Tin học 11 - Bài tập ôn tập

BÀI TẬP ÔN TẬP

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Giả sử x là biến kiểu integer, phép gán nào sau đây là đúng?

a. x:=200000; b. x:=-123; c. x:=a/b; d. x:=pi;

Câu 2: Bộ nhớ cần cấp phát bao nhiêu byte để lưu trữ khai báo sau?

 VAR X , Y , Z : Real ; C: Char ; I , J : Byte ;

 a. 21 byte bộ nhớ b. 20 byte bộ nhớ

 c. 15 byte bộ nhớ d. 22 byte bộ nhớ

Câu 3: Chọn khai báo hằng đúng trong pascal?

a. Const pi* = 3.14; b. Const Gt = “True”;

c. Const t:=10; d. Const XL = ‘Xep loai’;

Câu 4: Cho chương trình:

Program vd;

Var a,b,c: integer;

Begin

Readln(a,b,c);

Writeln((a+b)/2,a+b+c,(a*b));

End.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 239Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tin học 11 - Bài tập ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP ÔN TẬP 
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Giả sử x là biến kiểu integer, phép gán nào sau đây là đúng?
a. x:=200000;	b. x:=-123;	c. x:=a/b;	d. x:=pi;
Câu 2: Bộ nhớ cần cấp phát bao nhiêu byte để lưu trữ khai báo sau? 
 	VAR X , Y , Z : Real ; C: Char ; I , J : Byte ;
	a. 21 byte bộ nhớ	b. 20 byte bộ nhớ
	c. 15 byte bộ nhớ	d. 22 byte bộ nhớ
Câu 3: Chọn khai báo hằng đúng trong pascal?
a. Const pi* = 3.14;	b. Const Gt = “True”;
c. Const t:=10;	d. Const XL = ‘Xep loai’;
Câu 4: Cho chương trình:
Program vd;
Var a,b,c: integer;
Begin
Readln(a,b,c);
Writeln((a+b)/2,a+b+c,(a*b));
End.
Giả sử dữ liệu nhập vào a=2, b=4, c=5. Sau khi chạy chương trình ta sẽ thu được kết quả nào trong những kết quả sau?
a. 4, 11 và 6	b. 6 , 23 và 8
c. 3, 11 và 8	d. 5, 6 và 12
Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:
Var x,y: integer;
Begin
	Write(‘nhap x=’); Readln(x);
Write(‘nhap y=’); Readln(y);
x:=x+y;
y:=x-y;
x:=x-y;
Writeln(‘gia tri moi cua x=’, x);
Writeln(‘gia tri moi cua y=’, y);
Readln
End.
Với x=5, y=10. Hãy cho biết kết quả của chương trình trên ?
a. 10;	5	b. 15; 10
c. 20; 10	d. 5; 10
Câu 6: Cho đoạn chương trình:
	Read (a,b);	
	Write(‘Tong cua hai so: c = ‘, a+b);	
Nhập a = 7, b= 5. Xác định kết quả hiện ra màn hình:
a. ‘Tong cua hai so: c = a+b’	b. Tong cua hai so: c = 12
c. Tong cua hai so c = a+b	d. Tong cua hai so 12
Câu 7: Về mặt cú pháp, câu lệnh nào sau đây đúng?
A. If a=3 then a:=b+1; else a:=b+2; B. If a=3 then a:=b+1 else a:=b+2;
C. If a=3 then a=b+1 else a=b+2; D. If a:=3 then a:=b+1 else a:=b+2;
Câu 8: Về mặt cú pháp, câu lệnh nào sau đây đúng?
A. If (i mod 2 0) then write(‘So le’); else write(‘So chan’);
B. If m = n then write(UCLN = m);
C. If (b 0) then b = b + a;
D. If a >= b then max := a else max := b;
Câu 9: Cho đoạn chương trình:
Readln(a);
If (a mod 3=0) then write(a,’la so chia het cho 3’) 
 	else write(a,’la so khong chia het cho 3’); 
Nhập a=91. Xác định kết quả in ra màn hình?
A. a la so chia het cho 3	B. a la so khong chia het cho 3
C. 91 la so chia het cho 3	D. 91 la so khong chia het cho 3
Câu 10: Cho đoạn chương trình:
Readln(a,b);
If a > b then a:= a – b else b := b –a;
Write(a,‘ ’,b);
Nhập a = 5, b = 13. Xác định kết quả in ra màn hình?
A. 5 8	B. 8 5	C. -8 13	D. 5 13
II. TỰ LUẬN
Viết chương trình nhập từ bàn phím ba số nguyên a,b,c. Tìm và đưa ra màn hình giá trị lớn nhất của a,b,c?

Tài liệu đính kèm:

  • doccau_hoi_trac_nghiem_chuong_12tin11.doc