Bài 6: Quan sát tế bào thực vật

Yêu cầu: Biết làm một tiêu bản hiển vi tạm thời tế bào thực vật (tế bào biểu bì vảy hành hoặc tế bào thịt quả cà chua chín). Biết sử dụng kính hiển vi. Tập vẽ hình đã quan sát được.