Tiết 24, Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên (Hội giảng mùa xuân 2009)

Hãy tưởng tượng giữa sân bóng đá có một quả bóng khổng lồ và rất nhiều học sinh từ mọi phía chạy tới xô đẩy quả bóng. Vì những xô đẩy này không cân bằng nên quả bóng lúc bay lên, khi rơi xuống, lúc bật sang trái, khi lăn qua phải.

Trò chơi này tưởng như chẳng có liên quan gì tới nguyên tử, phân tử, thế mà lại có thể giúp ta hiểu được một trong những tính chất quan trọng của nguyên tử, phân tử.

 

ppt 20 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 370Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 24, Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên (Hội giảng mùa xuân 2009)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c em häc sinh líp 8Héi gi¶ng mïa xu©n2009KIỂM TRA BÀI CŨGãi c©u hái sè 1Gãi c©u hái sè 2?NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊNTiÕt 24 – bµi 20Hãy tưởng tượng giữa sân bóng đá có một quả bóng khổng lồ và rất nhiều học sinh từ mọi phía chạy tới xô đẩy quả bóng. Vì những xô đẩy này không cân bằng nên quả bóng lúc bay lên, khi rơi xuống, lúc bật sang trái, khi lăn qua phải.Trò chơi này tưởng như chẳng có liên quan gì tới nguyên tử, phân tử, thế mà lại có thể giúp ta hiểu được một trong những tính chất quan trọng của nguyên tử, phân tử.TiÕt 24: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN?TiÕt 24: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN?KQ: Các hạt phấn hoa trong nước chuyển động không ngừng vÒ mäi phÝaI. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO: Quan s¸t c¸c h¹t phÊn hoa trong n­ícC1: Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm Bơ- rao?C2: Các học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Bơ-rao?Phân tử nướcHạt phấn hoaC3: Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động?TiÕt 24: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN?I. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO: II. CÁC NGUYÊN TỬ PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY §øng yªn?HẠT PHẤN HOASự va chạm của các phân tử nước vào hạt phấn hoaAn-be Anh-xtanh (1879 -1955) TiÕt 24: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN?I. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO: II. CÁC NGUYÊN TỬ PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY §øng yªn?C3: Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động?Các phân tử nước chuyển động hỗn độn không ngừng, va chạm vào hạt phấn hoa làm hạt phấn hoa cũng chyển động không ngừngKL: Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngTiÕt 24: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN?I. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO: II. CÁC NGUYÊN TỬ PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY §øng yªn?KL: Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừngIII. CHUYỂN ĐỘNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ:Nhiệt độ thấpTiÕt 24: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN?I. THÍ NGHIỆM BƠ–RAO: II. CÁC NGUYÊN TỬ PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY §øng yªn?Nhiệt độ caoKL: Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng * Các nguyên tử, phân tử ....................... không ngừngTiÕt 24: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN?* Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử................................chuyển độngchuyển động càng nhanh * Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng* Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanhGhi nhíC4Đổ nhẹ nước vào bình đựng dung dịch đồng sunfat màu xanhHiện tượng phân tử các chất tự hoà lẫn vào nhau gọi là hiện tượng khuếch tánIIIIIIIVVCác phân tử nước và CuSO4 đều chuyển động không ngừng về mọi phía. Nên các phân tử CuSO4 có thể chuyển động lên phía trên và các phân tử nước có thể chuyển động xuống phía dưới. Đến lúc nào đó thì chúng hoà lẫn vào nhau.IV. Vận dụngVận dụngC5Tại sao trong nước hồ, ao, sông, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều?Trong nước có không khí là do các phân tử không khí chuyển động không ngừng về mọi phía và xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước20.1: Trong c¸c hiÖnt­îng sau ®©y, hiÖn t­îng nµo kh«ng ph¶i do chuyÓn ®éng kh«ng ngõng cña c¸c nguyªn tö, ph©n tö g©y ra? H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng.A. Sù khuÕch t¸n cña ®ång sunfat vµo nướcC. Sù t¹o thµnh giã.B. Qu¶ bãng bay dï ®­îc buéc thËt chÆt vÉn bÞ xÑp dÇn theo thêi gian.D. §­êng tan vµo n­íc. ?Vận dụngC6Hiện tượng khuếch tán có xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ không? Tại sao?Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn khi nhiệt độ tăng vì khi nhiệt độ tăng các phân tử chuyển động nhanh hơn -> các chất tự hoà lẫn vào nhau nhanh hơnGHI NHỚ1. Các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng2. Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh* Học thuộc phần ghi nhớ* Làm các bài tập 20.(15) trong sách bài tập trang 27* Đọc phần “ Có thể em chưa biết”Bµi tËp vÒ nhµë nhiÖt ®é 0oC c¸c ph©n tö hi®r« chuyÓn ®éng víi vËn tèc trung b×nh kho¶ng 1700m/s, nghÜa lµ kho¶ng 6120km/h, nhanh gÊp h¬n 5 lÇn c¸c m¸y bay ph¶n lùc hiÖn ®¹iC¸c ph©n tö khÝ chuyÓn ®éng trong phßng víi vËn tèc trung b×nh tõ 100m/s ®Õn 200m/s. T¹i sao khi më lä n­íc hoa ë ®Çu líp th× ph¶i vµi gi©y sau ë cuèi líp míi ngöi thÊy mïi n­íc hoa? Cã thÓ em ch­a biÕtTiết học đến đây là kết thúcChúc các em học tốtKiÓm tra bµi cò: Chän c¸c c©u tr¶ lêi ®óng (b»ng c¸ch kÝch chuét chän vµo « sè cña c©u hái)Các chất đều được cấu tạo từ các nguyên tử hay phân tửGiữa các phân tử , nguyên tử  có khoảng cáchCá sống được nhờ trong nước có không khíĐổ 50 cm3 nước vào 50 cm3 rượuta được ít hơn 100cm3 hỗn hợpĐổ 50 cm3 nước vào 50 cm3 rượu ta được 100cm3 hỗn hợpĐổ 50 cm3 nước vào 50 cm3 rượu ta được nhiều hơn 100 cm3 hỗn hợpCó thể quan sát các nguyên tử , phân tử bằng kính hiển vi hiện đạiQuả bóng bay bơm căng buộc chặt thì không khí trong nó vẫn chui qua khoảng cách phân tử cao su ra ngoàiQuả bóng bay bơm căng buộc chặt thì sau một thời gian cũng bị xẹp vì không khí trong nó co lại Các phân tử không khí không thể nằm xen giữa khoảng cách của các phân tử nướcKiÓm tra bµi cò C©u1. C¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o nh­ thÕ nµo? C©u 2. T¹i sao khi bãng bay dï ®­îc b¬m c¨ng vµ buéc chÆt th× ®Ó l©u ngµy vÉn bÞ xÑp ®i? Chän c©u tr¶ lêi ®óngV× khi míi thæi, kh«ng khÝ tõ miÖng vµo bãng cßn nãng, sau ®ã l¹nh nªn co l¹i.V× cao su lµ chÊt ®µn håi nªn sau khi bÞ thæi c¨ng nã tù ®éng co l¹i.V× kh«ng khÝ nhÑ nªn cã thÓ chui qua chç buéc ra ngoµiV× gi÷a c¸c ph©n tö cña chÊt lµm vá bãng cã kho¶ng c¸ch nªn c¸c ph©n tö kh«ng khÝ cã thÓ qua ®ã ra ngoµi

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên.ppt