Tiết 25, Bài 25: Vẽ tranh Đề tài mẹ của em - Lê Thị Quyên

5 bước:

+ Bước 1: Chọn nội dung đề tài.

+ Bước 2: Vẽ phác mảng cho phần hình ảnh chính, hình ảnh phụ.

+ Bước 3: Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ.

+ Bước 4: Sửa hình chi tiết

+ Bước 5: Vẽ màu.

 

ppt 17 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 1763Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 25, Bài 25: Vẽ tranh Đề tài mẹ của em - Lê Thị Quyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CƠ GIÁO Mơn : Mỹ thuật 6Giáo Viên : Lê Thị Quyên*Kiểm tra bài cũ:? Nêu các bước tiến hành một bài vẽ tranh đề tài?Đáp án:5 bước:+ Bước 1: Chọn nội dung đề tài.+ Bước 2: Vẽ phác mảng cho phần hình ảnh chính, hình ảnh phụ.+ Bước 3: Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ.+ Bước 4: Sửa hình chi tiết+ Bước 5: Vẽ màu. "®Ị tµi mĐ cđa em" Tiết 25 Bµi 25 : VÏ tranh:* Quan s¸t tranh bªn vµ tr¶ lêi c©u hái theo nhãm:Tranh 3Tranh 4Tranh 1Tranh 2Trong tranh cĩ những hình ảnh gì ? Đâu là hình ảnh chính ?Vì sao I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI : "®Ị tµi mĐ cđa em"MÜ thuËt: Bµi 25 : VÏ tranh:I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :- Hình ¶nh ng­êi mĐ ®ang cÊy lĩa. "®Ị tµi mĐ cđa em"MÜ thuËt: Bµi 25 : VÏ tranh:- Hình ¶nh ng­êi mĐ ®ang dän vƯ sinhI.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :"®Ị tµi mĐ cđa em"MÜ thuËt: Bµi 25 : VÏ tranh:- Hình ¶nh ng­êi mĐ ®ang nÊu ăn.I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI : "®Ị tµi mĐ cđa em"MÜ thuËt: Bµi 25 : VÏ tranh: Hình ¶nh ng­êi mĐ ®ang chăm em èm.I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI : "®Ị tµi mĐ cđa em"MÜ thuËt: Bµi 25 : VÏ tranh:? Ngoµi hình ¶nh ng­êi mĐ víi nhưng c«ng viƯc trong c¸c bøc tranh bªn em h·y kĨ thªm mét sè c«ng viƯc kh¸c cđa mĐ mµ em biÕt?Tranh 1Tranh 2Tranh 3Tranh 4I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :"®Ị tµi mĐ cđa em"MÜ thuËt: Bµi 25 : VÏ tranh:I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :"®Ị tµi mĐ cđa em"MÜ thuËt: Bµi 25 : VÏ tranh:II. CÁCH VẼ TRANH : + B­íc 3: VÏ chi tiÕt, sưa hình.+ B­íc 1: VÏ ph¸c m¶ng cho phÇn hình chÝnh,phơ. + B­íc 2: VÏ ph¸c phÇn hình chÝnh, phơ. + B­íc 4: VÏ mµu.I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI : "®Ị tµi mĐ cđa em"MÜ thuËt: Bµi 25 : VÏ tranh:III. THỰC HÀNH II. CÁCH VẼ TRANH : I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI :Một số bài tham khảo "®Ị tµi mĐ cđa em"MÜ thuËt: Bµi 25 : VÏ tranh: VÏ mét bøc tranh vỊ “®Ị tµi mĐ cđa em” .III. Thùc hµnh:Quan sát các tranh và nhận xét:* Nội dung* Cách xắp xếp bố cục* Màu sắc.I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI : II. CÁCH VẼ TRANH : "®Ị tµi mĐ cđa em"MÜ thuËt: Bµi 25 : VÏ tranh:III. Thùc hµnh:bµi tËp vỊ nhµ* Hoµn thµnh bµi vÏ.* VÏ mét tranh kh¸c vỊ ®Ị tµi ng­êi mĐ mµ em thÝch. * S­u tÇm kiĨu chữ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm, chuÈn bÞ bµi häc sau.I.TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI : II. CÁCH VẼ TRANH : BÀI HỌC KẾT THÚC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 25. Vẽ tranh - Đề tài Mẹ của em - Lê Thị Quyên.ppt