Bài 2. Sự truyền ánh sáng

Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng