Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Dương Thị Thúy

*Nhận xét 1: Khoảng cách từ trung điểm của một đoạn thẳng đến các đầu mút luôn bằng nửa độ dài đoạn thẳng đó

* Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB

 

ppt 28 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 288Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Dương Thị Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên thực hiện:Dương Thị ThuýTrường THCS Thái Dương Thái Thuỵ Thai Bình NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê th¨m lípSè häc 6KIÓM TRA BµI CòCho điểm M nằm giữa hai điểm A và B.Biết AB = 4 cm, AM = 2 cm.Tính MB ?Bài tập:ABM0?Giải: Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B nênAM + MB = ABThay số: 2 + MB = 4MB = 4 – 2 = 2 (cm) Vậy MA = MB điểm M nằm giữa hai điểm A và B.So sánh MA với MB ?Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B.Biết AB = 4 cm, MA = 2 cm. So sánh MA và MB ?Bài tập:ABM?Giải: Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B nênAM + MB = ABThay số: 2 + MB = 4MB = 4 – 2 = 2 (cm) Vậy MA = MB TiÕt 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng1. Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm M của đoạn thẳng AB Điểm nằm giữa A,BCách đều A,BABMTrung điểm O của đoạn thẳng PQĐiểm nằm giữa P,QCách đều P,QTrung điểm I của đoạn thẳng MNĐiểm I nằm giữa M,NĐiểm I cách đều M,N* ( SGK/ T124 )TiÕt 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng1. Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm M của đoạn thẳng AB Điểm nằm giữa A,BCách đều A,BABM* (SGK/ T124)Bài tập 1: Cho biết trong các hình sau, hình nào M là trung điểm của đoạn thẳng ABABAABBMMM2,5 cm2,5 cm(hình 1)(hình 2)(hình 3)AM + MB = ABMA = MB* Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB* Nhận xét 1: Khoảng cách từ trung điểm của một đoạn thẳng đến các đầu mút luôn bằng nửa độ dài đoạn thẳng đó TiÕt 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng1. Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm M của đoạn thẳng AB ABM* (SGK/ T124)* Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng ABABMGiải:MA + MB = ABMA = MBMA = MB = AB12Vậy MA = MB = 5 = 2,5 (cm)12Bài tập 2: Cho đoạn thẳng AB = 5 cm . Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MA, MBDo M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên .Cho : AB = 5 cm M là trung điểm của đoạn thẳng ABHỏi : MA = ?, MB = ???AM + MB = ABMA = MB* Nhận xét 1: Khoảng cách từ trung điểm của một đoạn thẳng đến các đầu mút luôn bằng nửa độ dài đoạn thẳng đó 2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngTiÕt 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng1. Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm M của đoạn thẳng AB Điểm nằm giữa A,BCách đều A,BABM* (SGK/ T124)* Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB* Giải:MA + MB = ABMA = MBMA = MB = AB12Vậy MA = MB = 5 = 2,5 (cm)12Bài tập 2: Cho đoạn thẳng AB = 5 cm . Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MA, MBDo M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên .AB0M2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngBài tập 2: Cho đoạn thẳng AB = 5 cm . Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy* Cách 1: Dùng thước có chia khoảng* Cách vẽ: Trên tia AB vẽ điểm M sao cho AM = 2,5 cm* Cách 2: Gấp giấy * Nhận xét 1: Khoảng cách từ trung điểm của một đoạn thẳng đến các đầu mút luôn bằng nửa độ dài đoạn thẳng đó * Tìm độ dài đoạn thẳng AMTiÕt 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng1. Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm M của đoạn thẳng AB Điểm nằm giữa A,BCách đều A,BABM* (SGK/ T124)* Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng* Cách 1: Dùng thước có chia khoảng* Cách 2: Gấp giấy * Vẽ trung điểm bằng cách gấp giấy- Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy - Bước 2: Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào với điểm A - Bước 3: Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác địnhABABABMxyBước 1Bước 2Bước 3* Nhận xét 1: Khoảng cách từ trung điểm của một đoạn thẳng đến các đầu mút luôn bằng nửa độ dài đoạn thẳng đó AB B­íc 1: VÏ ®o¹n th¼ng AB trªn giÊy can ( giÊy trong )ABB­íc 2: GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A . ABB­íc 2: GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A . ABB­íc 2: GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A . ABB­íc 2: GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A . ABB­íc 2: GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A . ABB­íc 2: GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A . ABB­íc 2: GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A . ABB­íc 2: GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A . ABB­íc 2: GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A . ABB­íc 3: NÕp gÊp c¾t ®o¹n th¼ng AB t¹i 1 ®iÓm , ®ã lµ trung ®iÓm M cÇn x¸c ®Þnh ABMB­íc 3: NÕp gÊp c¾t ®o¹n th¼ng AB t¹i 1 ®iÓm , ®ã lµ trung ®iÓm M cÇn x¸c ®Þnh TiÕt 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng1. Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm M của đoạn thẳng AB Điểm nằm giữa A,BCách đều A,BABM* (SGK/ T124)* Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng* Cách 1: Dùng thước có chia khoảng* Cách 2: Gấp giấy * Vẽ trung điểm bằng cách gấp giấy- Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy - Bước 2: Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào với điểm A - Bước 3: Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác địnhABABABMxyBước 1Bước 2Bước 3* Nhận xét 1: Khoảng cách từ trung điểm của một đoạn thẳng đến các đầu mút luôn bằng nửa độ dài đoạn thẳng đó ABMTiÕt 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng1. Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm M của đoạn thẳng AB Điểm nằm giữa A,BCách đều A,BABM* (SGK/ T124)* Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng* Cách 1: Dùng thước có chia khoảng* Cách 2: Gấp giấy ? Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần bằng nhau thì làm như thế nào ? * Nhận xét 2 : Mỗi đoạn thẳng chỉ có duy nhất một trung điểm *Nhận xét 1: Khoảng cách từ trung điểm của một đoạn thẳng đến các đầu mút luôn bằng nửa độ dài đoạn thẳng đó Một số hình ảnh của trung điểm trong thực tếABMCân RobecvanCầu bập bênhTiÕt 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng1. Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm M của đoạn thẳng AB Điểm nằm giữa A,BCách đều A,BABM* (SGK/ T124)* Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng* Cách 1: Dùng thước có chia khoảng* Cách 2: Gấp giấy * Nhận xét 2 : Mỗi đoạn thẳng chỉ có duy nhất một trung điểm *Nhận xét 1: Khoảng cách từ trung điểm của một đoạn thẳng đến các đầu mút luôn bằng nửa độ dài đoạn thẳng đó Bài tập 3: Khi nào ta có thể kết luận I là trung điểm của đoạn thẳng MN ?a, IM = INb, MI + IN = MNc, MI + IN = MN và IM = INd, IM = IN MN12=Kết luậnĐ/SSửa lạiSSĐĐIM = INMI + IN = MNMI + IN = MNIM = IN( Các kết luận sau đúng(Đ) hay sai(S)?Trung điểm của đoạn thẳng ĐịnhnghĩaCách đều hai đầu đoạn thẳngNằm giữa hai đầu mútCách vẽTiÕt 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng1. Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm M của đoạn thẳng AB Điểm nằm giữa A,BCách đều A,BABM* (SGK/ T124)* Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng* Cách 1: Dùng thước có chia khoảng* Cách 2: Gấp giấy * Nhận xét 2 : Mỗi đoạn thẳng chỉ có duy nhất một trung điểm *Nhận xét 1: Khoảng cách từ trung điểm của một đoạn thẳng đến các đầu mút luôn bằng nửa độ dài đoạn thẳng đó Hướng dẫn về nhàBài tập 4:Điền từ thích hợp vào ô trống. để được câu đúngĐiểm ..(1).. là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu điểm M(2). A,B và MA= ..(3).2) Nếu điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì ..(4).. = (5). = AB12 Mnằm giữaMBMAMB* Làm các bài tập: 60,61,62,63,64,65 (SGK/T126) 1234Cho ba điểm H,I,K thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu HK + KI = HI Điểm K nằm giữa hai điểm H và IMB = 6 cm, AB = 8 cmĐúngEF = 8cmMột chú chim non bị lạc, không biết đường về nhà . Các em hãy giúp chú chim non này bằng cách trả lời đúng các câu hỏi từ 1 đến 4 nhé ! Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4 cm. Tính độ dài đoạn thẳng EFMEF Cho hình vẽ. Em hãy cho biết : Đi từ A đến B đi theo đoạn thẳng là ngắn nhât đúng hay sai?ABCho điểm M nằm trên đoạn thẳng AB . Biết AM = 2 cm, độ dài đoạn thẳng MB gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AM.Tìm độ dài các đoạn thẳng MB và ABAMBXin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh !

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 10. Trung điểm của đoạn thẳng - Dương Thị Thúy - Trường THCS Thái Dương Thái Thụy Thái Bình.ppt