Tiết 48, Bài 39: Benzen

I/ Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- Nắm được công thức cấu tạo của benzen .

- Nắm được tính chất vật lí ,tính chất cấu tạo của benzen .

2. Kỉ năng :

- Củng cố kiến thức về hidrocacbon , viết công thức cấu tạo của các chất và các phương trình hoá học , cách giải bài tạp hoá học .

II/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học :

- Phiếu học tập 1 , 2 , 3 , 4 .

- Bài sạon trên máy ( Phần mền PowerPoint , ChemOffice 2004 , plash 5.0 ) .

III/ Kiểm tra bài củ :(5 phút )

1- Hãy nêu đặc điểm cấu tạo chính của Axetilen . Từ đó nêu tính chất hoá học của Axetilen và viết phương trình hoá học minh hoạ .( Slide 2 )

2- (Slide 3 ,4 )

 

doc 3 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 18/09/2015 Lượt xem 1379Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 48, Bài 39: Benzen", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 48 : 
 Bài 39 : BENZEN .
I/ Mục tiêu :
1. Kiến thức :
- Nắm được công thức cấu tạo của benzen .
- Nắm được tính chất vật lí ,tính chất cấu tạo của benzen .
2. Kỉ năng :
- Củng cố kiến thức về hidrocacbon , viết công thức cấu tạo của các chất và các phương trình hoá học , cách giải bài tạp hoá học .
II/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học :
- Phiếu học tập 1 , 2 , 3 , 4 .
- Bài sạon trên máy ( Phần mền PowerPoint , ChemOffice 2004 , plash 5.0 ) .
III/ Kiểm tra bài củ :(5 phút )
1- Hãy nêu đặc điểm cấu tạo chính của Axetilen . Từ đó nêu tính chất hoá học của Axetilen và viết phương trình hoá học minh hoạ .( Slide 2 )
2- (Slide 3 ,4 )
IV/ Tiến trình bài giảng :
Các em đã biết metan tham gia phản ứng thế , etilen và axetilen tham gia phản ứng cộng do cấu tạo của nó quyết định . Vậy benzen có cấu tạo như thế nào , cấu tạo đó làm cho benzen có tính chất hoá học của như thế nào ?
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Phân ghi nhớ
- Cho h/s quan sát bình chứa Br2.
+ Làm t/nghiệm :
 Hoà tan benzen vào nước .
 Hoà tan benzene vào dầu ăn .
- H/dẩn h/s thảo luận để rút ra kết luận về tính chất vâtl lí của C6H6 .
- Cho h/s quan sát mô hình cấu tạo của C6H6 .(Slide 5,6 )
- H/dẩn h/s thảo luận làm phiếu học tập 1 .
- Nhận xét phiếu học tập 1 .
- Bổ sung về cấu tạo của C6H6 .
(Slide 5,6 )
+ Làm t/nghiệm : Đốt cháy benzen . 
- H/dẩn h/s quan sát hiện tượng , nhân xét, rút ra kết luận . 
+ Giáo viên bổ sung phản ứng cháy của benzen .
+ Cho h/s quan sát sơ đồ mô tả thí nghiệm của C6H6 với Br2 .( Slide 9,10 )
- H/dẩn h/s thảo luận làm phiếu học tập 2 .
- Nhận xét phiếu học tập 2 ,
 - Bổ sung .( Slide 11 ).
- H/dẩn h/s quan sát sơ đồ pư của C6H6 với H2 (Slide 12 ).
- H/dẩn h/s thảo luận làm phiếu học tập 3 .
- Nhận xét phiếu học tập 3 .
- Bổ sung ( Slide 13 )
- H/dẩn h/s làm phiếu học tập 4.
- Bổ sung ( Slide 14 )
- H/dẩn h/s nêu ứng dụng của benzen dựa trên sách giáo khoa và hiểu biết .
- Bổ sung ( Slide 15 ).
H/dẩn h/s làm bài tập củng cố .( Slide 17,18,19 )
Hoạt động 1 : Tính chất vật lí của benzen .( 4 phút )
- Quan sát benzen , hiện tượng trong thí nghiệm .Thảo luạn nhận xét rút ra kết luận về tính chất vật lí của benzen.
Hoạt động 2 : Cấu tạo của benzen . (7 phút )
- Thảo luận nhóm làm phiếu học tập 1 . Rút ra kết luận về cấu tạo của benzen.
Hoạt động 3 : Benzen có cháy không ? ( 5 phút )
- Quan sát hiện tượng trong thí nghiệm . thảo luận rút ra nhận xét .
+ Benzen cháy có nhiều khói đen .
Hoạt động 4 : Benzen tác dụng với Brôm . ( 7 phút )
- Quan sát thí nghiệm và sơ đồ phản ứng .
- Thảo luận nhóm làm phiếu học tập 2. Rút ra nhận xét .
+ Brôm mất màu vậy có pư xãy ra .
+ Pư của C6H6 với Br2 là pư thế .
Hoạt động 5 : Benzen có phản ứng công không ? ( 9 phút )
- Quan sát sơ đồ pư C6H6 tác dụng với H2 . 
- Thảo luận nhóm làm phiếu học tập 3 . Rút ra nhận xét .
+ Có phản ứng xãy ra .
+ Phản ứng của C6H6 với H2 là phản ứng cộng .
- Thảo luận làm phiếu học tập 4.Rút ra kết luận .
+ C6H6 dể tham gia phản ứng thế hơn phản ứng cộng . Vì cấu tạo đặc biệt của benzen.
Hoạt động 6 : Ứng dụng của benzen. ( 3 phút )
- Nêu ứng dụng của benzn dựa trên hiểu biết và sách giáo khoa .
Hoạt động 7 : Bài tập củng cố .
( 5 phút )
- Thảo luận nhóm làm bài tập . 
I/ Tính chất vật lí .
(sgk )
II/ Cấu tạo .
- Trong benzen 6 nguyên tử cacbon lien kết với nhau tạo thnhf vòng gồm 3 liên kết đơn xen kẽ 3 liên kết đôi .
Công thức cấu tạo .
III/ Tính chất hoá học .
1. Benzen có cháy không ?
- Benzen cháy tạo thành CO2 , H2O và muội than .
2. Benzen có phản ứng thế với brôm không ?
- Benzen phản ứng thế với brôm khi có bột săt xúc tác ở nhiệt độ cao tạo thành brôm benzen và hidrobrômua .
PTHH:
C6H6(l) + Br2(l) C6H5Br(l)
 + HBr(k).
3. Benzen có phản ứng cộng không ?
-Ở điều kiện thích hợp benzen có thể tham gia phản ứng cộng với một số chất như H2 .
PTHH :
C6H6(l) + 3H3(k) C6H12(l)
Kết luận :
- Do cấu tạo đặc biệt nên benzen dể tham gia phản ứng thế hơn phản ứng cộng .
IV/ Ứng dụng .
( sgk )
V/ Dặn dò : 
- Làm bài tập về nhà bt 3 sgk .bt sbt .
- Chuẩn bị bài 40 học tiết sau .
Nh óm : .
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Cho các cụm từ sau : liên kết đôi ,6 nguyên tử cacbon ,thành vòng kín , liên kết đơn :
Hãy điền các cụm từ trên vào câu sau cho nthoích hợp .
Trong phân tử benzen  liên kết với nhau .
gồm ........... xen kẽ  
Nh óm : .
PHIẾU HỌC TÂP SỐ 2
Phản ứng giữa benzene và brôm thuộc loại phản ứng gì ?
Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa benzen và brôm :
+ Ở dạng công thức cấu tạo :
..
+ Ở dạng công thức phân tử :
Nh óm : .
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Phản ứng giữa benzen và Hiđro thuộc loại phản ứng gì ?
Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa benzen và Hiđro :
+ Ở dạng công thức cấu tạo :
..
+ Ở dạng công thức phân tử :
Nh óm : .
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
H ãy cho bi ết C6H6 tham gia ph ản ứng th ế hay ph ản ứng c ộng d ể h ơn ? V ì sao ?

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 39. Benzen.doc