Tiết 15, Bài 11: Mục đích học tập của học sinh (Tiết 2) - Đỗ Thị Hoa

I.MỤC TIÊU :

1.Kiến thức :

- hiểu thế nào là mục đích học tập của học sinh.

- Xác định đúng và mục đích học tập sai.

- Hiểu được ý nghĩa của việc xác định mục đích học tập đúng đắn.

2.Thái độ :

- Có ý thức, nghị lực , thực hiện mục đích đã định.

3.Kĩ năng :

- Biết xác định mục đích học tập đúng đắn cho bản thân và những việc cần làm để thực hiện mục đích đó.

II-CÁC KĨ NĂNG CẦN GIÁO DỤC:

- Kĩ năng đặt mục tiờu học tập.

- Kĩ năng lập kế hoạch để thực hiện mục tiờu học tập

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 15/09/2015 Lượt xem 1091Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 15, Bài 11: Mục đích học tập của học sinh (Tiết 2) - Đỗ Thị Hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15 Ngày soạn : 23/11/2013
Tiết 15 Ngày dạy : 27/11/2013
 BÀI11 :MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SIN(Tiết 2)
I.MỤC TIÊU :
1.Kiến thức :
- hiểu thế nào là mục đích học tập của học sinh.
- Xác định đúng và mục đích học tập sai.
- Hiểu được ý nghĩa của việc xác định mục đích học tập đúng đắn.
2.Thái độ :
- Có ý thức, nghị lực , thực hiện mục đích đã định.
3.Kĩ năng :
- Biết xác định mục đích học tập đúng đắn cho bản thân và những việc cần làm để thực hiện mục đích đó.
II-CÁC KĨ NĂNG CẦN GIÁO DỤC:
- Kĩ năng đặt mục tiờu học tập.
- Kĩ năng lập kế hoạch để thực hiện mục tiờu học tập
III-HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
 1.Ổn định : Kiểm tra sĩ số lớp học
 Lớp 6A1. Lớp 6A2. 
 Lớp 6A3 Lớp 6A4. 
Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn HS t×m hiÓu tiÕp néi dung bµi häc.
- Yªu cÇu tr×nh bµy kÕt qu¶ ®iÒu tra môc ®Ých vµ ­íc m¬ cña c¸c b¹n trong líp.
? V× sao l¹i cã ­íc m¬ nh­ thÕ vµ muèn ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã ph¶i lµm g× cho hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai?
? Em h·y cho biÕy nh÷ng viÖc lµm ®óng ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých häc tËp?
? H·y kÓ nh÷ng tÊm g­¬ng cã môc ®Ých häc tËp mµ HS biÕt v­ît khã kh¨n, v­ît lªn sè phËn ®Ó häc tèt ë ®Þa ph­¬ng?
? VËy ®Ó thùc hiÖn ®­îc môc ®Ých häc tËp häc sinh cã nhiÖm vô g×?
Ho¹t ®éng 2: Huíng dÉn HS gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp.
- Gäi HS ®äc bµi tËp a (SGK)
? §ång ý víi quan ®iÓm nµo? V× sao?
? Kh«ng ®ång ý víi quan ®iÓm nµo? V× sao?
? Môc ®Ých häc tËp cña em lµ g×? T¹i sao?
- GV ph¸t phiÕu häc tËp theo d·y bµn.
+ PhiÕu sè 1: §¸nh dÊu x vµo « trèng t­¬ng øng nh÷ng ®éng c¬ häc tËp mµ em cho lµ hîp lÝ.
+ PhiÕu sè 2: §Ó thùc hiÖn môc ®Ých häc tËp, em thÊy b¶n th©n ®· thùc hiÖn tèt nh÷ng ®iÒu g×?
+ PhiÕu sè 3: B¹n Quang ®Õn nhµ b¹n TuÊn ®Þnh trao ®æi bµi. ChuÈn bÞ kiÓm tra bµi: “TÝch cùc, tù gi¸c trong ho¹t ®éng tËp thÓ, ho¹t ®éng x· héi”. ThÊy TuÊn ®ang ®äc s¸ch: “Ng­êi tèt viÖc tèt”, b¹n Quang hái ngµy mai kiÓm tra m«n GDCD, sao cËu ®äc s¸ch nµy? Em thö ®o¸n xem TuÊn tr¶ lêi Quang nh­ thÕ nµo?
II. Néi dung bµi häc: (tiÕp)
- HS tr×nh bµy.
- HS tù béc lé.
- Cã kÕ ho¹ch
- Tù gi¸c
- ChuÈn bÞ tèt ph­¬ng tiÖn
- §äc tµi liÖu
- Cã ph­¬ng ph¸p häc tËp
- VËn dông vµo cuéc sèng.
- Tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ, ho¹t ®éng x· héi.
- HS kÓ:
+ Bè Hoµ mÊt sím, mét m×nh mÑ nu«i hai chÞ em, nhµ nghÌo nh÷ng hai chÞ em Hoµ vÉn cè g¾ng häc tËp giái.
+ Bè mÑ b¹n Trang ®· li dÞ, Trang ph¶i ë víi bµ. Bµ giµ yÕu nghÌo khæ, nh­ng Trang vÉn v­ît lªn vµ ®¹t thµnh tÝch tèt trong häc tËp.
+ B¹n Lª bÞ bÖnh tim bÈm sinh vÉn yªu ®êi, ch¨m häc. 
2. NhiÖm vô cña HS:
- Tu d­ìng ®¹o ®øc;
- Häc tËp tèt;
- TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi.
-> ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch.
III. Bµi tËp:
a. HS tù gi¶i quyÕt.
b. HS lµm viÖc theo bµn.
- §¸p ¸n sai: häc tËp v× ®iÓm sè; häc tËp v× giµu cã.
- HS béc lé.
- TuÊn sÏ nãi víi Quang: ®äc s¸ch “Ng­êi tèt viÖc tèt” ®Ó cã thªm vÝ dô minh ho¹ cho bµi häc. V× nh÷ng g­¬ng tèt, ng­êi tèt cã tinh thÇn tËp thÓ vµ tham gia tèt c«ng t¸c x· héi.
4.Củng cố : Cho hs nhắc lại nội dung bài học .
5.Đánh giá: xác định mục đích học tập của em và so sánh với mục đích học tập của các bạn.
6.Hoạt động nối tiếp: Về học bài chuẩn bị bài tiếp theo.
7- Rút kinh nghiệm: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 11. Mục đích học tập của học sinh - Đỗ Thị Hoa - Trường THCS Liêng Trang.doc