Trắc nghiệm và tư duy Tiếng Anh Lớp: 6 - Học kỳ I

I/ . Language focus: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. There .6 classrooms in my school.

A. is B. are C. do

2. How. tables are there in your class?

A.old B.are C. many

3. .do you do? - I am a student

A. Who B. Where C. What

II. Reading: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

This is my family, we are in our living room. There are five people in my family. This is my father, he is forty, he is a dotor. This is my mother, she is thirty-five, she is a nurse. And here my brother and sister. They are students. I am twelve and I am a student.

 

doc 2 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 30/10/2018 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm và tư duy Tiếng Anh Lớp: 6 - Học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Loại câu hỏi : Trắc nghiệm và tư duy
Lớp: 6. Học kỳ I
Chuẩn cần đánh giá: Kiến thức từ bài 1 đến bài 3
Mức dộ tư duy: Nhân biết;
I/ . Language focus: Chọn câu trả lời đúng nhất
1. There ..........6 classrooms in my school.
A. is	B. are	C. do
2. How........ tables are there in your class?
A.old	B.are	C. many
3. ...........do you do? - 	I am a student
A. Who	B. Where	C. What
II. Reading: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
This is my family, we are in our living room. There are five people in my family. This is my father, he is forty, he is a dotor. This is my mother, she is thirty-five, she is a nurse. And here my brother and sister. They are students. I am twelve and I am a student.
* Questions.
4. How many people are there in her family?
.................................................................................................................................
5. How old is her father?
.................................................................................................................................
HƯỚNG DÃN TRẢ LỜI
I/ . Language focus :Chọn câu trả lời đúng nhất
 1.B 2. C 3.C
II. Reading: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
4. There are five people in her family. 
5. He is forty
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Loại câu hỏi: Trắc nghiệm và tư duy
Lớp: 6. Học kỳ I
Chuẩn cần đánh giá: Kiến thức từ bài 4 đến bài 6
Mức dộ tư duy: Nhân biết:
I/ . Language focus :Chọn câu trả lời đúng nhất
1. Our house ............a big yard
	A. have	B. has	C. there is
2. We have history .............. Monday and Saturday.
	A. on	B. in	C. at
3. My house is ............... the bookstore.
	A. near to	B. next to	C. left to
II. Writing:
* Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh 
4. bookstore / Children / in / the / are 
.................................................................................................................................
5. goes / She / Nam Nhung school / to
................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
I. Language focus: Chọn câu trả lời đúng nhất
 1. B 2.A 3.B
II. Writing:
A. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh 
4.Children are in the bookstore
5. She goes to Nam Nhung school

Tài liệu đính kèm:

  • docNgan_hang_cau_hoi_Anh_6789.doc