Tiết 44, Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Trường THCS Thị trấn Tràm Chim

Thể lệ trò chơi: Lớp chia làm hai đội, mỗi đội cử 4 học sinh xếp thành một hàng dọc để tham gia trò chơi. Lần lượt từng thành viên lên chọn một Câu và trình bày lời giải câu đó . Trong thời gian 4 phút, đội nào hoàn thành trước và đúng là đội giành chiến thắng.

 

ppt 14 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 373Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 44, Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Trường THCS Thị trấn Tràm Chim", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng THCS.TT TRAØM CHIMTRAÂN TROÏNG CHAØO MÖNG QUYÙ THAÀY, COÂ VAØ CAÙC EM HOÏC SINHÑEÁN VÔÙI TIEÁT HOÏC HOÂM NAYKiểm tra bài cũ :Cho hai số nguyên 3 và 2 a/ Tìm số đối của hai số 3 và 2 b/ Tính tổng hai số 3 và 2Bài 4: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤUCộng hai số nguyên dương: Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.Chẳng hạn: (+3) + (+2) = 3 + 2 = 5.Ta có thể minh họa phép cộng trên trục số như sau:Tuần:15Tiết :44+3+5Điều đó có nghĩa là:+2+ (+3)+5(+2)= 1)Cộng hai số nguyên dương: 	Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.2)Cộng hai số nguyên âm:Ví dụ 1: Nhiệt độ ở Mát-xcơ-va vào buổi trưa là -30C. Hỏi nhiệt độ buổi chiều cùng ngày là bao nhiêu bao nhiêu 0C, biết nhiệt độ giảm 20C so với buổi trưa? Giải: Khi giảm 2 0C ở Mát-xcơ-va nhiệt độ là:	( -3 ) + ( -2 )Tuần:15Tiết :44Bài 4: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤUQuy ước :Khi nhiệt độ tăng 20C , ta nói nhiệt đô tăng 20C Khi nhiệt độ giảm 30C , ta có thể nói nhiệt đô tăng -30C Khi số tiền tăng 3000 đ , ta nói số tiền tăng 3000đKhi số tiền giảm 5000 đ , ta có thể nói số tiền tăng -5000đ1)Cộng hai số nguyên dương: 	Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.2)Cộng hai số nguyên âm:-5-2Ta minh họa phép cộng trên trục số như sau:+ ( - 2)( -3)- 5Ví dụ1:-3Nghĩa là:=Tuần:15Tiết :44Bài 4: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU 1)Cộng hai số nguyên dương: 	Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.2)Cộng hai số nguyên âm:Ví dụ 1:Giải: Khi giảm 2 0C ở Mát-xcơ-va nhiệt độ là:	( -3 ) + ( -2 )Tuần:15Tiết :44Bài 4: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU= -5Ví dụ2:Tính : ( - 1 ) + ( - 3 ) =1)Cộng hai số nguyên dương: 	Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.2)Cộng hai số nguyên âm:Tuần:15Tiết :44Bài 4: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU- 41)Cộng hai số nguyên dương: Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.2)Cộng hai số nguyên âm:Ví dụ 3:Tuần:15Tiết :44Bài 4: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤUTính :(-17)+(-54)?1 Tính và nhận xét kết quả của :(-4)+(-5) và -4 + -5Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.Quy tắc:= - (|-17| + |-54|) = - (17+54)= - 71 = - 9 = 4 + 5 = 9 1)Cộng hai số nguyên dương: 	Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.2)Cộng hai số nguyên âm:Tuần:15Tiết :44Bài 4: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤUMuốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.Quy tắc:?2 Thực hiện các phép tính : a/ (+37)+(+81) b/ (-23) + (-17)= 37 +81 =118 = - (|-23|+|-17|)  = -(23+17) = -40 Tổng hai số nguyên dương là số nguyên Tổng của số nguyên âm là số nguyên..dươngâm 1)Cộng hai số nguyên dương: 	Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.2)Cộng hai số nguyên âm:Tuần:15Tiết :44Bài 4: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤUMuốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.Quy tắc:Nội dungĐSa/ Tổng hai số nguyên luôn lớn hơn mỗi số hạngb/ Tổng hai số nguyên dương là số nguyên dươngc/ Tổng của số nguyên âm là số nguyên âmd/ (-3)+(-7)= |-3|+|-7| = 3+7 = -10XXXXTrò chơi “Ai nhanh hơn?”Thể lệ trò chơi: Lớp chia làm hai đội, mỗi đội cử 4 học sinh xếp thành một hàng dọc để tham gia trò chơi. Lần lượt từng thành viên lên chọn một Câu và trình bày lời giải câu đó . Trong thời gian 4 phút, đội nào hoàn thành trước và đúng là đội giành chiến thắng.TomJerrya/ (-7)+(-14) =b/ (+13)+(+12) =c/ (-35)+(-9) =d/(+12)+(+3) =a/ (-7)+(-14) =b/ (+13)+(+12) =c/ (-35)+(-9) =d/(+12)+(+3) =Trò chơi “Ai nhanh hơn?”Thể lệ trò chơi: Lớp chia làm hai đội, mỗi đội cử 4 học sinh xếp thành một hàng dọc để tham gia trò chơi. Lần lượt từng thành viên lên chọn một Câu và trình bày lời giải câu đó . Trong thời gian 4 phút, đội nào hoàn thành trước và đúng là đội giành chiến thắng.TomJerrya/ (-7)+(-14)b/ (+13)+(+12)c/ (-35)+(-9)d/(+12)+(+3)= 13+12=25= -(|-7|+|-14|)=-(7+14)=-21= -(|-35|+|-9|)=-(35+9)=-44= 12+3=15Bài học đã KẾT THÚCThân ái mến chào Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -50 C. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7 0CGiải Khi giảm 7 0C, nhiệt độ tại phòng ướp lạnh là :	( -5 ) + ( -7 ) = - (5 + 7) = - 12 Đáp số : - 12 oC

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu - Trường THCS Thị Trấn Tràm Chim.ppt