Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng

Nút lệnh Insert Table được sử dụng để tạo bảng. Có thể chèn thêm hàng, thêm cột vào một bảng hiện có (hoặc xóa hàng, xóa cột) bằng lệnh Insert (hoặc lệnh Delete) trong bảng chọn Table. Nhấn phím Delete không xóa hàng, các cột hay bảng mà chỉ xóa nội dung trong các ô.