Tiết 26, Bài 26: Thường thức mĩ thuật - Vài nét về mĩ thuật Ý (Italia) thời kì phục hưng - Chư Thanh Lưu

- Phục Hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn những giá trị của nền mĩ thuật Hi Lạp ,La Mã cổ đại sau mét thêi gian bÞ thèng trÞ cña nhµ thê thiªn chóa gi¸o Trung cæ.

- Phong trào Phục Hưng khởi đầu ở Ý kéo dài từ thế kỉ XIV –XVI.

- Phong trào Phục Hưng diÔn ra trªn rÊt nhiÒu lÜnh vùc, nh­ ®iÖn ¶nh, ©m nh¹c, kiÕn tróc, ®iªu kh¾c v¨n ho¸ v¨n nghÖ, . nh­ng héi ho¹ lµ lo¹i h×nh ph¸t triÓn h¬n, c¶ vÒ chiÒu s©u còng nh­ chiÒu réng.

 

ppt 61 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 05/09/2015 Lượt xem 715Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tiết 26, Bài 26: Thường thức mĩ thuật - Vài nét về mĩ thuật Ý (Italia) thời kì phục hưng - Chư Thanh Lưu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÜ ThuËt 7GV: Chư Thanh LưuMÜ thuËt. TiÕt 26, bµi 26. Th­êng thøc mÜ thuËtVµi nÐt vÒ mÜ thuËt ý (Italia) thêi k× phôc h­ngiiiMét vµi ®Æc ®iÓm cña MT ý thêi k× Phôc h­ng iiC¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña MT ý thêi k× phôc h­ng:1. Giai ®o¹n 1 (thÕ kû XIV)3. Giai ®o¹n 3 (thÕ kû XVI)2. Gia ®o¹n 2 (thÕ kû XV) iVµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ phong trµo phôc h­ng ë ý:IVtrß ch¬i tæng kÕtKÕt thócI. Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ Phong trµo phôc h­ng ë ýMÜ thuËt. TiÕt 26, bµi 26. Th­êng thøc mÜ thuËtVµi nÐt vÒ mÜ thuËt ý (Italia) thêi k× phôc h­ng- Phục Hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn những giá trị của nền mĩ thuật Hi Lạp ,La Mã cổ đại sau mét thêi gian bÞ thèng trÞ cña nhµ thê thiªn chóa gi¸o Trung cæ.- Phong trào Phục Hưng khởi đầu ở Ý kéo dài từ thế kỉ XIV –XVI.- Phong trào Phục Hưng diÔn ra trªn rÊt nhiÒu lÜnh vùc, nh­ ®iÖn ¶nh, ©m nh¹c, kiÕn tróc, ®iªu kh¾c v¨n ho¸ v¨n nghÖ, .... nh­ng héi ho¹ lµ lo¹i h×nh ph¸t triÓn h¬n, c¶ vÒ chiÒu s©u còng nh­ chiÒu réng.Th¶o luËn nhãm theo bµn(Thêi gian 5 Phót)Néi Dung th¶o luËnPhiÕu c©u háiT×m hiÓu vÒ Giai ®o¹n 1T×m hiÓu vÒ Giai ®o¹n 2T×m hiÓu vÒ Giai ®o¹n 3T×m hiÓu vÒ §Æc ®iÓm cña cña MT Phôc h­ng- §Æc ®iÓm, T¸c gi¶, t¸c phÈm tiªu biÓuXu h­íng nghÖ thuËt?Chñ ®Ò trong tranh?012345MÜ thuËt. TiÕt 26, bµi 26. Th­êng thøc mÜ thuËtVµi nÐt vÒ mÜ thuËt ý (Italia) thêi k× phôc h­ngMÜ thuËt. TiÕt 26, bµi 26. Th­êng thøc mÜ thuËtVµi nÐt vÒ mÜ thuËt ý (Italia) thêi k× phôc h­ngH­ng1. Giai đoạn 1 (thế kỉ XIV): - Là thời kì dánh đấu bước đi chập chững tìm đường cho xu thế hiện thực. - Vôùi hai trung taâm lôùn: Phô-lo-raêng-xô vaø Xieân-nô - Họa sĩ tiêu biểu : Ximabuy, Giôtto - Tác phẩm tiêu biểu : Phản bội chúa –Giôtto - Xu hướng nghệ thuật : hiện thực - Đề tài : caùc böùc tranh töôøng, caùc böùc bích hoïa veõ theo söï tích kinh thaùnh.II. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña MT ý thêi k× PhôcCHÂN DUNG GIOTTOTRANH XIMABUYPhản bội chúaTRANH XIMABUYTRANH XIMABUY2. Giai đoạn 2 (thế kỉ XV) :còn gọi là giai đoạn Tiền Phục Hưng- Trung tâm nghệ thuât: Phơ-lo-răng-xơ, Vơ ni dơ. - Họa sĩ tiêu biểu :Ma-dăc-xi-ô,Bôt-ti-xen-liTác phẩm tiêu biểu :Mùa xuân –Bôt-ti-xen-li,.- Xu hướng nghệ thuật: hiện thực - Đề tài :tôn giáo,c¸c sù tÝch trong kinh th¸nhMÜ thuËt. TiÕt 26, bµi 26. Th­êng thøc mÜ thuËtVµi nÐt vÒ mÜ thuËt ý (Italia) thêi k× phôc h­ngII. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña MT ý thêi k× Phôc H­ngMÙA XUÂNBÔT-TI-XEN-LIMA-DAC-XI-OTrung t©m Ph¬-lo-r¨ng-x¬3. Giai đoạn 3 (thế kỉ XVI) : giai đoạn Phục Hưng cực thịnh .- Trung tâm nghệ thuât: Rôma- Họa sĩ tiêu biểu :Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Raphaen, Mi ken lăng giơ.. Tác phẩm tiêu biểu :Madonna(Raphaen), nàng Mônalida (Lê-ô-na đơ Vanh-xi)- Xu hướng nghệ thuật: hiện thực - Đề tài :tôn giáo MÜ thuËt. TiÕt 26, bµi 26. Th­êng thøc mÜ thuËtVµi nÐt vÒ mÜ thuËt ý (Italia) thêi k× phôc h­ngII. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña MT ý thêi k× Phôc H­ngT¸c phÈm tiªu biÓuT¸c gi¶ tiªu biÓuC¸c t¸c gi¶ tiªu biÓulª « na ®¬ vanh xiMi ken l¨ng gi¬ra pha enlª « na ®¬ vanh xiMi ken l¨ng gi¬ra pha enC¸c t¸c PhÈm héi ho¹ tiªu biÓuMadonnaMADDALENAĐức mẹ Xitti-neM« na li daTr­êng häc A-tenC¸c t¸c PhÈm §iªu kh¾c tiªu biÓuM«i-d¬TƯỢNG DAVIDPi-et-taIII . Đặc điểm của mĩ thuật phục hưng- Dùng đề tài tôn giáo, thần thoại, để tái hiện cuộc sống con người đương thời- Hình ảnh con người được diễn tả cân đối, biểu hiện nội tâm sâu sắc,sống động, chân thực - Xu thế nghệ thuật hiện thực ra đời ngày càng đạt đỉnh cao - Các họa sĩ Ý phục hưng là những người uyên bác, đa tàiMÜ thuËt. TiÕt 26, bµi 26. Th­êng thøc mÜ thuËtVµi nÐt vÒ mÜ thuËt ý (Italia) thêi k× phôc h­ng1201918171615141312116789105234¤ sè may m¾n1201918171615141312116789105234¤ sè may m¾n Phục Hưng là gì ?§¸p ¸nLµ lµm h­ng thÞnh l¹i nghÖ thuËt ai cËp, hi l¹p la m· cæ ®¹ihÕt giê123452120191817161514131211678910534¤ sè may m¾n Phong trào Phục Hưng khởi đầu ở đâu?§¸p ¸në ý (Italia)hÕt giê123453120191817161514131211678910524¤ sè may m¾n¤ sè may m¾n§¸p ¸n1201918171615141312116789105234¤ sè may m¾nPhong trào Phục Hưng trải qua mấy giai đoạn ?§¸p ¸n3 giai ®o¹nhÕt giê123455120191817161514131211678910234¤ sè may m¾nTrong phong trào Phục Hưng thể loại nào phát triển nhất ?§¸p ¸nHéi ho¹hÕt giê123456120191817161514131211789105234¤ sè may m¾nGiai đoạn đầu thời kì Phục Hưng phát triển ở thế kỉ nào ?§¸p ¸n ThÕ kØ 14hÕt giê123457120191817161514131211689105234¤ sè may m¾nGiai đoạn 2 còn có tên gọi là gì ?§¸p ¸nTiÒn phôc h­nghÕt giê123458120191817161514131211679105234¤ sè may m¾nt¸c phÈm nµy cã tªn lµ g×?§¸p ¸nM«i D¬hÕt giê123459120191817161514131211678105234¤ sè may m¾nPhôc h­ng cùc thÞnh lµ tªn gäi cña giai ®o¹n nµo? ?§¸p ¸n giai ®o¹n 3 ThÕ kØ 16hÕt giê123451012019181716151413121167895234¤ sè may m¾n¤ sè may m¾n§¸p ¸n1112019181716151413126789105234¤ sè may m¾n Ai lµ t¸c gi¶ cña bøc tranh nµy§¸p ¸nBèt ti xen lihÕt giê123451212019181716151413116789105234¤ sè may m¾nchñ ®Ò chÝnh trong nghÖ thuËt phôc h­ng?§¸p ¸nT«n gi¸ohÕt giê123451312019181716151412116789105234¤ sè may m¾nNghÖ thuËt héi ho¹ Phôc H­ng th­êng mang tÝnh g×?§¸p ¸nHiÖn thùchÕt giê123451412019181716151312116789105234¤ sè may m¾nNghÖ thuËt Phôc h­ng ®· ®¹t tíi ®Ønh cao cña sù ... ?§¸p ¸nMÉu mùchÕt giê123451512019181716141312116789105234¤ sè may m¾ntrung t©m lín nhÊt cña phôc h­ng cùc thÞnh ë ®©u ?§¸p ¸nR« mahÕt giê123451612019181715141312116789105234¤ sè may m¾nHo¹ sÜ Xi- ma- buyThuéc giai ®o¹n thÕ kØ nµo?§¸p ¸ngiai ®o¹n thÕ kØ 14hÕt giê123451712019181615141312116789105234¤ sè may m¾n¤ sè may m¾n§¸p ¸n1812019171615141312116789105234¤ sè may m¾n§¸p ¸ns¬n dÇuBøc tranh ®øc mÑ vµ chóa hµi ®ång cña lª o na d¬ vanh xi®­îc vÏ b»ng chÊt liÖu g×?hÕt giê123451912018171615141312116789105234¤ sè may m¾nc¸c ho¹ sÜ th­êng diÔn t¶ ¸nh s¸ng,chiÒu s©u theo quy luËt nµo?§¸p ¸nLuËt Xa gÇnhÕt giê123452011918171615141312116789105234¤ sè may m¾nCã thÓ nãi héi ho¹ phôc h­ng ®· ®¹t ®Õn ®Ønh cao cña sù .....?§¸p ¸nmÉu mùchÕt giê12345Hi ....B¹n ®­îc th­ëng mét trµng ph¸o taycña c¶ líp!b¹n ®­îc tÆng mét vi deo clip vui nhénHi ....B¹n ®­îc xem mét ®o¹n vi deo!Hi ....B¹n ®­îc th­ëng1 Trang Phao Tay..!!Bµi gi¶ng ®Õn ®©y kÕt thócXin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 26. Thường thức mĩ thuật. Vài nét về mĩ thuật Ý (I-ta-li-a) thời kì Phục hưng - Chư Thanh Lưu.ppt