. Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, , thöôùc thaúng coù chia khoaûng,..
Mục 2,3: GVchỉ yêu cầu HS nhận biết được đối với một hình cụ thể có đối xứng qua trục không. Không yêu cầu phải giải thích, chứng minh.
5
9
 Luyện tập 
1. Kieán thöùc: Cuûng coá caùc khaùi nieäm ñoái xöùng truïc , truïc ñoái xöùng cuûa moät hình vaø hình coù truïc ñoái xöùng.
2. Kó naêng: Kó naêng nhaän bieát hai hình ñoái xöùng nhau qua moät truïc, hình coù truïc ñoái xöùng trong cuoäc soáng.
3. Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, , thöôùc thaúng coù chia khoaûng,..
5
10
§7. Hình bình hành
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc caùc khaùi nieäm tính chaát, daáu hieäu nhaän bieát hình bình haønh.
2. Kó naêng: Vaän duïng ñònh nghóa , caùc tính chaát, caùc daáu hieäu nhaän bieát moät töù giaùc laø hình bình haønh ñeå giaûi caùc baøi toaùn chöùng minh ñôn giaûn.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, tö duy suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke
6
11
Luyện tập
1. Kieán thöùc: Cuûng coá caùc khaùi nieäm tính chaát, daáu hieäu nhaän bieát hình bình haønh.
2. Kó naêng: Chöùng minh ñöôïc töù giaùc laø hình bình haønh. Bieát ñöôïc öùng duïng toaùn hoïc trong thöïc teá.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, tö duy suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
12
§8. Đối xứng tâm
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc caùc khaùi nieäm ñoái xöùng taâm.
2. Kó naêng: Reøn luyeän kó naêng quan saùt
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, , thöôùc thaúng coù chia khoaûng,..
 Phần 1;2
7
13
§8. Đối xứng tâm (tt)
1. Kieán thöùc: HS bieát ñöôïc caùc khaùi nieäm taâm ñoái xöùng cuûa moät hình, hình coù taâm ñoái xöùng.
2. Kó naêng: Reøn luyeän kó naêng quan saùt
3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc tính caån thaän, phaùt bieåu chính xaùc.
 Phần 3
14
§9. Hình chữ nhật
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hình chöõ nhaät, caùc daáu hieäu nhaän bieát hình chöõ nhaät.
2. Kó naêng: Vaän duïng ñöôïc ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hình chöõ nhaät, caùc daáu hieäu nhaän bieát hình chöõ nhaät ñeå giaûi moät soá baøi toaùn chöùng minh.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, tö duy suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
 Phần 1;2;3
8
15
§9. Hình chữ nhật (tt) 
1. Kieán thöùc: Cuûng coá ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hình chöõ nhaät, caùc daáu hieäu nhaän bieát hình chöõ nhaät. Bieát kieán thöùc aùp duïng vaøo tam giaùc vuoâng.
2. Kó naêng: Vaän duïng ñöôïc ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hình chöõ nhaät, caùc daáu hieäu nhaän bieát hình chöõ nhaät, aùp duïng vaøo tam giaùc vuoâng ñeå giaûi moät soá baøi toaùn.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, tö duy suy luaän, phaùn ñoaùn, phaân tích, chöùng minh.
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
 Phần còn lại 
16
§10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc khaùi nieäm khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng song song, tính chaát caùc ñieåm caùch ñeàu moät ñöôøng thaúng cho tröôùc.
2. Kó naêng: Vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñeå laøm baøi taäp.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, , thöôùc thaúng coù chia khoaûng,..
 Mục 3: không dạy
9
17
§11. Hình thoi
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa hình thoi, caùc daáu hieäu nhaän bieát hình thoi.
2. Kó naêng: Vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñeå giaûi baøi taäp.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, suy luaän, caån thaän, tæ mó.
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
18
Luyện tập 
1. Kieán thöùc: Cuûng coá ñònh nghóa hình thoi, caùc tính chaát cuûa hình thoi, caùc daáu hieäu nhaän bieát moät töù giaùc laø hình thoi.
2. Kó naêng: Veõ hình thoi, bieát chöùng minh moät töù giaùc laø hình thoi.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, suy luaän, caån thaän, tæ mó.
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
10
19
§12. Hình vuông
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc ñònh nghóa hình vuoâng, caùc tính chaát cuûa hình vuoâng, caùc daáu hieäu nhaän bieát moät töù giaùc laø hình vuoâng.
2. Kó naêng: Veõ hình vuoâng, bieát chöùng minh moät töù giaùc laø hình vuoâng.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
10
20
 Luyện tập
1. Kieán thöùc: Cuûng coá vöõng chaéc nhöõng tính chaát, nhöõng daáu hieäu nhaän bieát hình vuoâng.
2. Kó naêng: Veõ hình vuoâng, bieát chöùng minh moät töù giaùc laø hình vuoâng.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
11
21
Ôn tập chương I 
1. Kieán thöùc: Heä thoáng hoùa caùc kieán thöùc veà töù giaùc ñaõ hoïc trong chöông I
2. Kó naêng: Vaän duïng caùc kieán thöùc treân ñeå giaûi caùc baøi taäp daïng tính toaùn, chöùng minh, nhaän bieát hình, tìm ñieàu kieän cuûa hình.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
22
Ôn tập chương I (tt) 
1. Kieán thöùc: Heä thoáng hoùa caùc kieán thöùc veà töù giaùc ñaõ hoïc trong chöông I(tt)
2. Kó naêng: Vaän duïng caùc kieán thöùc treân ñeå giaûi caùc baøi taäp daïng tính toaùn, chöùng minh, nhaän bieát hình, tìm ñieàu kieän cuûa hình.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc, suy luaän, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
12
23
Kiểm tra chương I
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức chöông I.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng làm bài.
3. Thái độ: Caån thaän, chính xaùc, tæ mó.
Ñeà kieåm tra
24
Trả bài kiểm tra chương I
1. Kiến thức: Ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä tieáp thu kieán thöùc trong chöông I. 
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng làm bài.
3. Thái độ: Caån thaän, chính xaùc, tæ mó.
Ñeà kieåm tra, baøi laøm kieåm tra cuûa HS
Chương II: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC (12 tiết)
13
25
§1.Đa giác - Đa giác đều 
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc khaùi nieäm ña giaùc loài, ña giaùc ñeàu.
2. Kó naêng: Tính ñöôïc toång soá ño caùc goùc cuûa moät ña giaùc.
3. Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc, caån thaän, tæ mó,
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
26
§2. Diện tích hình chữ nhật 
1. Kieán thöùc: 	
- Naém ñöôïc coâng thöùc tính dieän tích cuûa hình chöõ nhaät, hình vuoâng, tam giaùc vuoâng.
- Hieåu ñöôïc raèng ñeå chöùng minh caùc coâng thöùc ñoù caàn vaän duïng caùc tính chaát cuûa dieän tích ña giaùc.
2. Kó naêng: Vaän duïng ñöôïc caùc coâng thöùc ñaõ hoïc vaø caùc tính chaát cuûa dieän tích trong giaûi toaùn.
3. Thaùi ñoä: Suy luaän, caån thaän, tæ mó.
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
14
27
Luyện tập
1. Kieán thöùc: Cuûng coá caùc coâng thöùc tính dieän tích hình chöõ nhaät, hình vuoâng, tam giaùc vuoâng.
2. Kó naêng: 
- Vaän duïng ñöôïc caùc coâng thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi toaùn, chöùng minh hai hình coù dieän tích baèng nhau.
- Luyeän taäp kó naêng caét, gheùp hình theo yeâu caàu.
3. Thaùi ñoä: Tö duy suy luaän, caån thaän, tæ mó, chính xaùc.
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
15
28
Thực hành đo diện tích hình chữ nhật 
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc caùch ño chiều dài và chiều rộng của sân trường (phòng học) hình chữ nhật và tính được diện tích.
2. Kó naêng: Söû duïng ñöôïc thöôùc để đo chính xác các kích thứơc.
3. Thaùi ñoä: YÙ thöùc laøm vieäc khi coù söï phaân coâng, yù thöùc chaáp haønh kyû luaät trong hoaït ñoäng taäp theå.
Giaùo aùn, duïng cuï thöïc haønh, maùy tính boû tuùi,
16
29
§3. Diện tích tam giác
1. Kieán thöùc: Hieåu caùch xaây döïng coâng thöùc tính dieän tích tam giaùc.
2. Kó naêng: Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính dieän tích tam giaùc trong giaûi toaùn.
3. Thaùi ñoä: Hôïp taùc tích cöïc. Tö duy, suy luaän. Caån thaän, tæ mó, chính xaùc.
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
17
30
Thực hành đo diện tích tam giác
1. Kieán thöùc: Naém ñöôïc caùch ño kích thöôùc tam giaùc cuûa thöûa ñaát và tính được diện tích. 
2. Kó naêng: Söû duïng ñöôïc thöôùc để đo chính xác các kích thứơc.
3. Thaùi ñoä: YÙ thöùc laøm vieäc khi coù söï phaân coâng, yù thöùc chaáp haønh kyû luaät trong hoaït ñoäng taäp theå.
Giaùo aùn, duïng cuï thöïc haønh, maùy tính boû tuùi,
18;19
31;32
Ôn tập học kì I
1. Kieán thöùc:Heä thoáng hoùa caùc kieán thöùc cô baûn trong chöông I.
2. Kó naêng: Vaän duïng caùc kieán thöùc treân ñeå giaûi caùc baøi taäp chöùng minh, nhaän bieát hình, tìm ñieàu kieän cuûa hình.
3. Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc. Caån thaän, tæ mó, chính xaùc.
Giaùo aùn, baûng phuï,sgk, ,eâke,
maùy tính boû tuùi,
Học kì II
Chương III: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG (19 tiết)
20
33

Tài liệu đính kèm:

  • docKE HOACH MON HOC + PPCT TOÁN 8 15-16(1).doc