Toán học - Cách nhẩm nghiệm đa thức

1. Phương pháp đặt nhân tử chung

AB+AC+AD+AE= A(B+C+D+E)

vd: 2−10+4x

= 2x(−5x+2)

2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức

Vận dụng các hằng đẳng thức để biến đổi đa thức thành tích các nhân tử hoặc luỹ

thừa của một đa thức đơn giản.

pdf 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 06/04/2019 Lượt xem 139Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán học - Cách nhẩm nghiệm đa thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CÁCH NHẨM NGHIỆM ĐA THỨC 
1. Phương pháp đặt nhân tử chung 
AB+AC+AD+AE= A(B+C+D+E) 
vd: 2−10+4x 
= 2x(−5x+2) 
2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức 
Vận dụng các hằng đẳng thức để biến đổi đa thức thành tích các nhân tử hoặc luỹ 
thừa của một đa thức đơn giản. 
vd:  −2+x 
= x(−2x+1) 
= x( − 1) 
3. Phương pháp nhóm hạng tử 
Dùng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng các đa thức, ta kếp hợp 
những hạng tử của đa thức thành từng nhóm thích hợp rồi dùng các phương pháp 
khác phân tích nhân tử theo từng nhóm rồi phân tích chung đối với các nhóm. 
vd: 3−4+6x−8 
= (3+6x)−(4+8) 
= 3x(+2)−4(+2) 
=(+2)(3x−4) 
4. Phương pháp tách 
Ta có thể tách 1 hạng tử nào đó của đa thức thành hai hay nhiều hạng tử thích hợp 
để làm xuất hiện những nhóm hạng tử mà ta có thể dùng các phương pháp khác để 
phân tích được 
Ví dụ: 
2 −7xy+5 
= 2−2xy−5xy+5 
= 2x(x−y)−5y(x−y) 
= (x−y)(2x−5y) 
5. Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử 
Ta có thể thêm bớt 1 hạng tử nào đó của đa thức để làm xuất hiện những nhóm 
hạng tử mà ta có thể dùng các phương pháp khác để phân tích được. 
Ví dụ: 
+4= +4+4−4 
 = ( + 2)− (2) 
= (+2−2a)( +2+2a) 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfNHAM_NGHIEM_DA_THUC.pdf