Bài 12: Biến dạng của rễ

Một số loại rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chưa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên; rễ thở giúp cây hô hấp trong không khí; giác mút lấy thức ăn từ cây chủ.