Tiết 50, Bài 58,59: Thiết kế mạch điện - Thực hành thiết kế mạch điện - Trường THCS Hoằng Lý - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Là những công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện, bao gồm:

- XĐ nhu cầu thiết kế mạch điện(xđ nhu cầu sử dụng mạch điện.

- Đưa ra phương án và lựa chọn phương án mạch điện thích hợp.

- XĐ các phần tử của mạch điện.

- Lắp thử và kiểm tra mạch điện.

 

ppt 13 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 10/09/2015 Lượt xem 926Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 50, Bài 58,59: Thiết kế mạch điện - Thực hành thiết kế mạch điện - Trường THCS Hoằng Lý - Hoằng Hóa - Thanh Hóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 chµo mõng c¸c thÇy-c« gi¸o cïng c¸c em häc sinhGIÁO ÁN THAO GIẢNG CỤMTr­êng THCS Ho»ng Lý- Ho»ng Ho¸ - Thanh Ho¸CƠNG NGHỆ 8 Thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hiền.  Tổ : Khoa học Tự nhiên. Trường THCS Hoằng Ly ù- Hoằng Hóa -Thanh Hóa ThÕ nµo lµ s¬ ®å nguyªn lÝ, s¬ ®å l¾p ®Ỉt ?Chĩng kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?I. KiĨm tra bµi cị:?9/12/2015MỤC TIÊU: Sau bµi nµy GV ph¶i lµm cho HS: - HiĨu ®­ỵc c¸c b­íc thiÕt kÕ m¹ch ®iƯn.- ThiÕt kÕ ®­ỵc m¹ch ®iƯn chiÕu s¸ng ®¬n gi¶n.- Lµm viƯc nghiªm tĩc, khoa häc vµ yªu thÝch c«ng viƯc.- RÌn luyƯn kÜ n¨ng vÏ s¬ ®å ®iƯn nãi chung cho häc sinh.Thiết kế mạch điệnThực hành: Thiết kế mạch điệnBÀI 58,59:Tiết 50 II.Bài mới: 1. Thiết kế mạch điện là gì?	Là những công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện, bao gồm:- XĐ nhu cầu thiết kế mạch điện(xđ nhu cầu sử dụng mạch điện.- Đưa ra phương án và lựa chọn phương án mạch điện thích hợp. XĐ các phần tử của mạch điện. Lắp thử và kiểm tra mạch điện.GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI Thiết kế mạch điệnThực hành: Thiết kế mạch điệnBÀI 58,59:Tiết 509/12/2015Thiết kế mạch điệnThực hành: Thiết kế mạch điệnBÀI 58,59:Tiết 50GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI Thực hiện bài tập SGK Hình 58.1Tr197GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm theo các nội dung:- XĐ nhu cầu sử dụng mạch điện (chiếu sáng ở đâu, mức độ chiếu sáng...)- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện.- Phân tích mạch điện để chọn phương án tối ưu phù hợp mục đích thiết kế. 2. Trình tự thiết kế mạch điệnTheo em, qui trình thiết kế mạch điện gồm mấy bước? Néi dung cđa mçi b­íc?Bước 1: Xác định mạch điện dùng để làm gì?Bước 2: Đưa ra các phương án và lựa chọn phương án thích hợp.Bước 3: Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện.Bước 4: Lắp thử và kiểm tra mạch điện theo mục đích thiết kế.GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI Thiết kế mạch điệnThực hành: Thiết kế mạch điệnBÀI 58,59:Tiết 50?9/12/2015Sơ đồ 1: Vì hai bóng được mắc nối tiếp nên mỗi bóng chỉ sử dụng hết một nửa công suất. Việc dùng chung 1 công tắc là rất bất tiện khi sử dụng. Mạch không có thiết bị bảo vệ an toàn như cầu chì.Sơ đồ 2: Vì hai bóng được đóng cắt riêng biệt nên không thể dùng chung 1 công. Hơn nữa, mạch không có thiết bị bảo vệ an toàn như cầu chì.Sơ đồ 3: Hai bóng đèn được đóng cắt riêng biệt, có thiết bị bảo vệ mạch điện (cầu chì), sơ đồ đạt tính thẩm mĩ. Sơ đồ 4: Mạch điện mắc sai nguyên lí (ngắn mạch),Tối ưu nhất?Phân tích các sơ đồ trong phương án thiết kế để tìm ra phương án tối ưu nhất?1234220V220V220V220V GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI Thiết kế mạch điệnThực hành: Thiết kế mạch điệnBÀI 58,59:Tiết 50	Căn cứ để lựa chọn thiết bị và đồ dùng điện cho mạch điện được lựa chọn trong các phương án thiết kế: Đặc điểm của loại đồ dùng điện chiếu sáng cần dùng(loại bóng đèn...). Đặc điểm loại thiết bị đi kèm( đóng - cắt, bảo vệ...). Đặc về thẩm mĩ, nội thất(có phù hợp với các dụng cụ gia đình không).	Em hãy giúp bạn Nam chọn 2 bóng đèn trong số bóng đèn sau:Bóng1: 220V-75WBóng3: 220V-100WBóng2: 220V-25WBóng4: 220V-60W2: Bóng bàn học1: Bóng giữa phòng9/12/2015- Sơ đồ lắp đặt mạch điện: - Sơ đồ nguyªn lý mạch điện: Nguồn vào3220VGHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI Ghi nhớ:- Thiết kế là công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện.-Trình tự thiết kế mạch điện gồm: + Xác định mạch điện dùng để làm gì? + Đưa ra các phương án và lựa chọn phương án thích hợp. + Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện. + Lắp thử và kiểm tra mạch điện theo mục đích thiết kế.9/12/2015GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI GHI BÀI Bµi tËp thùc hµnh: Thùc hiƯn bµi tËp sau:Bµi tËp 1: 	ThiÕt kÕ mét m¹ch ®iƯn chiÕu s¸ng bao gåm: 01 CÇu ch×, 01 bãng ®Ìn sỵi ®èt, 01 c«ng t¾c ®¬nBµi tËp 2: 	ThiÕt kÕ mét m¹ch ®iƯn chiÕu s¸ng bao gåm: 01 CÇu ch×, 02 bãng ®Ìn sỵi ®èt, 01 c«ng t¾c ba cùc.9/12/2015Bµi tËp 1: S¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iƯn:S¬ ®å l¾p ®Ỉt m¹ch ®iƯn:220V220VXIN CHÀO 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 58. Thiết kế mạch điện - Trường THCS Hoằng Lý - Hoằng Hóa - Thanh Hóa.ppt