Tiết 22: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Trường THCS Đại Nàn

Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5?

 Trong các số: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

-Số nào chia hết cho 2?

-Số nào chia hết cho 5?

-Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

 

ppt 15 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 09/01/2016 Lượt xem 597Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 22: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Trường THCS Đại Nàn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRÖÔØNG THCS ĐẠI NÀIKIỂM TRA BÀI CŨPhát biểu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5? Trong các số: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.-Số nào chia hết cho 2?-Số nào chia hết cho 5? -Số nào chia hết cho cả 2 và 5?Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có gì khác với dấu hiệuchia hết cho 2, cho 5 không?2) Xét số a = 2124; b = 5124 thực hiện phép chia kiểm tra số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9?1. Nhaän xeùt môûø ñaàu*Nhận xét:Moïi soá ñeàu ñöôïc vieát döôùi daïng toång caùc chöõ soá cuûa noù coäng vôùi moät soá chia heát cho 9.Tieát 22: DAÁU HIEÄU CHIA HEÁT CHO 3, CHO 9100.a + 10.b + cHaõy vieát 100 thaønh 99+1, 10 thaønh 9+1 = (99+1).a + (9+1).b + c= 99.a + a + 9.b + b + c= (a+b+c) + (99.a + 9.b) = (toång caùc chöõ soá) + (soá chia heát cho 9)- VD: Xeùt soá = AÙp duïng tính chaát nhaân 1 soá vôùi 1 toång? Moïi soá töï nhieân ñeàu vieát ñöôïc döôùi daïng naøo? = (a+b+c) + (9.11.a + 9.b)2. Daáu hieäu chia heát cho 9* Ví duï: AÙp duïng nhaän xeùt môû ñaàu , xeùt xem: Soá 621 coù chia heát cho 9 khoâng?= 9 + (soá chia heát cho 9)Soá 621 chia heát cho 9 vì caû hai soá haïng ñeàu chia heát cho 9.Soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9621 = (6+2+1) + (soá chia heát cho 9)Giaûi:NX: Moïi soá ñeàu ñöôïc vieát döôùi daïng toång caùc chöõ soá cuûa noù coäng vôùi moät soá chia heát cho 9.* Keát luaän 1:* Ví duï: AÙp duïng nhaän xeùt môû ñaàu , xeùt xem: Soá 712 coù chia heát cho 9 khoâng?= 10 + (soá chia heát cho 9)Soá 712 khoâng chia heát cho 9 vì moät soá haïng chia heát cho 9 coøn moät soá haïng khoâng chia heát cho 9.Soá coù toång caùc chöõ soá khoâng chia heát cho 9 thì khoâng chia heát cho 9712 = (7+1+2) + (soá chia heát cho 9)Giaûi:NX: Moïi soá ñeàu ñöôïc vieát döôùi daïng toång caùc chöõ soá cuûa noù coäng vôùi moät soá chia heát cho 9.* Keát luaän 2:* Daáu hieäu: Soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9 vaø chæ nhöõng soá ñoù môùi chia heát cho 9?1: Trong caùc soá sau, soá naøo chia heát cho 9, soá naøo khoâng chia heát cho 9? 621 ; 1205 ; 1327 ; 6354* Daáu hieäu: Soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9 vaø chæ nhöõng soá ñoù môùi chia heát cho 9Giaûi:6354 9 Vì 6+3+5+4 = 18 9MM621 9 Vì 6+2+1 = 9 9MM1205 9 Vì 1+2+0+5 = 8 9MM1327 9 Vì 1+3+2+7 = 13 9MM3. Daáu hieäu chia heát cho 3* Ví duï: AÙp duïng nhaän xeùt môû ñaàu, xeùt xem: Soá 621 coù chia heát cho 3 khoâng?= 9 + (soá chia heát cho 3)Soá 621 chia heát cho 3 vì caû hai soá haïng ñeàu chia heát cho 3.Soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 3 thì chia heát cho 3621 = (6+2+1) + (soá chia heát cho 9)Giaûi:NX: Moïi soá ñeàu ñöôïc vieát döôùi daïng toång caùc chöõ soá cuûa noù coäng vôùi moät soá chia heát cho 9.* Keát luaän 1:* Ví duï: AÙp duïng nhaän xeùt môû ñaàu , xeùt xem: Soá 712 coù chia heát cho 3 khoâng?= 10 + (soá chia heát cho 3)Soá 712 khoâng chia heát cho 3 vì moät soá haïng chia heát cho 3 coøn moät soá haïng khoâng chia heát cho 3.Soá coù toång caùc chöõ soá khoâng chia heát cho 3 thì khoâng chia heát cho 3712 = (7+1+2) + (soá chia heát cho 9)Giaûi:NX: Moïi soá ñeàu ñöôïc vieát döôùi daïng toång caùc chöõ soá cuûa noù coäng vôùi moät soá chia heát cho 9.* Keát luaän 2:* Daáu hieäu: Soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 3 thì chia heát cho 3 vaø chæ nhöõng soá ñoù môùi chia heát cho 3Giaûi :?2: Ñieàn vaøo daáu * ñeå ñöôïc soá * Daáu hieäu: Soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 3 thì chia heát cho 3 vaø chæ nhöõng soá ñoù môùi chia heát cho 3Ñeå khiM(1+ 5+ * +7) 3M=> (13+ * ) 3maø * laø chöõ soá=> * { 2; 5; 8 }Vaäy * { 2; 5; 8 }1. Nhaän xeùt môûø ñaàu2. Daáu hieäu chia heát cho 93. Daáu hieäu chia heát cho 3 Soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 3 thì chia heát cho 3 vaø chæ nhöõng soá ñoù môùi chia heát cho 3.Moïi soá ñeàu ñöôïc vieát döôùi daïng toång caùc chöõ soá cuûa noù coäng vôùi moät soá chia heát cho 9. Soá coù toång caùc chöõ soá chia heát cho 9 thì chia heát cho 9 vaø chæ nhöõng soá ñoù môùi chia heát cho 9.TiÕt 22: dÊu hiÖu chia hÕt cho 3, cho 9.? Dấu hiệu chia hết cho 3,cho 9 có gì khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 không ?Daáu hieäu chia heát cho 2,cho 5 phuï thuoäc vaøo chöõ soá taän cuøng.Daáu hieäu chia heát cho 3,cho 9 phuï thuoäc vaøo toång caùc chöõ soáá .Giaûi:Soá chia heát cho 3 laø: 1347 ; 6534 ; 93 258Soá chia heát cho 9 laø: 6534 ; 93 2584) Baøi taäp: Baøi 101 trang 41 SGKTrong caùc soá sau , soá naøo chia heát cho 3, soá naøo chia heát cho 9? 187 ; 1347 ; 2515 ; 6534 ; 93 258.Caùc soá chia heát cho 9 thì coù chia heát cho 3 hay khoâng?* Nhaän xeùt: Moïi soá chia heát cho 9 ñeàu chia heát cho 3 Baøi 104 trang 42 SGKÑieàn vaøo daáu * ñeå:Giaûi:=> * = 0 hoaëc 53(loaïi)3(ñuùng)Vaäy * = 5c)=> b = 0 maø a laø chöõ soá khaùc 0=> a = 9 Giaûi:Cho caùc soá : 3564 ; 4352 ; 6531; 6570 ;1248.a) Vieát taäp hôïp A caùc soá chia heát cho 3 trong caùc soá treân.b) Vieát taäp hôïp B caùc soá chia heát cho 9 trong caùc soá treân.c) Duøng kí hieäu ñeå theå hieän moái quan heä giöõa hai taäp hôïp A vaø B Baøi 102 trang 41 SGKa) A = 3564 ; 6531 ; 6570 ; 1248b) B =3564; 6570c) B A H­íng dÉn vÒ nhµ-Häc thuéc vµ n¾m v­ng dÊu hiÖu chia hÕt cho 3, cho 9-Lµm hoµn chØnh c¸c bµi tËp 103, 104, 105 ë SGK-Lµm bµi tËp 137, 138 ë SBT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 12 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Trường THCS Đại Nàn.ppt