Tiết 29, Bài 25: Sự nóng thảy và sự đông đặc (Tiếp theo) - Năm học 2013-2014

1. MỤC TIÊU :

1.1/. Kiến thức:

Nhận biết và phát biểu được những đặc điểm cơ bản về nhiệt độ của sự đông đặc.

1.2/. Kĩ năng:

Vận dụng được kiến thức về sự đông đặc trn để giải thích một số hiện tượng đơn giản. Bước đầu biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm , cụ thể là từ bảng này biết vẽ đường biểu diễn và từ đường biểu diễn biết rút ra những kết luận cần thiết .

1.3/. Thái độ:

Cĩ ý thức bảo vệ mơi trường sống.

2.NỘI DUNG HỌC TẬP:

- những đặc điểm cơ bản về nhiệt độ của sự đông đặc.

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 440Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 29, Bài 25: Sự nóng thảy và sự đông đặc (Tiếp theo) - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 25 TIẾT 29
TUẦN 30
ngày dạy:24/3/2014
SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
( tiếp theo )
1. MỤC TIÊU : 
1.1/. Kiến thức:
Nhận biết và phát biểu được những đặc điểm cơ bản về nhiệt độ của sự đông đặc.
1.2/. Kĩ năng:
Vận dụng được kiến thức về sự đông đặc trn để giải thích một số hiện tượng đơn giản. Bước đầu biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm , cụ thể là từ bảng này biết vẽ đường biểu diễn và từ đường biểu diễn biết rút ra những kết luận cần thiết .
1.3/. Thái độ:
Cĩ ý thức bảo vệ mơi trường sống.
2.NỘI DUNG HỌC TẬP: 
- những đặc điểm cơ bản về nhiệt độ của sự đông đặc.
3. CHUẨN BỊ :
3.1/. GV:
Một giá đỡ thí nghiệm . - Hai kẹp vạn năng .
 Một nhiệt kế . - Một đèn cồn .
Một kiềng và lưới đốt . - Một cốc đốt .
Một ống nghiệm . - Băng phiến tán nhỏ , nước , khăn lau .
Bảng phụ có kẻ ô vuông . - Hình phóng to bảng 24.1 .
3.2/. HS:
Cho h/s : Thước kẻ , bút chì , tờ giấy kẻ ô vuông để vẽ đường biểu diễn .
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1/. Ổn định, tổ chức và kiểm diện : 
Kiểm diện HS
Kiểm tra vệ sinh lớp
4.2/. Kiểm tra miệng: (10 đ) 
Nêu đặc điểm cơ bản của sự nóng chảy .
( + Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy .
 + Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định . Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy . Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau .
 + Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi ) .
BT 24 – 25.4 : H/s vẽ đồ thị . Từ phút thứ 6 ® phút thứ 10 : nước đá đan tan , nhiệt độ không thay đổi ( 0oC ).
Nêu thí dụ về sự nóng chảy .
4.3. Tiến trình bài học:
* Hoạt động 1 : Tổ chức tình huống học tập .
 Điều gì sẽ xảy ra đối với băng phiến khi thôi không đun và để băng phiến nguội dần .
Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn là sự đông đặc . Quá trình này có đặc điểm gì chúng ta cùng nghiên cứu trong bài học hôm nay .
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
* Hoạt động 2 : ( 10 phút )
Mục tiêu: Giới thiệu thí nghiệm về sự đông đặc .
Thí nghiệm : ( Tương tự tiết 28 ) để băng phiến nguội dần .
Treo bảng 25.1 nêu cách theo dõi để ghi lại được kết quả của nhiệt độ và trạng thái của băng phiến .
?. . Theo dõi kết quả thí nghiệm .
* Hoạt động 3 : ( 18 phút )
Mục tiêu: Phân tích kết quả thí nghiệm .
@ . Nhắc lại cách vẽ đồ thị – dựa vào bảng 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.
? . Vẽ đường biểu diễn vào giấy .
@ . Thu bài của h/s – nhận xét về đường biểu diễn . Dựa vào đường biểu diễn hướng dẫn h/s thảo luận các câu hỏi .
? .Tham gia thảo luận Các câu hỏi .
 Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc ? ( 80oC ).
C2 + Đường biểu diễn từ phút thứ 0 ® phút thứ 4 là đoạn thẳng nằm nghiêng .
 + Đường biểu diễn từ phút thứ 4 ® phút thứ 7 là đoạn thẳng nằm ngang .
 + Đường biểu diễn từ phút thứ 7® phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng .
C3 + Giảm ;
 + Không thay đổi ;
 + Giảm .
* Hoạt động 4 : ( 13 phút )
Mục tiêu: Rút ra kết luận .
@ . Hướng dẫn h/s chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống .
? . Hoàn thành câu hỏi 4 .
 Thế nào là sự đông đặc ?
@.Gọi h/s so sánh đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc .
è GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: ngày nay việc thảy khí CO2 vào môi trường làm cho trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính làm gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người nên ta phải biết hạn chế sử dụng các nguồn năng lượng gây ra khí CO2.
è GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP: các kiến thức về sự nóng chảy và đông đặc là nền tảng cho những người trong ngành luyện kim.
II . Sự đông đặc .
Thí nghiệm .
Kết luận .
Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc .
Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ nhất định .
Trong thời gian đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi .
 Nóng chảy
 ( ở nhiệt độ xác định )
Lỏng
Rắn
 Đông đặc 
 ( ở nhiệt độ xác định )
4.4. Tổng kết:
Thế nào là sự đông đặc ?
C5 : Nước đá . Từ phút thứ 0 ® phút thứ 1 nhiệt độ của nước đá tăng dần từ –4oC ® 0oC . Từ phút thứ 1 ® phút thứ 4 nước đá nóng chảy : nhiệt độ không thay đổi . Từ phút thứ 4 ® phút thứ 7 : nhiệt độ của nước tăng dần .
C6 : + Đồng nóng chảy : từ thể rắn sang thể lỏng, khi nung trong lò đúc .
 + Đồng lỏng đông đặc : từ thể lỏng sang thể rắn, khi nguội trong khuôn đúc .
C7 : Vì nhiệt độ này là xác định và không thay đổi trong quá trình nước đá đang tan .
BT 24 – 25.2 D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc .
4.5/. Hướng dẫn học tập:
Đối Với tiết học hôm nay:
Học bài theo cc kết luận. 
Hoàn chỉnh bài tập trong VBT / 86 ®89 .
Đọc phần có thể em chưa biết SGK / 79 .
Đối với bài học tiếp theo
Chuẩn bị bài : “ Sự bay hơi và sự ngưng tụ “.và chú ý các thí nghiệm về hiện tượng trong bài.
5. PHỤ LỤC:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) (2).doc