Tin học 11 - Bài tập Pascal

CHỦ ĐỀ 1:

Program De1;

Var N, I, Max : Integer ;

 T : array [1.300] of Integer ;

Begin

Write ( ‘Nhap vao so luong hoc sinh :’ ) ;

Readln ( N ) ;

For I : = 1 to N do

Begin

Write ( ‘Tuoi cua hoc sinh thu ’, I , ‘ : ’ ) ;

Readln ( T [ I ] ) ;

End ;

Max : = T [ 1 ] ;

For I : = 2 to N do

If T [ I ] > max then max : = t [ I ] ;

Writeln ( ‘So tuoi lon nhat la : ’ , max ) ;

Readln

End .

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 256Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tin học 11 - Bài tập Pascal", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI TAÄP PASCAL
J CHỦ ĐỀ 1:
Program De1;
Var N, I, Max : Integer ; 
 T : array [1..300] of Integer ;
Begin 
Write ( ‘Nhap vao so luong hoc sinh :’ ) ; 
Readln ( N ) ;
For I : = 1 to N do
Begin 
Write ( ‘Tuoi cua hoc sinh thu ’, I , ‘ : ’ ) ;
Readln ( T [ I ] ) ;
End ;
Max : = T [ 1 ] ;
For I : = 2 to N do
If T [ I ] > max then max : = t [ I ] ;
Writeln ( ‘So tuoi lon nhat la : ’ , max ) ; 
Readln
End .
J CHỦ ĐỀ 2:
Program De2 ;
Var 	N, I , J , Max : Integer ; 
	A : = Array [ 1..300 ] of Integer ;
Begin 
Write ( ‘Nhap vao so luong phan tu cua day so :’ ) ;
Readln ( N ) ;
For I : = 1 to n do
Begin 
Write ( ‘Phan tu thu ’, I , ‘ : ’ ) ;
Readln ( A [ I ] ) ;
End ;
Max : = T [ 1 ] ;
For I : = 2 to n do
If a [ I ] > max then max : = A [ I ] ; J: = 1 ;
For I := 2 to N do if A [ I ] > A [ J ] then J := I ;
Writeln ( ‘Gia tri cua phan tu lon nhat la : ’ , Max );
Writeln ( ‘Chi so cua phan tu lon nhat la : ’, J ) ;
Readln
End .
J CHỦ ĐỀ 3:
Program De3 ;
Var A : Array [ 1..300 ] of Integer ; 
 I , N , Dem : Integer ; S , Tb : real ;
Begin
Write ( ‘Nhap vao so phan tu : ’ ) ;
Readln ( N ) ;
S: = 0 ;
For I : = 1 to n do
Begin 
Write ( ‘Phan tu thu’ , I , ’ : ’ ) ;
Readln ( A [ I ] ) ; S : = S + A [ i ] ;
End ;
Tb : = S / n ; Dem : = 0 ;
For I : = 1 to N do
If A [ I ] > Tb then Dem : = Dem + 1 ;
Writeln ( ‘Phan tu trung binh la : ’ , tb : 6 : 3 ) ;
Writeln ( ‘So phan tu lon hon phan tu trung binh la : ’ , dem ) ;
Readln 
End .
J CHỦ ĐỀ 4:
Program De4 ;
Var 	A: Array [ 1..300 ] of Integer ; 
	N , I , J , T : integer ;
Begin
Write ( ‘Nhap vao so phan tu cu day so , N = ’ ) ;
Readln ( N ) ;
For I : = 1 to N do
Begin
Write ( ‘Phan tu thu’ , I , ‘ : ’ ) ; 
Readln ( A [ I ] ) ;
End ;
For J : = N downto 2 do
For I : = 1 to J -1 do
If A [ I ] > A [ I +1 ] then
Begin
T: = A [ I ] ; A[ I ]: = A [ I + 1 ] ; A [ I +1 ] : = T ;
End ;
Writeln ( ‘Day so duoc sap xep la : ’ ) ;
For I : = 1 to n do write ( A[ I ] : 4 ) ;
Readln 
End .
J CHỦ ĐỀ 5:
Program De5 ;
Var B : Array [ 1..9 , 1..10 ] of Integer ;
 I , J : Integer ;
Begin
For I : = 1 to 9 do
For J : = 1 to 10 do
B [ I , J ] : = I * J ;
For I : = 1 to 9 do
Begin 
For J : = 1 to 10 write ( B [ I ,J ] : 4 ) ; 
writeln ;
End ; 
readln
End .
J CHỦ ĐỀ 6:
Program De6 ;
Var A , B : String ;
Begin
Write ( ‘Nhap vao ho ten hoc sinh thu nhat : ’ ) ;
Readln ( A ) ;
Write ( ‘Nhap vao ho ten hoc sinh thu hai : ’ ) ;
Readln ( B ) ;
If length ( A ) >= length ( B ) then write ( A ) else write ( B ) ;
Readln
End .
J CHỦ ĐỀ 7:
Program De7 ;
Var 	I , K: Byte ;	 A , B : String ;
Begin
Write ( ‘Nhap xau : ’ ) ;
Readln ( A ) ;
K: = length ( A )
B: = ‘ ‘ ;
For i:= k downto 1 do
If A [ I ] ‘ ‘ then B : = B + A[ I ] ;
Writeln ( ‘Xau duoc in la : , B ) ;
Readln
End .
J CHỦ ĐỀ 8:
Program De8 ;
Type 	Hocsinh = record; Hoten : String [ 40 ] ; 
Ngaysinh : String [ 10 ] ; Diachi : String [ 50 ] ; 
Windows , Word , Excel , Powerpoint : real ;
Ketqua : String [ 10 ] ;
End;
Var Lop : Array [1..60] of Hocsinh ; N , I : Byte ;
Begin
Write ( ‘So luong hoc sinh trong lop : ‘ ) ;
Readln ( N ) ;
For I : = 1 to N do
Begin
Writeln ( ‘Nhap so lieu ve hoc sinh thu ‘ , I , ‘ : ‘ ) ;
Writeln ( ‘Ho va ten : ‘ ) ; 
Readln ( Lop [ I ] . Hoten ) ;
Writeln ( ‘Ngay sinh :‘ ) ;
Readln ( Lop[ I ] . Ngaysinh ) ;
Writeln ( ‘Dia chi : ‘ ) ; 
Readln ( Lop [ I ] . Diachi ) ;
Writeln ( ‘Diem Windows : ‘ ) ; 
Readln ( Lop [ I ] . Windows ) ;
Writeln ( ‘Diem Word : ‘ ) ; 
Readln ( Lop [ I ] . DiemWord ) ;
Writeln ( ‘Diem Excel : ‘ ) ; 
Readln ( Lop [ I ] . DiemExcel ) ;
Writeln ( ‘Diem Powerpoint : ‘ ) ;
Readln ( Lop [ I ] . DiemPowerpoint ) ;
If ( Lop [ I ] . Windows < 0.5 ) or ( Lop [ I ] . Word + Lop [ I ] . Powerpoint < 1 ) or ( Lop [ I ] . Excel < 1 ) then Lop [ I ] . Ketqua : = ‘Khong Dat‘ 
else Lop [ I ] . Ketqua : = ‘Dat’;
End ;
Writeln ( ‘Danh sach ket qua hoc sinh trong lop la:‘ );
For I : = 1 to N do
Writeln ( ‘Lop [ I ] . Ho ten : 30,‘ – Ketqua : ‘, Lop [ I ] . Ketqua ) ;
Readln
End .
J CHỦ ĐỀ 9:
Program De9 ;
Var 	A , B: Integer ;
Procedure 	Hoandoi ( Var X , Y : integer ) ;
Var T : Integer ;
Begin
T : = X ; X: = Y ; Y: = T ;
End ;
Begin
Write ( ‘Nhap vao hai so nguyen duong : ’ ) ;
Readln ( A , B) ;
Hoandoi (A ,B) ;
Writeln ( ‘Hai so duoc in la : ’, a : 6 , b : 6 ) ;
Readln
End .

Tài liệu đính kèm:

  • docCac_chu_de_thuc_hanh_tren_Pascal_mon_Tin_hoc_11_hay_co_loi_giai.doc