Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20 . ; tại . . Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng . / .

Thành phần tham dự:

 + Chủ tọa:.

 + Thư ký:.

 + Tổng số:.

 + Vắng: .

 1 .Lý do:

 2 .Lý do:

 3. Lý do:

 

doc 24 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 2216Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUỐC
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
TỔ XÃ HỘI
SỔ GHI CHÉP 
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC : 2015 - 2016
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN TRONG TỔ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016
Stt
Họ và tên
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
Tống Hoàng Linh
2
Nguyễn Thị Thu Hương 
3
Phạm Thị Thúy
4
Trần Thị Huệ
5
Phạm Thị Nhàn
6
Nguyễn Trí Tài
7
Lê Thanh Phúc
8
Nguyễn Thị Tú Trinh
9
Lê Đức Trung
10
Phan Văn Đồn
11
Nghiêu Tiên Phong 
12
Nguyễn Xuân Hoàn
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN TRONG TỔ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016.
Stt
Họ và tên
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
Tống Hoàng Linh
2
Nguyễn Thị Thu Hương 
3
Phạm Thị Thúy
4
Trần Thị Huệ
5
Phạm Thị Nhàn
6
Nguyễn Trí Tài
7
Lê Thanh Phúc
8
Nguyễn Thị Tú Trinh
9
Lê Đức Trung
10
Phan Văn Đồn
11
Nghiêu Tiên Phong 
12
Nguyễn Xuân Hoàn
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ
TRƯỜNG TH – THCS BÃI THƠM
 TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LẦN . THÁNG.
I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
 Từ . giờ phút, ngày tháng năm 20. ; tại ... Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần . tháng .. /. 
Thành phần tham dự:	 
	+ Chủ tọa:.....................................................................................
	+ Thư ký:.......................................................................................
	+ Tổng số:........................................................................................
	+ Vắng: ...........................................
	1...Lý do:
	2...Lý do:
	3. Lý do:
II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP: 
Kết thúc sinh hoạt chuyên môn vào lúc . giờ phút cùng ngày.
TTCM
THƯ KÝ

Tài liệu đính kèm:

 • docSo_sinh_hoat_chuyen_mon_mau_huyen_Phu_Quoc.doc