Tiết 27: Ôn tập chương II - Trần Thị Thanh Hương

a. Vẽ góc AOB kề bù với góc BOC. Biết AOB = 60°.

b. Vẽ tia phân giác OD, OK của các góc AOB và góc BOC. Tính DOK?

c. Hỏi góc DOB và góc KOB có kề nhau không? Có phụ nhau không? Vì sao?

 

pptx 11 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 12/01/2016 Lượt xem 531Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 27: Ôn tập chương II - Trần Thị Thanh Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
«n TËP CH¦¥NG IITieát 27 - Hình hoïc 6:Giaùo vieân: TRẦN THỊ THANH HƯƠNGChaøo möøng quyù thaày coâ veà döï giôø tieát hoïc cuûa lôùp 6A12345678910a* MOxyOxyOxyOxytOxytyxOtACBOROyxNöa mÆt ph¼ng bê a Gãc nhän vµ ®iÓm M n»m trong gãcGãc vu«ngGãc tïGãc bÑt Hai gãc kÒ bïHai gãc phô nhauTia ph©n gi¸c cña gãcTam gi¸c ABC§­êng trßn ( O,R)Xem hình rồi điền bảng sau:ABICHình 55AB, BI, IAA, I, CAI, IC, CAA, B, CTHI XEM AI NHANH HƠNCABABC,BCA,Tên tam giácTên ba đỉnhTên ba gócTên ba cạnhABIAICABCA, B, IAB, BC, CAAIC,ICA,CAIABI,BIA,IABBÀI TẬP 1: a. Vẽ góc AOB kề bù với góc BOC. Biết AOB = 60°.b. Vẽ tia phân giác OD, OK của các góc AOB và góc BOC. Tính DOK?c. Hỏi góc DOB và góc KOB có kề nhau không? Có phụ nhau không? Vì sao?. . . . . AI VẼ NHANH VẼ ĐẸP BÀI TẬP 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho a) Trong 3 tia Ox, OA, OB tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo góc AOB c) Tia OA có là tia phân giác của góc xOB không? Vì sao? d) Vẽ tia OD là tia đối của tia OB. Tính số đo góc xODBT2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho d) Vẽ tia OD là tia đối của tia OB. Tính số đo góc xODOx. A. BD.7001400a/ Vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có nên tia OA nằm giữa hai tia Ox và OB b/ Ta có tia OA nằm giữa hai tia Ox và OB c/ Ta có và tia OA nằm giữa hai tia Ox và OB. Vậy tia OA là tia phân giác của góc xOB d/ Ta có tia OB là cạnh chung của góc xOB và góc BOD, hai cạnh Ox và OD là hai tia đối nhau nên góc xOB và góc BOD là hai góc kề bù.BÀI TẬP 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om, vẽ hai tia On và Op sao cho a) Trong 3 tia Om, On, Op tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo góc nOp c) Tia On có là tia phân giác của góc mOp không? Vì sao? d) Vẽ tia Oq là tia đối của tia Om. Tính số đo góc qOp e/ Vẽ tia phân giác Ot của góc qOp. Tính số đo góc qOt.BT3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om, vẽ hai tia On và Op sao cho e/ Vẽ tia phân giác Ot của góc qOp. Tính số đo góc qOt.a/ Vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om có nên tia On nằm giữa hai tia Om và Opb/ Ta có tia On nằm giữa hai tia Om và Op c/ Ta có và tia On nằm giữa hai tia Om và Op. Vậy tia On là tia phân giác của góc mOp d/ Ta có tia Op là cạnh chung của góc mOp và góc pOq, hai cạnh Om và Oq là hai tia đối nhau nên góc mOp và góc pOq là hai góc kề bù.Omn pq300600td/ Ta có Ot là tia phân giác của góc pOq nên BĐTD: CHƯƠNG II: GÓCGV: Nguyễn Hữu Thiết

Tài liệu đính kèm:

  • pptxÔn tập phần hình học chương II -Trần Thị Thanh Hương.pptx