Tiết 21, Bài 6: Tia phân giác của một góc - Nguyễn Thị Kim Thu

 * MỤC TIÊU BÀI GIẢNG

Kiến thức cơ bản:

 + Hiểu tia phân giác là gì?

 + Hiểu đường phân giác của góc là gì?

Kĩ năng cơ bản: Biết vẽ tia phân giác của góc

Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi đo, vẽ, gấp giấy.

 

ppt 17 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 348Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 21, Bài 6: Tia phân giác của một góc - Nguyễn Thị Kim Thu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së Gi¸o Dôc & §µo T¹o B¾c K¹n Trường PTDTNT Chợ §ånbµi so¹n h×nh häc 6Tiết 21: 	§6. Tia phân giác của một góc.Gi¸o viªn: Nguyễn Thị Kim ThuHỘI THẢO KHOA HỌC Năm học 2009 -2010VỀ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CẤP THCS * MỤC TIÊU BÀI GIẢNGKiến thức cơ bản:	+ Hiểu tia phân giác là gì?	+ Hiểu đường phân giác của góc là gì?Kĩ năng cơ bản: Biết vẽ tia phân giác của góc Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi đo, vẽ, gấp giấy.Baøi taäp :Treân cuøng moät nöûa maët phaúng bôø chöùa tia Ox, veõ tia Oy, Oz sao cho xOy = 800 , xOz = 400. a. Tia Oz coù naèm giöõa tia Ox vaø tia Oy khoâng?b.Tính yOz , so saùnh : yOz vaø xOz ?kiÓm tra bµi còGIAÛIOxy40o80ozVaäy : zOx = zOy = 400a.Ta coù:: xOz = 400, xOy = 800Do ñoù xOz < xOy Neân tia Oz naèm giöõa hai tia Ox vaø Oy. xOz + zOy = xOyTöø ñoù : 400 + zOy = 800b.Ta coù :Suy ra : zOy = 400kiÓm tra bµi còTia ph©n gi¸c cña gãcTiết 21 §6.1. Tia ph©n gi¸c cña mét gãc lµ g× ?*§Þnh nghÜa (SGK-85)xyzOTia phaân giaùc cuûa moät goùc laø tia naèm giöõa hai caïnh cuûa goùc vaø taïo vôùi hai caïnh aáy hai goùc baèng nhau . 0acb0b là tia phân giác của góc a0c * Caùc khaúng ñònh sau ñuùng hay sai? Vì sao? pCE0DH2H3S0E lµ tia ph©n gi¸c cña góc C0DSNhaän Bieát0n là tia phân giác của góc m0p0450H1nmĐTia ph©n gi¸c cña gãc1. Tia ph©n gi¸c cña mét gãc lµ g× ?§Þnh nghÜa :(SGK-85)xyzOTia phaân giaùc cuûa moät goùc laø tia naèm giöõa hai caïnh cuûa goùc vaø taïo vôùi hai caïnh aáy hai goùc baèng nhau. Tia Oz naèm giöõa hai tia Ox , Oy xOz = yOz Tia Oz laø tia phaân giaùc cuûa gãc xOy Tiết 21 §6.Tia ph©n gi¸c cña gãc1. Tia ph©n gi¸c cña mét gãc lµ g× ?a. Duøng thöôùc ño goùc:Ví duï : Veõ tia phaân giaùc Oz cuûa goùc xOy coù soá ño 640.Ta coù: xOz = zOyMaø xOz + zOy = 640Suy ra xOz = 6402= 3202. C¸ch vÏ tia ph©n gi¸c cña mét gãc:Oy32o64ozxb. GÊp giÊy:(sgk)32oTiết 21 §6.Oxytt’Hai tia Ot, Ot’ laø tia phaân giaùc cuûa goùc beït xOyGoùc beït coù hai tia phaân giaùc laø hai tia ñoái nhau? H·y vÏ tia ph©n gi¸c cña gãc bÑt1TIA PHAÂN GIAÙC CUÛA MOÄT GOÙC LAØ GÌ ?2CAÙCH VEÕ TIA PHAÂN GIAÙC CUÛA MOÄT GOÙCa. Duøng thöôùc ño goùc:b. Gaáp giaáy:Nhaän xeùt:- Moãi goùc ( khoâng phaûi laø goùc beït) chæ coù moät tia phaân giaùc.3CHUÙ YÙÑöôøng thaúng chöùa tia phaân giaùc cuûa moät goùc laø ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc ñoù.OnyxmOyxmnTia ph©n gi¸c cña gãcxy Tia Oz naèm giöõa hai tia Ox , Oy xOz = yOz Tia Oz laø tia phaân giaùc cuûa xOyzOTiết 21 §6. Baøi 32/87(SGK): Khi nào ta kết luận được Ot là tia phân giác của góc xOy? Trong nhöõng caâu traû lôøi sau, em haõy choïn nhöõng caâu ñuùng: Tia Ot laø tia phaân giaùc cuûa xOy khi : xOt = yOtb) xOt + tOy = xOyc) xOt + tOy = xOy vaø xOt = yOtd) xOt = yOt = 2xOyTia ph©n gi¸c cña mét gãc lµ g×?C¸ch vÏ tia ph©n gi¸c cña mét gãc m0?C¸c c¸ch chøng minh tia ph©n gi¸c cña mét gãc ?CñNG Cè BµIOx654321654321yz 1. BẰNG th­íc th¼ng 2 lÒ 2. BẰNG Ê KE:xOyzBµi 1. Trong c¸c h×nh vÏ sau cho biÕt tia nµo lµ tia ph©n gi¸c cña mét gãc.)Oxzy)))Otuv))OacbBµi 30 (SGK). Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ tia Ot, Oy sao cho: a) Tia Ot cã n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy kh«ng?b) So s¸nh gãc tOy vµ gãc xOt.c) Tia Ot cã lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy kh«ng? V× sao?OxtyCñNG Cè BµITr¶ lêi: Tia OC, tia 0Z)Oxzy)))Otuv))OacbBµi 30 (SGK). Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, vÏ tia Ot, Oy sao cho: Tr¶ lêi:a) Tia Ot cã n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy b) gãc tOy vµ gãc xOt b»ng nhauc) Tia Ot lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy V×: Tia Ot n»m gi÷a hai tia O x vµ Oy.Gãc xOt b»ng gãc tOy OxtyCñNG Cè BµI

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 6. Tia phân giác của góc - Nguyễn Thị Kim Thu - Trường PTDTNT Chợ Đồn.ppt