Tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Năm học 2011-2012

I. Môc tiªu

 *KiÕn thøc: HS n¾m ®­îc: “ Trªn tia Ox, cã mét vµ chØ mét M sao cho OM = m ( ®¬n vÞ dµi) ( m > 0).

 *Kü n¨ng: BiÕt c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc.

* Th¸i ®é: Gi¸o dôc tÝnh cÈn then ®o, ®Æt ®iÓm chÝnh x¸c.

II. ChuÈn bÞ

 - GV: SGK, th­íc th¼ng, compa

 - HS: th­íc th¼ng, com pa

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 608Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 11: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 01/11/2011
Ngµy d¹y:05/11/2011
TiÕt 11: VÏ ®o¹n th¼ng cho biÕt ®é dµi
I. Môc tiªu
	*KiÕn thøc: HS n¾m ®­îc: “ Trªn tia Ox, cã mét vµ chØ mét M sao cho OM = m ( ®¬n vÞ dµi) ( m > 0).
	*Kü n¨ng: BiÕt c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc.
* Th¸i ®é: Gi¸o dôc tÝnh cÈn then ®o, ®Æt ®iÓm chÝnh x¸c.
II. ChuÈn bÞ
	- GV: SGK, th­íc th¼ng, compa
	- HS: th­íc th¼ng, com pa
III. Ph­¬ng ph¸p:
Ph­¬ng ph¸p nhËn d¹ng, quan s¸t, dù ®o¸n, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, ho¹t ®éng nhãm, th¶o luËn.
IV. Ho¹t ®éng trªn líp
	1. æn ®Þnh líp(1ph)
	- KiÓm tra sÜ sè: 6A
	2. KiÓm tra bµi cò : Lồng vào bài giảng
	3. D¹y häc bµi míi 
Ho¹t ®éng cña thÇy 
Ho¹t ®éng cña trß
Néi dung ghi b¶ng
H§1. VÏ ®o¹n th¼ng trªn tia (23ph)
- Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n c¸c c«ng viÖc sau:
+ VÏ mét tia Ox tuú ý
+ Dïng th­íc cã chia kho¶ng vÏ ®iÓm M trªn tia Ox sao cho OM = 2 cm. nãi c¸ch lµm.
+Dïng compa x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÓm M trªn Ox sao cho 
OM = 2 cm. 
?Nªu c¸ch lµm ?
GV ®­a VD2 lªn b¶ng phô.
? §Çu bµi cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?
? 2HS lªn b¶ng thao t¸c vÏ.
Cñng cè:
Bµi 1: Trªn tia 0x vÏ ®o¹n th¼ng 
0M = 2,5 cm(vë)
( b¶ng 0M = 25 cm)
0N = 3cm(vë)
(b¶ng 0N = 30cm)
C1: Dïng th­íc th¼ng cã chia ®é
C2: Dïng th­íc vµ com pa
? Nh×n vµo h×nh vÏ em cã nhËn xÐt g× vÞ trÝ 3 ®iÓm 0;M;N, ®iÓm nµo n»m gi÷a 2 ®iÓm cßn l¹i?
H§ 2. VÏ hai ®o¹n th¼ng trªn tia(7ph)
? 1HS ®äc VD (SGK/123)
? 1Hs lªn b¶ng thùc hiÖn ?
- VÏ mét tia Ox tuú ý
- Dïng th­íc cã chia kho¶ng vÏ ®iÓm Mvµ N trªn tia Ox sao cho OM = 2 cm, ON = 3 cm. 
- Trong ba ®iÓm O, M, N ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ?
- Tõ ®ã ta cã nhËn xÐt g× ?
- VÏ tia Ox
- Dïng th­íc chia kho¶ng:
§Æt th­íc sao cho v¹ch sè 0 trïng ...
HS: ®äc SGK (VD2) trong 5ph vµ nªu c¸ch vÏ
HS:
-VÏ ®o¹n th¼ng AB
-VÏ ®o¹n th¼ng CD = AB (b»ng compa vµ th­íc vµo vë)
1HS lªn b¶ng vÏ.
C¸c HS kh¸c vÏ vµo vë.
HS: §iÓm M n»m gi÷a 0 vµ N
- VÏ tia Ox
-Dïng th­íc chia kho¶ng:
§Æt th­íc sao cho v¹ch sè 0 trïng ...
- §iÓm M n»m gi÷a O vµ N
- Ph¸t biÓu thµnh nhËn xÐt
. VÏ ®o¹n th¼ng trªn tia
*VÝ dô 1: SGK
C¸ch vÏ: SGK/122
*NhËn xÐt : 
Trªn tia Ox bao giê còng vÏ ®­îc mét chØ mét ®iÓm M sao cho 
OM = a (®¬n vÞ dµi)
VÝ dô 2. SGK
2. VÏ hai ®o¹n th¼ng trªn tia
*VÝ dô: SGK
*NhËn xÐt: 
Trªn tia Ox, OM = a, ON = b, nÕu 0 < a < b th× ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ N
4. Cñng cè vµ vËn dông kiÕn thøc(12ph)
Bµi tËp 58. SGK
- Yªu cÇu lµm viÖc c¸ nh©n
- NhËn xÐt vµ hoµn thiÖn vµo vë.
Bµi tËp 58. SGK
- Yªu cÇu lµm viÖc c¸ nh©n
- NhËn xÐt vµ hoµn thiÖn vµo vë.
Bµi tËp 53. SGK
- NhËn xÐt quan hÖ OM vµ ON ? 
? Tõ ®ã suy ra ®iÓm nµo n»m gi÷a trong ba ®iÓm O, M, N ?
- Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy.
- NhËn xÐt vµ hoµn thiÖn vµo vë.
Bµi tËp 54. SGK
- NhËn xÐt quan hÖ OA vµ OB ? 
? Tõ ®ã suy ra ®iÓm nµo n»m gi÷a trong ba ®iÓm O, A, B ?
- Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy.
- NhËn xÐt vµ hoµn thiÖn vµo vë.
- Lµm viÖc c¸ nh©n vµo nh¸p
- Mét HS lªn b¶ng vÏ vµ tr×nh bµy c¸ch vÏ
- Hoµn thiÖn vµo vë. 
- Lµm viÖc c¸ nh©n vµo nh¸p
- Mét HS lªn b¶ng vÏ vµ tr×nh bµy c¸ch vÏ
- Hoµn thiÖn vµo vë.
HS: 0M < 0N
HS: M n»m gi÷a 0 vµ N
- Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy
- NhËn xÐt bµi lµm
- Hoµn thiÖn vµo vë
HS: 0A < 0B
=> A n»m gi÷a 0 vµ B
- Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy
- NhËn xÐt bµi lµm
- Hoµn thiÖn vµo vë
Bµi tËp 58. SGK
- VÏ tia Ax, trªn tia Ax vÏ B sao cho AB = 3,5 cm 
Bµi tËp 58. SGK
- VÏ tia Ax, trªn tia Ax vÏ B sao cho AB = 3,5 cm
Bµi tËp 53. SGK
V× OM < ON nªn M n»m gi÷a O vµ N, ta cã:
OM + MN = ON
Thay OM = 3 cm, ON = 6 cm
HS: 0M < 0N
HS: M n»m gi÷a 0 vµ N
- Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy
- NhËn xÐt bµi lµm
- Hoµn thiÖn vµo vë
Bµi tËp 54. SGK
HS: 0A < 0B
=> A n»m gi÷a 0 vµ B
- Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy
- NhËn xÐt bµi lµm
- Hoµn thiÖn vµo vë
5. H­íng dÉn häc ë nhµ(3ph)
	-Häc bµi theo SGK
	-Lµm bµi tËp 55, 56,5 7 SGK
	-§äc tr­íc bµi häc tiÕp theo ë nhµ.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài.doc