Bài 4. Mô

Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu trúc giống nhau, cùng thực hiện một chức năng nhất định. Bốn loại mô chính của cơ thể là: Mô biểu bì có chức năng bảo vệ, hấp thụ, tiết. Mô liên kết có chức năng nâng đỡ, liên kết các cơ quan. Mô cơ gồm cơ vân, cơ trơn, cơ tim có chức năng co dãn. Mô thần kinh tạo nên hệ thần kinh có chức năng tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều khiển sự hoạt động của các cơ quan trả lời các kích thích của môi trường.