Bài thực hành 1. LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL

1. Các bước thực hiện: - Khởi động Turbo Passcal; - Soạn thảo chương trình; - Biên dịch chương trình: Alt + F9; - Chạy chương trình: Ctrl+ F9; 2. Pascal không phân biệt chữ hoa, chữ thường: begin, BeGin hay BEGIN đều đúng. 3. Các từ khóa của Pascal trong bài là: program, begin, end, ues. 4. Lệnh kết thúc chương trình là end. (có dấu chấm), mọi thông tin đứng sau lệnh này bị bỏ qua trong quá trình dịch chương trình. 5. Dấu chấm phẩy (;) được dùng để phân cách các lênh trong Pascal. 6. Lệnh writeln in thông tin ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo. Có thể in thông tin dạng văn bản hoặc dạng số. Văn bản cần in ra phải được đặt trong cặp dấu nháy đơn. Lệnh write tương tự như writeln, nhưng không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo. 7. Câu lệnh clrscr dùng để xóa màn hình kết quả và chỉ sử dụng được khi khai báo thư viện crt. Thư viện crt chứa các lệnh viết sẵn để thao tác với màn hình và bàn phím.