Tiết 9, Bài 9: Vẽ tranh Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam

Ý nghĩa

+ Tôn vinh các nhà giáo

+ Học sinh bày tỏ tình cảm với các thầy ,cô giáo

* Học sinh tình cảm

 -T«n träng, kÝnh yªu vµ biÕt ¬n

 -Chăm chỉ học tập

 

ppt 16 trang Người đăng giaoan Ngày đăng 07/09/2015 Lượt xem 1173Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiết 9, Bài 9: Vẽ tranh Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô đến với hội giảng Môn : Mỹ thuật Lớp : 8 BTiết 9. bài 9 : Vẽ tranhĐề tài ngày nhà giáo Việt Nam I. Tìm và chọn nội dung đề tàiCô giáo em Giơ Giờ ôn bài Tặng hoa thầy côI. Tìm và chọn nội dung đề tàiNgaøy 20/11 laø ngaøy gì ?I. Tìm và chọn nội dung đề tàiYÙ nghóa cuûa ngaøy ñoù 20 /11?Ý nghĩa+ Tôn vinh các nhà giáo+ Học sinh bày tỏ tình cảm với các thầy ,cô giáoI. Tìm và chọn nội dung đề tàiÝ nghĩa+ Tôn vinh các nhà giáo+ Học sinh bày tỏ tình cảm với các thầy ,cô giáo* Học sinh tình cảm -T«n träng, kÝnh yªu vµ biÕt ¬n -Chăm chỉ học tập I. Tìm và chọn nội dung đề tàiÝ nghĩa+ Tôn vinh các nhà giáo+ Học sinh bày tỏ tình cảm với các thầy ,cô giáo* Học sinh tình cảm -T«n träng, kÝnh yªu vµ biÕt ¬n -Chăm chỉ học tập Ở tröôøng hoaïtñoäng gì ñeå chuaån bò möøng 20/11 ?I. Tìm và chọn nội dung đề tàiÝ nghĩa+ Tôn vinh các nhà giáo+ Học sinh bày tỏ tình cảm với các thầy ,cô giáo * Học sinh tình cảm -T«n träng, kÝnh yªu vµ biÕt ¬n -Chăm chỉ học tập CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DIEÃN RA CHUAÅN BÒ CHO NGAØY 20/ 11Thi văn nghệVẽ tranhThi thể thaoI. Tìm và chọn nội dung đề tàiÝ nghĩa+ Tôn vinh các nhà giáo+ Học sinh bày tỏ tình cảm với các thầy ,cô giáo * Học sinh tình cảm -T«n träng, kÝnh yªu vµ biÕt ¬n -Chăm chỉ học tập Trước ngày 20/11+ Ngày học tốt ,giờ học tốt,vẽ tranh, văn nghệ . I. Tìm và chọn nội dung đề tàiÝ nghĩa+ Tôn vinh các nhà giáo+ Học sinh bày tỏ tình cảm với các thầy ,cô giáo * Học sinh tình cảm -T«n träng, kÝnh yªu vµ biÕt ¬n -Chăm chỉ học tập Mít tinhI. Tìm và chọn nội dung đề tàiÝ nghĩa+ Tôn vinh các nhà giáo+ Học sinh bày tỏ tình cảm với các thầy ,cô giáo- Nội dung :I. Tìm và chọn nội dung đề tàiÝ nghĩa+ Tôn vinh các nhà giáo+ Học sinh bày tỏ tình cảm với các thầy ,cô giáo * Học sinh tình cảm -T«n träng, kÝnh yªu vµ biÕt ¬n -Chăm chỉ học tập - Nội dung :*Caùc cuoäc thi chaøo möøng 20/11: veõ tranh,vaên ngheä, troø chôi vaän ñoäng.* Quang caûnh buoåi leã 20/11 taïi saân tröôøng* Caûnh hs taëng hoa cho caùc thaày cô * Chaân dung caùc thaày, coâ giaùoII. CAÙCH VEÕ TRANH-Chọn nội dung đề tài xếp bố cục (mảng Sắp chính ,phụVẽ hìnhVẽ màu + Màu sắc trong sáng ,rực rỡ III. THÖÏC HAØNHVeõ moät böùc tranh ñeà taøi “Ngaøy nhaø giaùo Vieät NamTiết học kết thúcChúc các thầy cô mạnh khoẻ , công tác tốt 

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 9. Vẽ tranh - Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam.ppt