Tiết 84, Bài 10: Phép nhân phân số - Trần Thị Minh

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

 Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số.
- Giải bài tập 69(phần còn lại); 70, 71 SGK/37;bài 83,84,85 SBT/17

- Đọc trước bài “Tính chất cơ bản của phép nhân phân số” .

 

ppt 9 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 11/01/2016 Lượt xem 522Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 84, Bài 10: Phép nhân phân số - Trần Thị Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ MinhGV Tr­êng: THCS Thanh KhªChóc c¸c thÇy c« gi¸o søc khoÎ, h¹nh phócChµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o ®Õn dù giê víi líp 6A1/ Quy tắc: Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐMuốn nhân hai phân số ở tiểu học ta thực hiện như thế nào nhỉ? Ví dụ: 10=. 42. 253.142. 5?1a)b)1==Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhau1/ Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhauVí dụ:Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ?2?31/ Quy tắc: Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ*) Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhau*) Ví dụ:Tính:Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên), ta làm như thế nào?2/ Nhận xét: Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.1/ Quy tắc: Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐa) Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhaub) Ví dụ:2/ Nhận xét: Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.?4TínhTiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? Muốn nhân một số với một phân số(hay một phân số với một số)ta làm như thế nào? 1/ Quy tắc: Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐa) Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhaub) Ví dụ:2/ Nhận xét: Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.Bµi tËp 69:SGK/36: Bµi tËp 70:SGK/37:Phân số có thể viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.Chẳng hạn:Hãy tìm cách viết khác.Kết quả:Còn 3 cách viết khác1/ Quy tắc: Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐa) Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhaub) Ví dụ:2/ Nhận xét: Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số.- Giải bài tập 69(phần còn lại); 70, 71 SGK/37;bài 83,84,85 SBT/17- Đọc trước bài “Tính chất cơ bản của phép nhân phân số” . 1/ Quy tắc: Tiết 84: §10 PHÉP NHÂN PHÂN SỐa) Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau các mẫu với nhaub) Ví dụ:2/ Nhận xét: Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.Bµi tËp 69:SGK/36: Bµi tËp 70:SGK/37:Phân số có thể viết dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.Chẳng hạn:Hãy tìm cách viết khác.Kết quả:Còn 3 cách viết khácBài tập 71 (SGK trang 37) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 10. Phép nhân phân số - Trần Thị Minh - Trường THCS Thanh Khê.ppt