Tiết 27, Bài 25: Vẽ tranh - Đề tài: Mẹ của em (Tiết 1)

 Chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

 Dọn dẹp nhà cửa.

 Chăm sóc và dạy con học.

 Đọc báo,xem tivi, vui đùa cùng con.

 

ppt 16 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 04/09/2015 Lượt xem 3150Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 27, Bài 25: Vẽ tranh - Đề tài: Mẹ của em (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõngC¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m lípM«n Mü ThuËt? Em h·y quan s¸t tranh vµ cho biÕt: H×nh ¶nh ®­îc vÏ trong tranh nãi ®Õn néi dung c©u ca dao quen thuéc nµo? C«ng cha nh­ nói Th¸i S¬n, NghÜa mÑ nh­ n­íc trong nguån ch¶y ravÏ tranhTiÕt 27: VÏ Tranh Bµi 25§Ò tµi: MÑ cña em (TiÕt 1)1234C©u 1: Quan s¸t tranh, em h·y chØ ra ®©u lµ tranh vÏ vÒ ®Ò tµi mÑ cña em? V× sao?I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµivÏ tranhTiÕt 27: VÏ Tranh Bµi 25§Ò tµi: MÑ cña em (TiÕt 1)14?So s¸nh c¸ch thÓ hiÖn h×nh vÏ ë tranh sè 1 vµ 4? ë tranh 1 nÐt vÏ khoÎ m¹nh, thÓ hiÖn t×nh c¶m cña ng­êi mÑ víi ng­êi con. ë tranh 4 nÐt vÏ mÒm m¹i, thÓ hiÖn ®­îc sù ch¨m no cña ng­êi mÑ ®èi víi ng­êi con. §­a ra nhËn xÐt cña m×nh vÒ mµu s¾c ë hai bøc tranh 1 vµ 4? ë tranh 1 mµu s¾c m¹nh mÏ chñ yÕu dïng la mµu nãng, tranh 4 sö dông gam mµu nhÑ nhµnh chñ yÕu lµ mµu xanh I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµivÏ tranhTiÕt 27: VÏ Tranh Bµi 25§Ò tµi: MÑ cña em (TiÕt 1)I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµivÏ tranhTiÕt 27: VÏ Tranh Bµi 25- Mẹ là giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, công nhân,... Làm ruộng, trồng cây, chăn nuôi. Thu hoạch ngày mùa. Buôn bán. Chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Dọn dẹp nhà cửa. Chăm sóc và dạy con học. Đọc báo,xem tivi, vui đùa cùng con...Mẹ và công tác ngoài xã hộiMẹ lao động sản xuấtMẹ với công việcchăm sóc gia đình§Ò tµi: MÑ cña em (TiÕt 1)I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµiII. C¸ch vÏvÏ tranhTiÕt 27: VÏ Tranh Bµi 25§Ò tµi: MÑ cña em (TiÕt 1)- B1: T×m bè côc (ph©n m¶ng chÝnh phô)- B2: VÏ h×nh b»ng nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t- B3: VÏ chi tiÕt- B4: VÏ mµuI. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµiII. C¸ch vÏ1234vÏ tranhTiÕt 27: VÏ Tranh Bµi 25§Ò tµi: MÑ cña em (TiÕt 1)TranhHäc sinhTranhHäc sinhTranhHo¹süI. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµiII. C¸ch vÏ IIi. Thùc hµnh- VÏ vµo giÊy ®· quy ®Þnh.- Chó ý vÒ bè côc, h×nh ¶nh chÝnh, phô.- C¸ch thÓ hiÖn mµu.vÏ tranhTiÕt 27: VÏ Tranh Bµi 25§Ò tµi: MÑ cña em (TiÕt 1)I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµiII. C¸ch vÏ IIi. Thùc hµnhvÏ tranhTiÕt 27: VÏ Tranh Bµi 25 iv. Cñng cè – d¨n dß - Bµi häc h«m nay ®· ®Ó l¹i cho em nh÷ng suy nghÜ g× vÒ ng­êi mÑ?§Ò tµi: MÑ cña em (TiÕt 1)I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµiII. C¸ch vÏ IIi. Thùc hµnhvÏ tranhTiÕt 27: VÏ Tranh Bµi 25 iv. Cñng cè – dÆn dß *Hoµn thµnh bµi vÏ ë líp.*VÏ thªm tranh vÒ ®Ò tµi “MÑ cña em”. * ChuÈn bÞ tèt ®å dïng häc tËp cho giê sau: Ch×, tÈy, th­íc, compa, mµu§Ò tµi: MÑ cña em (TiÕt 1)c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ®· tíi dù tiÕt häc ngµy h«m nay Chóc c¸c thÇy, c« gi¸o c«ng t¸c tèt søc khoÎ vµ h¹nh phóc CÈm vò- cÈm giµng – h¶I d­¬ngxin ch©n thµnh c¶m ¬ngi¸o viªn: nguyÔn v¨n lùcCÈm vò

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 25. Vẽ tranh - Đề tài Mẹ của em.ppt