Tổng hợp lí thuyết môn Vật lí – Phần 3

Câu 2: Quang phổ vạch phát xạ là một quang phổ gồm

A. một số vạch màu riêng biệt cách nhau bằng những khoảng tối.

B. một vạch màu nằm trên nền tối.

C. các vạch từ đỏ tới tím cách nhau nhưng khoảng tối.

D. các vạch tối nằm trên nền quang phổ liên tục.

Câu 3: Một miếng sắt và một miếng sứ cùng đặt trong một lò nung đến nhiệt độ 15000C sẽ cho

A. quang phổ liên tục giống nhau. B. quang phổ vạch hấp thu giống nhau.

C. quang quang phổ vạch phát xạ giống nhau. D. miếng sứ không có quang phổ.

Câu 4: Sóng cơ truyền trên sơi dây với biên độ không đổi, tốc độ sóng là 2 m/s, tần số 10 Hz. Tại thời điểm t, điểm M trên dây có li độ 2 cm thì điểm N trên dây cách M một đoạn 30 cm có li độ

A. 1 cm B. −2 cm C. 0 cm D. −1 cm

pdf 5 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 29/10/2018 Lượt xem 169Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tổng hợp lí thuyết môn Vật lí – Phần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu học tập chia sẻ Tổng hợp lí thuyết Vật lí.
 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -
Câu 1: Một mạch LC có thể thu ñược sóng ñiện từ với bước sóng λ. Muốn mạch thu ñược sóng ñiện từ có bước 
sóng λ/2 thì phải mắc thêm với tụ C một tụ C'. Hỏi tụ C' phải mắc như thế nào và có giá trị bằng bao nhiêu? 
A. C' mắc song song với C và 
C
C' .
3
= B. C' mắc nối tiếp với C và C' = 3C. 
C. C' mắc nối tiếp với C và 
C
C' .
3
= D. C' mắc song song với C và C' = 3C. 
Câu 2: Quang phổ vạch phát xạ là một quang phổ gồm 
A. một số vạch màu riêng biệt cách nhau bằng những khoảng tối. 
B. một vạch màu nằm trên nền tối. 
C. các vạch từ ñỏ tới tím cách nhau nhưng khoảng tối. 
D. các vạch tối nằm trên nền quang phổ liên tục. 
Câu 3: Một miếng sắt và một miếng sứ cùng ñặt trong một lò nung ñến nhiệt ñộ 15000C sẽ cho 
A. quang phổ liên tục giống nhau. B. quang phổ vạch hấp thu giống nhau. 
C. quang quang phổ vạch phát xạ giống nhau. D. miếng sứ không có quang phổ. 
Câu 4: Sóng cơ truyền trên sơi dây với biên ñộ không ñổi, tốc ñộ sóng là 2 m/s, tần số 10 Hz. Tại thời ñiểm t, ñiểm 
M trên dây có li ñộ 2 cm thì ñiểm N trên dây cách M một ñoạn 30 cm có li ñộ 
A. 1 cm B. −2 cm C. 0 cm D. −1 cm 
Câu 5: Các bức xạ trong dãy Lyman thuộc dãy nào của thang sóng ñiện từ ? 
A. Tử ngoại B. Hồng ngoại 
C. Ánh sáng khả kiến. D. Một phần ở vùng tử ngoại vừa ở vùng nhìn 
thấy. 
Câu 6: Mạch dao ñộng ñiện từ có ñiện dung của tụ C = 4 µF. Trong quá trình dao ñộng, ñiện áp cực ñại giữa hai 
bản tụ ñiện là 12 V. Khi ñiện áp giữa hai bản tụ là 9 V thì năng lượng từ trường của mạch là 
A. 0,126 mJ B. 0,44 mJ C. 2,88.10–4 J D. 1,63.10–4 J 
Câu 7: Một mạch chọn sóng dây có hệ số tự cảm không ñổi và một tụ ñiện có ñiện dung biến thiên. Khi ñiện dung 
của tụ là 20 nF thì mạch thu ñược bước sóng 40 m. Nếu muốn thu ñược bước sóng 60 m thì phải ñiều chỉnh ñiện 
dung của tụ 
A. tăng thêm 45 nF. B. tăng thêm 25 nF. C. giảm 4 nF. D. giảm 6 nF. 
Câu 8: Một mạch dao ñộng ñiện từ lí tưởng ñang có dao ñộng ñiện từ tự do. Tại thời ñiểm t = 0, ñiện tích trên một 
bản tụ ñiện cực ñại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất ∆t thì ñiện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực ñại. Chu kì 
dao ñộng riêng của mạch dao ñộng này là 
A. 4∆t. B. 6∆t. C. 3∆t. D. 12∆t. 
Câu 9: Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ 
A. Mỗi nguyên tố hoá học ñược ñặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ. 
B. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết ñược thành phần cấu tạo nguồn sáng. 
C. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết ñược nhiệt ñộ nguồn sáng. 
D. Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết ñược thành phần cấu tạo nguồn sáng. 
Câu 10: ðặt ñiện áp u = U
0
cosωt vào hai ñầu ñoạn mạch mắc nối tiếp gồm ñiện trở thuần R, cuộn cảm thuần có ñộ 
tự cảm L và tụ ñiện có ñiện dung C. Gọi u
R
, u
L 
và u
C 
lần lượt là ñiện áp tức thời giữa hai ñầu ñiện trở, giữa hai ñầu 
cuộn cảm và giữa hai ñầu tụ ñiện. Hệ thức ñúng tính Cường ñộ dòng ñiện tức thời i trong ñoạn mạch là 
TỔNG HỢP LÍ THUYẾT MÔN VẬT LÍ – PHẦN 3 
Giáo viên: ðẶNG VIỆT HÙNG 
Tài liệu học tập chia sẻ Tổng hợp lí thuyết Vật lí.
 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
A. L
u
i .
L
=
ω
 B. 
2
2
u
i .
1
R L
C
=
 + ω + ω 
 C. Ci C.u= ω . D. 
Rui .
R
= 
Câu 11: Một dây ñàn có chiều dài a (m) dao ñộng với tần số f = 5 Hz, hai ñầu cố ñịnh. Tốc ñộ truyền sóng trên dây 
là v = 2a (m/s). Âm do dây ñàn phát ra là 
A. họa âm bậc 5. B. âm cơ bản. C. hoạ âm bậc 2. D. hoạ âm bậc 3. 
Câu 12: Biết năng lượng nguyên tử hi ñrô ở trạng thái dừng thứ n là 0
2
E
E
n
= − với E0 là một hằng số . Khi nguyên 
tử chuyển từ mức năng lượng Em sang mức năng lượng En (với Em >En) thì nguyên tử phát ra vạch quang phổ có 
bước sóng 
A. mn 2 2
0
hc 1 1
E n m
 λ = − 
 
 B. 0mn 2 2
E 1 1
hc n m
 λ = − 
 
 C. mn
0 2 2
hc
1 1
E
n m
λ =
 − 
 
 D. 
0
mn
2 2
E hc
1 1
n m
λ =
−
Câu 13: Một mạch dao ñộng lí tưởng gồm cuộn cảm có ñộ tự cảm L và tụ ñiện có ñiện dung C không thay ñổi 
ñược. ðể tần số dao ñộng riêng của mạch tăng 3 lần thì có thể 
A. mắc thêm tụ ñiện có ñiện dung 
C
C
3
′ = song song với tụ C. 
B. mắc thêm tụ ñiện có ñiện dung 
C
C
2
′ = nối tiếp với tụ C. 
C. mắc thêm tụ ñiện có ñiện dung 
C
C
2
′ = song song với tụ 
D. mắc thêm tụ ñiện có ñiện dung C’ = 3C nối tiếp với tụ C 
Câu 14: Quá trình một hạt nhân phóng xạ khác sự phân hạch là: 
A. toả năng lượng B. là phản ứng hạt nhân 
C. tạo ra hạt nhân bền hơn D. xẩy ra 1 cách tự phát 
Câu 15: Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g và lò xo nhẹ có ñộ cứng k = 100 N/m. Tác dụng một ngoại lực 
cưỡng bức biến thiên ñiều hòa biên ñộ F0 và tần số f1 = 6 Hz thì biên ñộ dao ñộng A1. Nếu giữ nguyên biên ñộ F0 mà 
tăng tần số ngoại lực ñến f2 = 7 Hz thì biên ñộ dao ñộng ổn ñịnh là A2. So sánh A1 và A2: 
A. A1 A2. 
C. Chưa ñủ ñiều kiện ñể kết luận. D. A1 = A2. 
Câu 16: Trong thí nghiệm với ánh sáng ñơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh 
A. sự tồn tại của ánh sáng ñơn sắc. 
B. lăng kính không làm thay ñổi màu sắc của ánh sáng qua nó. 
C. ánh sáng có bất kì màu gì, khi qua lăng kính cũng bị lệch về phía ñáy. 
D. ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng ñơn sắc. 
Câu 17: Ở dao ñộng cưỡng bức, tần số dao ñộng 
A. phụ thuộc tần số ngoại lực và biên ñộ phụ thuộc biên ñộ ngoại lực. 
B. bằng tần số ngoại lực và biên ñộ bằng biên ñộ ngoại lực. 
C. bằng tần số ngoại lực và biên ñộ phụ thuộc biên ñộ ngoại lực. 
D. phụ thuộc tần số ngoại lực và biên ñộ bằng biên ñộ ngoại lực. 
Câu 18: Cho mạch ñiện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Gọi u1; u2; u3 lần lượt là hiệu ñiện thế xoay chiều tức thời ở 
hai ñầu ñiện trở thuần R, tụ ñiện C và cuộn dây không thuần cảm L có ñiện trở thuần r. Khi hiệu ñiện thế hai ñầu 
ñoạn mạch cùng pha với cường ñộ dòng ñiện trong mạch thì hệ thức liên hệ giữa u1; u2; u3 và cường ñộ dòng ñiện 
tức thời i trong mạch là 
Tài liệu học tập chia sẻ Tổng hợp lí thuyết Vật lí.
 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -
A. 3
L
u
i .
Z
= B. 1 2 3
u u u
i
Z
+ +
= . C. 2
C
u
i .
Z
= D. 1
u
i .
R r
=
+
Câu 19: Phát biểu nào sau ñây sai ? 
A. Tia α gồm các hạt nhân của nguyên tử hêli. 
B. Tia β- gồm các electron nên không thể phóng ra từ hạt nhân vì hạt nhân tích ñiện dương. 
C. Tia β+ gồm các hạt có cùng khối lượng với electron và mang ñiện tích dương +e. 
D. Tia α lệch trong ñiện trường ít hơn tia β. 
Câu 20: Hạt nhân 23892 U ñứng yên, phóng xạ anpha với phương trình 
238 4 234
92 2 90U He Th→ + . Biết ñộng năng tổng 
cộng của các hạt tạo thành bằng K. ðộng năng của hạt an pha 
A. lớn hơn K. B. nhỏ hơn K/2. C. bằng K/2. D. gần bằng K. 
Câu 21: Khi nói về sóng ñiện từ, ñiều nào sau ñây là không ñúng? 
A. Trong quá trình truyền sóng, ñiện trường và từ trường luôn dao ñộng vuông pha nhau. 
B. Véctơ cường ñộ ñiện trường và véctơ cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng. 
C. Trong quá trình lan truyền, nó mang theo năng lượng. 
D. Trong chân không, bước sóng của sóng ñiện từ tỉ lệ nghịch với tần số sóng. 
Câu 22: Kí hiệu n là chiết suất của một môi trường, v và c tương ứng là vận tốc ánh sáng trong môi trường ñó và 
trong chân không, λ và λ0 tương ứng với bước sóng của một ánh sáng ñơn sắc trong môi trường ñó và trong chân 
không. Biểu thức nào sau ñây ñúng? 
A. λ = n λ0. B. vλ = c λ0. C. λ = λ0. D. λ0 = n λ. 
Câu 23: Hai nguồn dao ñộng kết hợp S1, S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng. Nếu tăng 
tần số dao ñộng của hai nguồn S1 và S2 lên 2 lần thì khoảng cách giữa hai ñiểm liên tiếp trên S1S2 có biên ñộ dao 
ñộng cực tiểu sẽ thay ñổi như thế nào? 
A. Tăng lên 4 lần. B. Tăng lên 2 lần. C. Giảm ñi 2 lần. D. Không thay 
ñổi. 
Câu 24: Khi electron trong nguyên tử hydrô bị kích thích lên mức M thì có thể thu ñược các bức xạ phát ra 
A. chỉ thuộc dãy Laiman. B. thuộc cả dãy Laiman và Banme. 
C. thuộc cả dãy Laiman và Pasen. D. chỉ thuộc dãy Banme. 
Câu 25: Trong dao ñộng cơ ñiều hoà. Chọn ñáp án sai: 
A. Quãng ñường vật ñi ñược trong một phần tư chu kỳ dao ñộng là A (A là biên ñộ dao ñộng). 
B. Khi vật ñi từ vị trí cân bằng ra biên thì chiều của vận tốc ngược với chiều của gia tốc. 
C. Khi vật ñi từ biên về vị trí cân bằng thì chiều của vận tốc cùng với chiều của gia tốc. 
D. Khi vật ñi từ vị ví cân bằng ra biên thì ñộ lớn của gia tốc tăng. 
Câu 26: Các ñiểm A, B, và C là các nút sóng liền kề nhau (B ở giữa) của một sóng dừng ñược tạo trên sợi dây dài. 
Trên AB có hai ñiểm M và N, trên BC có ñiểm P sao cho AM = NB = PC. Khi M, N, P ñang chuyển ñộng thì phát 
biểu nào sau ñây ñúng? 
A. M, N và P luôn chuyển ñộng cùng chiều. 
B. M và N luôn chuyển ñộng cùng chiều và ngược chiều với P. 
C. N và P luôn chuyển ñộng cùng chiều và ngược chiều với M. 
D. M và P luôn chuyển ñộng cùng chiều và ngược chiều với N. 
Câu 27: Phát biểu nào sau ñây là sai khi nói về năng lượng của dao ñộng ñiện từ trong mạch dao ñộng LC lí tưởng? 
A. Năng lượng ñiện từ biến thiên tuần hoàn với tần số gấp ñôi tần số dao ñộng riêng của mạch. 
B. Năng lượng ñiện trường cực ñại bằng năng lượng từ trường cực ñại. 
C. Cứ sau thời gian bằng 1/4 chu kì dao ñộng, năng lượng ñiện trường và năng lượng từ trường lại bằng nhau. 
D. Năng lượng ñiện trường trong tụ ñiện và năng lượng từ trường trong cuộn dây chuyển hóa lẫn nhau. 
Câu 28: ðặt vào hai ñầu mạch ñiện chứa hai trong ba phần tử gồm: ðiện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có ñộ tự 
cảm L, tụ ñiện có ñiện dung C một hiệu ñiện thế xoay chiều ổn ñịnh có biểu thức u = U0cos(ωt) V thì cường ñộ 
dòng ñiện qua mạch có biểu thức i = I0cos(ωt - π/4) A. Hai phần tử trong mạch ñiện trên là: 
A. Cuộn dây nối tiếp với tụ ñiện với ZL = 2ZC. 
Tài liệu học tập chia sẻ Tổng hợp lí thuyết Vật lí.
 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 -
B. Cuộn dây nối tiếp với tụ ñiện với 2ZL = ZC. 
C. ðiện trở thuần nối tiếp với tụ ñiện với R = ZC. 
D. ðiện trở thuần nối tiếp với cuộn dây với R = ZL. 
Câu 29: Hai âm phát ra từ hai nhạc cụ có cùng ñộ cao mà tai người nghe vẫn phân biệt ñược là vì chúng có 
A. pha dao ñộng khác nhau. B. âm sắc khác nhau. 
C. tần số khác nhau. D. biên ñộ khác nhau. 
Câu 30: Nhận ñịnh nào sau ñây là sai khi nói về hiện tượng cộng hưởng trong một hệ cơ học. 
A. Biên ñộ dao ñộng lớn khi lực cản môi trường nhỏ. 
B. Tần số dao ñộng của hệ bằng với tần số của ngoại lực. 
C. Khi có cộng hưởng thì dao ñộng của hệ là dao ñộng ñiều hòa. 
D. Khi có cộng hưởng thì dao ñộng của hệ không phải là ñiều hòa. 
Câu 31: Trong quá trình dao ñộng ñiều hòa của con lắc ñơn. Nhận ñịnh nào sau ñây là sai? 
A. Khi quả nặng ở ñiểm giới hạn, lực căng dây treo có có ñộ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật. 
B. Chu kỳ dao ñộng của con lắc không phụ thuộc vào biên ñộ dao ñộng của nó. 
C. trong trường trọng lực khi góc hợp bởi dây treo con lắc và phương thẳng ñứng giảm, tốc ñộ của quả năng sẽ tăng. 
D. ðộ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật. 
Câu 32: Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau ñây là ñúng? 
A. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng phát ra quang phổ vạch. 
B. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch 
C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì ñặc trưng cho nguyên tố ñó. 
D. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch ñặc trưng của nguyên tố ấy. 
Câu 33: Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang 
A. do các tinh thể phát ra, sau khi ñược kích thích bằng ánh sáng thích hợp. 
B. tồn tại một thời gian khá lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích. 
C. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. 
D. có bước sóng nhỏ hơn bước song của ánh sáng kích thích. 
Câu 34: Trong phản hạt nhân thu năng lượng thì: 
A. năng lượng trước phản ứng nhỏ hơn năng lượng sau phản ứng. 
B. năng lượng trước phản ứng lớn hơn năng lượng sau phản ứng. 
C. tổng năng lượng nghỉ các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng năng lượng nghỉ các hạt sau phản ứng. 
D. tự xảy ra ñược mà không phải kích thích. 
Câu 35: Tốc ñộ ban ñầu của các quang electron khi bị bật ra khỏi bề mặt kim loại 
A. luôn có cùng tốc ñộ. 
B. có giá trị từ 0 ñến một giá trị cực ñại xác ñịnh 
C. Không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng chiếu vào kim loại ñó 
D. phụ thuộc vào cường ñộ của ánh sáng chiếu vào kim loại ñó 
Câu 36: Âm sắc là ñặc tính sinh lí của âm 
A. phụ thuộc vào dạng ñồ thị dao ñộng của âm B. chỉ phụ thuộc vào cường ñộ âm. 
C. chỉ phụ thuộc vào biên ñộ âm. D. chỉ phụ thuộc vào tần số âm. 
Câu 37: Chiếu một bức xạ ñơn sắc có bước sóng λ = 300 nm vào một kim loại ñang tích ñiện dương. Biết kim loại 
ñó có giới hạn quang ñiện λ0 = 0,500 µm, h = 6,625.10
–34 J.s, c = 3.108 m/s, 1eV = 1,6. 10-19J. Hãy chọn ñáp án 
ñúng? 
A. ñiện tích kim loại ñó luôn không ñổi. 
B. ñiện tích của tấm kim loại sẽ thay ñổi nếu ban ñầu ñiện thế của nó nhỏ hơn 1,656 (V) 
C. bức xạ ñó không gây ra hiện tượng quang ñiện. 
D. ñiện tích của tấm kim loại sẽ thay ñổi nếu ban ñầu ñiện thế của nó nhỏ hơn 4,239 (V) 
Câu 38: Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì 
A. tần số góc của ngoại lực ñạt giá trị cực ñại. 
B. tần số góc của ngoại lực ñạt giá trị cực tiểu. 
Tài liệu học tập chia sẻ Tổng hợp lí thuyết Vật lí.
 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 -
C. tần số góc của ngoại lực bằng tần số góc riêng của hệ dao ñộng. 
D. tần số góc của ngoại lực gấp 2 lần tần số góc riêng của hệ dao ñộng. 
Câu 39: Một vật dao ñộng ñiều hòa có phương trình x = 4cos(πt + π/4) cm. Tại thời ñiểm t = 1 s, tính chất chuyển 
ñộng của vật là 
A. nhanh dần theo chiều dương B. chậm dần theo chiều dương 
C. nhanh dần theo chiều âm D. chậm dần theo chiều âm 
Câu 40: ðầu A của sợi dây gắn với nguồn coi như gần với một nút sóng. Khi có sóng dừng trên dây AB thì 
A. số bụng hơn số nút một ñơn vị nếu ñầu B tự do 
B. số nút bằng số bụng nếu ñầu B tự do. 
C. số nút bằng số bụng nếu B cố ñịnh. 
D. số bụng hơn số nút một ñơn vị nếu ñầu B cố ñịnh. 
Câu 41: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần 
ñơn sắc: tím, lam, ñỏ, lục, vàng. Tia ló ñơn sắc màu lục ñi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi 
trường). Không kể tia ñơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia ñơn sắc màu: 
A. tím, lam, ñỏ. B. ñỏ, vàng, lam. C. ñỏ, vàng. D. lam, tím. 
Câu 42: Một nguyên tử có thể bức xạ một phôtôn có năng lượng hf thì nó không thể hấp thể hấp thụ một năng 
lượng có giá trị bằng 
 A. 2hf. B. 4hf. C. 
1
hf
2
 D. 3hf 
Câu 43: Chọn phát biểu sai về quá trình lan truyền của sóng cơ học. 
A. Là quá trình truyền năng lượng. 
B. Là quá trình truyền dao ñộng trong môi trường vật chất theo thời gian. 
C. Là quá trình truyền pha dao ñộng. 
D. Là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong không gian và theo thời gian. 
Câu 44: Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ 
A. gồm một dải sáng có màu sắc biến ñổi liên tục từ ñỏ ñến tím 
B. do các vật có tỉ khối lớn phát ra khi bị nung nóng 
C. do các chất khí hay hơi bị kích thích (bằng cách nung nóng hay phóng tia lửa ñiện) phát ra. 
D. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt ñộ nguồn sáng. 
Câu 45: Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang ñiện. 
A. Tế bào quang ñiện có catốt làm bằng kim loại kiềm hoạt ñộng ñược với ánh sáng nhìn thấy. 
B. Công thoát của kim loại lớn hơn công cần thiết ñể bứt electron liên kết trong bán dẫn. 
C. Phần lớn tế bào quang ñiện hoạt ñộng ñược với bức xạ hồng ngoại. 
D. Các quang trở hoạt ñộng ñược với ánh sáng nhìn thấy và có thể thay thế tế bào quang ñiện trong các mạch tự 
ñộng. 
 Giáo viên: ðặng Việt Hùng 
Nguồn : Hocmai.vn 

Tài liệu đính kèm:

  • pdf370-cau-ly-thuyet-Vatly-Phan3.pdf